Повишаване на стойността на Риск параметъра с над 70% във формулата за определяне на обезпечения на БНЕБ ЕАД от 01.10.2021

Изх. № АСЕП –337/ 23.09.2021

ДО:

Г-Н КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

БЪЛГАРСКА НЕЗАВИСИМА ЕНЕРГИЙНА БОРСА ЕАД 

 

Копие до:

ДОЦ ИВАН ИВАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

 

Г-Н АНДРЕЙ ЖИВКОВ

МИНИСТЪР

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

 

Г-Н ВАЛЕРИ БЕЛЧЕВ

МИНИСТЪР

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

 

ДОЦ. Д-Р МАНЮ МОРАВЕНОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА ЕАД

 

 

ОТНОСНО: Повишаване на стойността на Риск параметъра с над 70% във формулата за определяне  на обезпечения за сегмент „Ден напред“ и „В рамките на деня“ на БНЕБ ЕАД от 01.10.2021 г.

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

 

 

Основната цел на Асоциация свободен енергиен пазар (АСЕП) е изграждането на реална конкурентна среда на българския пазар на електроенергия и осигуряване на по-широк и равен достъп до пазара по отношение на всички участници. Обръщаме се към Вас във връзка с изпратеното на 16.09.2021 г. съобщение от Българска независима енергийна борса ЕАД, информиращо за повишаване от 01.10.2021 г. на стойността на Риск параметъра  с над 70%, който има основна тежест при изчисляване на изискуемото обезпечение за търговия за сегмент „Ден напред“ и „В рамките на деня“.

 

Според решението на борсовия оператор, стойността на риск параметъра, която в сила от 15 ноември 2017 г.  до момента е 83 евро/МВтч, се повишава до 142 евро/МВтч, считано  от 01.10.2021 г.  За сравнение, хърватският борсов оператор CROPEX също наскоро промени риск параметъра, но стойностите са далеч по-ниски – от 70 на 90 евро/МВтч.

 

Стойността на Риск параметъра е цена, определена в EUR/MWh, която обозначава очакваната най-висока среднодневна цена. Тя се определя еднолично от БНЕБ ЕАД в ИНСТРУКЦИЯ № 4 „Метод на изчисление изискуемо oбезпечение“ съгласно Правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия (ПРОБПЕЕ). Съгласно чл. 229 от Правилата, този параметър се променя с еднолично решение на БНЕБ след преценка на оператора за съществена промяна в пазарна среда.

 

Проблемът, който наблюдаваме е, че в текстът на чл. 229 от ПРОБПЕЕ няма ясно регламентирани граници за промяна и дава възможност за субективна преценка. Обръщаме внимание, че борсовият оператор вече доказа, че действа субективно при вземането на подобни решения, като не отчете исканията на пазарните участници за понижаване на стойностите на риск параметъра поради променените пазарни условия през 2020 г. от обявеното извънредно положение и разпространението на Covid-19, когато се сринаха пазарите на всички енергийни ресурси в Европа и средномесечните стойности за търговия на базов продукт се движиха около 50 лв/МВтч.

 

С оглед на горното, в интерес на всички засегнати страни е да се гарантира, че риск параметърът отговаря на реалната пазарна среда, тъй като при занижени стойности не би покривал рисковата експозиция на БНЕБ ЕАД, а при свръхобезпеченост оскъпява излишно цената на електроенергията на едро и не отговаря адекватно на националните усилия за предприемане на редица мерки за облекчаване на резкия скок в цената на енергийните ресурси за бизнеса.

 

Като устойчиво и работещо решение, АСЕП предлага промяна в Правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия, което може да стане по инициатива на БНЕБ или енергийния регулатор. В чл. 229 следва да се регламентира, че стойността на риск параметъра се изчислява на всеки три месеца, с цел да отрази максимално динамиката на енергийните пазари. Този принцип би гарантирал интереса на борсовия оператор и на търговските участници и ще избегне възможността за субективно взимане на решения от страна на БНЕБ ЕАД

 

Това действие е задължително, още повече поради обстоятелството, че съгласно Закон за енергетика БНЕБ ЕАД е единственият лицензиран борсов оператор в България и трябва да предоставя справедливи и съобразени с пазарната конюктура условия за извършване на търговия с електроенергия а едро. Същевременно, ще се отчетат и препоръките на Европейската комисия от Становището от 20.05.2021: „Поради монополния статут на БНЕБ… Решенията, които имат значително въздействие върху участниците на пазара, не бива да са по преценка само на БНЕБ“.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

МАРИЯ КРЪСТЕВА

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР