Писмо на АСЕП с предложение за спешни мерки в сектор електроенергетика

Изх. № АСЕП  277/ 19.03.2020

До:

Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА

МИНИСТЪР

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

 

Kопие до

Г-Н ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА КЪМ НС

 

ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

 

Г-Н ЖАКЛЕН КОЕН

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД

 

Г-Н НАСКО МИХОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД

 

 

ОТНОСНО: Спешни мерки в сектор електроенергетика във връзка с извънредното положение в България

 

 

УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА,

 

 

Асоциация свободен енергиен пазар продължава да изразява своята активна позиция относно развитието на сектор електроенергетика, с оглед извънредните обстоятелства по повод разрастващото се разпространение на Covid-19 и необходимостта от адекватно поведение от управляващите сектора. Електроенергийният сектор у нас не е изолиран от проблемите вследствие на въведенето извънредно общонационално положение. Затова са необходими спешни мерки, които да минимизират негативните ефекти и да гарантират сигурността и непрекъсваемостта на доставките на електроенергия в България.

 

Както вече Ви уведомихме с предходни наши писма, АСЕП наблюдава сериозни рискове във връзка с драстичното намаляване на потреблението на свободен пазар (по оценка към 20.03.2020 г. около 30%), което отчасти ще се компенсира през допълнителни количества за регулирания сегмент поради прекратяване на стопанската дейност на обекти, което се снадяват от свободен пазар. Нарушава се платежоспособността на клиенти и  очакваме нарушения във финансовата ликвидност на търговците и невъзможност да се реализира закупената вече електроенергия по двустранни договори и впоследствие генериране на високи разходи за балансиране поради извънреден ръст на излишъци към ЕСО ЕАД.

 

Асоциация свободен енергиен пазар и в унисон с декларираната загриженост на управляващите сектор електроенергетика, предлага предприемането на спешни мерки в посока:

 

  • Въвеждане на служебни цени за недостиг и излишък при балансирането, които да се прилагат от ЕСО ЕАД за периода на действие на извънредните обстоятелства. В противен случай, запазването на настоящата формула за изчисляване ще генерира непосилни разходи за търговците и потребителите; Същото може да бъде част от пакет мерки на ниво правителство и парламент относно извънредното положение, за да не се третира като неправомерна държавна помощ;
  • Възможност за предоговаряне (лихви, плащания, доставени количества) на сключените вече двустранни договори на БНЕБ ЕАД с производители (основно с АЕЦ Козлодуй ЕАД). Разсрочване на плащания от страна на търговците ще гарантира възможността им да покриват задълженията си без да изпаднат в ликвидна криза. Необходимо е и предоговаряне на графиците за доставка на електроенергия – намаляването им за периода на извънредна обстановка, като неполучената енергия да се реализира в по-късен етап, след отпадане на непреодолимата сила за изпълнение на текущите договори. Освобождаването на тези количества от свободен пазар, ще покрие необходимите количества електроенергия към Обществения доставчик за покриване на увеличените нужди на крайните снабдители;
  • Временно премахване на лихвите по просрочени плащания за Задължение към обществото към ФСЕС, акциз и мрежови такси, тъй като те се дължат от крайните клиенти, а търговците са само посредник в отношенията и няма как да ги покрият със собствени финансови ресурси при масово забавяне на плащания от клиенти.

 

АСЕП предлага провеждането в най-кратки срокове на среща между членовете на Сдружението, Министерство на енергетиката, АЕЦ Козлодуй ЕАД и останалите отговорни секторни институции. Считаме, че единствено активния и конструктивен диалог ще помогне да се вземат най-ефективните мерки за преодоляване на икономическите последствия в сектор електроенергетика в настоящата кризисна ситуация.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

СОНЯ НИКОЛОВА-КАДИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС