Писмо до ФСЕС относно прилагане на § 8 от ЗПР на Закона за държавния бюджет  и Програмата за предоставяне на компенсации за 2023 г.

 

Изх. № АСЕП 401/20.01.2023 г.

 

 

До:

Г-Н ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ФОНД СИГУРНОСТ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА

 

Копие до:

Г-Н РОСЕН ХРИСТОВ

МИНИСТЪР

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

 

 

ОТНОСНО: Прилагане на § 8 от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.  и Програма за предоставяне на компенсации за периода от 1 януари 2023 г. до 31 декември 2023 г.

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ЧЕРВЕНКОНДЕВ,

 

От името на Асоциация свободен енергиен пазар изказваме подкрепата ни към подхода, който предвижда да въведе Фонд сигурност на електроенергийната система при декларирането на необходимите данни за облагане на търговците на електроенергия в изпълнение на § 8 от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. По предоставена от Вас информация, отчитането на търговците на електроенергия ще се базира на реализирани осреднени разходи за покука и продажба на електроенергия за периода на отчитане, без почасови стойности или такива за различните реализирани сделки, което отговаря на спецификите на пазара и няма да натовари излишно с административна работа засегнатите търговски участници,

Относно одобрената програма за предоставяне на компенсации за периода от 1 януари 2023 г. до 31 декември 2023 г., напомняме, че очакваме да ни предоставите за предварително обсъждане и съгласуване на проекта на новите договори за изплащане на компенсациите през 2023 г. Подчертаваме, че търговците на електроенергия са равнопоставена страна в този процес и се надяваме точно такова да бъде и отношението на ФСЕС към нас при съгласуване на условията по договора и балансиране на интересите на всички участници в процеса.

В тази връзка, с цел максимална прозрачност, АСЕП настоява за максимална отчетност по време на действието на програмата чрез ежемесечно предоставяне на публична информация на сайта на ФСЕС – точна сума на събрани приходи и разплатени компенсации, дефицит/свръхприход на средства.  Това, което ни притеснява към настоящия момент е голямото разминаване в сроковете на действие на § 8 от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. и Програма за предоставяне на компенсации през 2023 г. Първото регламентира събиране на средства от широк кръг търговски участници само за първото полугодие на годината, а компенсациите обхващат цялата 2023 г. В тази връзка, бихме искали да ни предоставите информация, какви действия се планират в случай на потенциален недостиг на средства за изплащане на компенсациите поради това разминаване.

От друга страна, има ли предвидени действия при благоприятно стечение на обстоятелствата и генериране на излишък от средства във ФСЕС. Предложението на АСЕП в тази посока е, в случай на останали излишни средства, те да се използват целенасочено за предоставяне на преференциални условия за финансиране на търговците на електроенергия за осъществяване на мерки за енергийна ефективност при крайни клиенти. Това едновременно ще отговори на основната цел на Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета от 6 октомври 2022 г. относно спешна намеса за справяне с високите цени на електроенергията  за дългосрочно намаляване на търсенето на енергия в Съюза чрез стимулиране на технологии за декарбонизация, инвестиции в енергийна ефективност и управление на потреблението. В същото време, няма да се разходват държавни средства, а само ще се заемат към търговците на електроенергия, които да ги използват за изпълнение на мерки за енергийна ефективност при крайните клиенти.

 

С УВАЖЕНИЕ:                                                                                                                                          

СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ