Писмо от ЕСО ЕАД в отговор на настояване за предприемане на ограничителни мерки на BG-GR граница

УВАЖАЕМА Г-ЖО НИКОЛОВА-КАДИЕВА

Във връзка с постъпило писмо от АСЕП и в продължение на кореспонденция относно анонсираното ограничение на междусистемния капацитет на италиано-гръцка граница поради извънредна ситуация, бихме искали да отбележим следното:

… ЕСО ЕАД в ролята си на преносен оператор стриктно спазва изискванията, посочени в нея (Методиката за изчисляване на преносните способности на Регион Югоизточна Европа). ..Създалата се ситуация с редуцирането на капацитета на италианско-гръцка граница не води до проблеми, съобразно действаюите правила и процедури, нито в управлението на потоците електроенергия в преносната мреца, нито при осигуряването на баланс между производството и потреблението в българската електроенергийна система. Предвид обстоятелствата ЕСО ЕАД няма основания за налагане на ограничения, произтичащи от фактори от компетентността на компанията, засягащи сигурността на снабдяването с електрическа енергия.

От друга страна, всякакви подозрения за неправомерни действия, в ущърб на европейските пазарни участници и ефективно функциониране на единния пазар, следва да се разгледат от институциите, които са отговорни за прилагането и наблюдението на изпълнението на задълженията, произтичащи от действащата европейска законодателна рамка. В конкретната ситуация, ЕСО ЕАД е действал изцяло в съответствие с европейската нормативна рамка. По отношение на действията на други европейски преносни оператори, засягащи трансгранични въпроси, при наличието на подозрения за неправомерно поведение, следва да се уведомят съответните европейски и национални органи, компетентни да упражняват мониторинг и контрол (Европейската комисия, АСЕR, НРО).

Допълнително, в подкрепа на горното, … Регламент 2011/1227 има за цел да се забранят злоупотреби, включително манипулации на пазара, в обхвата на които се включва и заявяване на наличност на капацитет за пренос, различен от действително съществуващият, тъй като това може да засегне равнищата на цените на електроенергия.

Не на последно място, разбирайки важната роля, която има и ще има интеграцията на пазара и коректното  и ефективно функциониране на единия европейски пазар, ЕСО ЕАД полага всички възможни усилия за максимално бързото стартиране на проекта за пазарна интеграция ден напред на българо-румънска граница, осъзнавайки ключовото му значение  за интеграцията на българската пазарна зона. Въпреки активните действия на ЕСО ЕАД, които са в съответствие с приоритетите, залегнали в европейската рамка, все още са налице корпоративни интереси, които са в противоречие с общоевропейските цели.

Убедение сме, че общите усилия и активна позиция  в подкрепа на принципите, залегнали в европейската законодателна рамка, ще допринесат за създаването, в максимално кратки срокове, на необходимата организация в подкрепа на ефективното функциониране на националния пазар, като част от единния европейски пазар.

 

С УВАЖЕНИЕ,

АНГЕЛИН ЦАЧЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД

 

Цялото писмо е налично на: Pismo ESO-ASEP_16-07-2021