Писмо на АСЕП с настояване за отлагане на въвеждането на 15-минутен период на сетълмент съгласно Регламент (ЕС) 2017/2195

Изх. № АСЕП 363/10.05.2022

До:

Г-Н СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

 

Копие до:

Г-Н АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ

МИНИСТЪР

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

 

Г-Н АНГЕЛИН ЦАЧЕВ

ИЗП. ДИРЕКТОР

ЕСО ЕАД

 

 

 

ОТНОСНО: Предстоящо преминаване към 15-минутен период на сетълмент съгласно Регламент (ЕС) 2017/2195 и одобрена дерогация до края на 2022 г.

 

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ТОДОРОВ,

 

Асоциация свободен енергиен пазар е сдружение на редица търговци на електроенергия в България, притежаващи разширена лицензия за координатор на балансиращи групи. За пореден път изразяваме нашето недоволство към липсата на реформи в енергийния сектор, които да оптимизират разходите на търговските участници. Нещо повече – единствените предприети промени в балансиращия пазар на електрическа енергия през последните месеци единствено увеличават разходите и то в тежък икономически период като настоящия – след премахването на възможността за обединения на балансиращи групи с общ финансов сетълмент от декември 2021 г , последвани от изискване за предоставяне на свръх обезпечения в полза на ЕСО ЕАД до предстоящото от 01.06.2022 г. преминаване към 15-минутен период на сетълмент, без да се осигурят достатъчно продукти за балансиране.

За пореден път настояваме за максимално използване на получената дерогация на България до 31.12.2022 г. и отлагане на въвеждането на 15-минутния период на сетълмент за края на годината. Обръщаме внимание, че повечето европейски страни са издействали подобни дерогации до 2023 и 2024 г. Отлагането в България се обуславя и от фактическото забавяне при провеждане на тестове с ТУ, които следваше съгласно пътната карта на ЕСО да се извършат от м. април 2022 г. до началото на м. май 2022 г. Вместо това, на 05.05.2022 г. търговските участници, получиха писмо от Електроенергиен системен оператор, че тепърва ще стартират тестове за преминаване на 15-минутен период за уреждане на небалансите. Това забавяне поставя в риск търговските участници, тъй като е сложна промяна и изисква пренастройване на търговските процеси и системи. Считаме, че вследствие забавянето, предвидения тестов период е значително по-кратък и непосредствено преди реалното въвеждане, което не оставя достатъчен буфер за отстраняване на евентуални проблеми, като всяко едно последствие би било за сметка на ТУ.

Единствената възможност за смекчаване на разходите за балансиране от намаления интервал е предоставяне на инструментариум на търговските участници за осигуряване на продукти за балансиране със същия период на доставка от 15-минути. По изнесената информация от ЕСО ЕАД става ясно, че системният оператор ще отчита на 15-минути, но ще продължи да приема графици на едночасов период, което единствено ще натовари търговските участници, за сметка на увеличени приходи за ЕСО ЕАД.  Същевременно, основният борсов сегмент – пазар ден напред, ще продължава да предоставя единствено едночасови продукти. Предоставянето на продукти с  15-минутен период на доставка се очаква да се реализира за момента само на пазар в рамките на деня, което освен че е крайно недостатъчно, е неясно дали ще съвпадне времево с въвеждането на по-кратък период на сетълмент.

С оглед на горното, АСЕП настоява за отлагане на преминаването към 15-минутен период на сетълмент за края на 2022 година, като дотогава се предвиди по-дълъг период на тестване и приоритетно се работи за въвеждане на  продукти с 15-минутен период на доставка на пазар  „Ден напред“, приемане на прогнозни графици на 15-минутен период от ЕСО ЕАД и  възможност за извънборсова търговия с ВЕИ и ВЕКП продукти с 15-минутен период на доставка.

В заключение, за пореден път обръщаме внимание на балансиращия пазар на електроенергия, който съставлява немалка част от крайните разходи за електроенергия на потребителите, и да апелираме за прилагане на засилен регулаторен контрол върху неговото функциониране. Не одобряваме дадените от Регулатора разширени правомощия на системния оператор, които се простират до еднолично издаване на инструкции, определящи функционирането и размера на разходите на всички търговски участници, включително срокове за въвеждане на нормативни промени като промяна в периода на сетълмент (напр. § 79 от ПЗР към ПТЕЕ 1. Интервалът на доставка се определя в инструкция на независимия преносен оператор. 2. До публикуване на инструкцията по ал. 1 интервалът на доставка е равен на 1 час) и настояваме новия състав на КЕВР да преразгледа този подход.

 

С УВАЖЕНИЕ,

СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ