Писмо до премиера Борисов- спешни мерки за облекчаване на ценовия ръст на електроенергията на свободен пазар

Изх. № АСЕП – 221 /11.01.2019

ДO

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Р. БЪЛГАРИЯ

 

КОПИЕ

ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

 

 

ОТНОСНО: Спешни мерки за облекчаване ценовия скок на свободния пазар на елeктроенергия и регулиране отношенията между различните потребители  в България 

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ,

Асоциация свободен енергиен пазар (АСЕП) има за основен приоритет изграждането на реална конкурентна среда на българския пазар на електроенергия и осигуряване на равнопоставеност по отношение на всички търговски участници.

Този наш приоритет ни кара да пишем до Вас във връзка със случващото се понастоящем на свободния пазар на електроенергия в България.

В периода от м. септември до края на м. декември 2018 г.  цената на електроенергията на свободен пазар бележи ръст от 48% спрямо средната цена за предходните осем месеца на 2018 г.  В началото на Януари 2019 г. пазарните цени на енергийната борса у нас стигнаха нива от 145.82лв/МВтч, което принуди всички доставчици на свободен пазар да започнат преговори за повишение на цените към крайните потребители.

Товарът на системата е в рамките на нормалното за зимни условия. В системата на ЕСО вече има нетен внос в часовете на високо потребление на електроенергия, което подпомага системата. България от нетен износител стана нетен вносител. Производствените мощности са натоварени по график. Общата консумация на електроенергия спада през 2018 г. в сравнение с 2017. Няма форсажорни обстоятелства, няма стачки на производители на електроенергия и доставчици на суровини за производството й, няма война, нито природно бедствие или друг форс мажор.

Следователно, няма обективни условия пазарната цена на енергийната борса да бележи в пъти по-високи нива  от същия период миналата година.  Още повече, от 01.01.2019 г. влезе в сила задължително предлагане на производството от мощности над 4 МВт да бъде реализирано на електроенергийната борса. Това трябваше на внесе повече ликвидност на пазара. Вместо това, случи се точно обратното.

Всичко това породи огромно недоволство и безпокойство както в потребителите, така и в търговците на електроенергия у нас. Проведоха се редица срещи, без никакъв напредък за решаване на описания проблем.

Като участници с дългогодишен опит на пазара на електроенергия у нас, членовете на АСЕП предлагаме следните конструктивни решения и предложения за спешни мерки:

  1. Спешно преразглеждане Решение № Ц-11 от 01.07.2018 на КЕВР в частта „Количества електрическа  енергия,  които  общественият  доставчик  да  осигурява за покриване на потреблението на клиентите на крайните снабдители“.   Съгласно Решението НЕК ЕАД, в качеството на обществен доставчик, продава електрическа енергия на крайните снабдители на цена 71,71 лв./MWh, без ДДС,  в  т.ч.  2,91 лв./MWh  компонента  за  дейността  „обществена  доставка  на електрическа енергия“. Количествата  електрическа  енергия,  които  общественият  доставчик  трябва да  осигурява за покриване на потреблението на клиентите на крайните снабдители са 12  431  685 MWh. Тези количества са определени на годишна база, без оглед на профил „базов товар“, „върхова енергия“, „нощна енергия“. Няма разпределени помесечни количества. Както е известно, произведената електронерегия първо задоволява нуждите на обществения доставчик и крайните снабдители и след тях останалите количества се реализират по свободно договорени цени. Липсата на планирани обеми на месечна база и тяхното прогнозиране, планиране и спазване оказва негативно въздейдствие върху търсенето и предлагането на свободния пазар.  Спешно е необходимо  годишната квота в решението на КЕВР да получи помесечно разпределение, което стриктно да бъде спазвано. Крайните снабдители трябва да бъдат задължени да реализират недостигащите или излишни количества от тези помесечни квоти на енергийната борса. Разпределянето на регулираните количеста по месеци ще даде възможност на производителете на електронерегия да договарят дългосрочни договори, каквито в момента липсват и това оказва натиск върху цените на пазара „Ден напред“ на енергийната борса.
  2. Спешно преразглеждане Решение № Ц-11 от 01.07.2018 на КЕВР за определяне цена, по която НЕК ЕАД, в качеството на обществен доставчик, продава електрическа енергия на крайните снабдители. Тази цена в момента, съгласно решението, е 71,71 лв./MWh, без ДДС.  Това е еднотарифна цена. Консуматорите на електроенергия обаче потребяват неравомерно през 24 часа от денонощието, съответно цената трябва да е пряко пропорционална на потребелението, по-висока в дневните и по-ниска в нощните часове.  АСЕП настоява решението на КЕВР да отрази и диференцира няколко ценови  тарифи, по които НЕК ЕАД, в качеството на обществен доставчик, продава електрическа енергия на крайните снабдители.  При запазване сегашното решение на КЕВР всички потребители на електроенергия на свободен пазар ще субсидират потребителите по регулирани цени с над  500 млн. лв.  Това поставя в крайно неравностойно положение всички индустриални потребители, тъй като са нормативно задължени да имат доставчик на свободен пазар и нямат възможност да се прехвърлят на регулиран пазар.
  3. Спешно преразглеждане прогнозната пазарна цена на КЕВР, над която се изплащат премии към ВЕИ и ВЕКП производители и преразглеждане цена „Задължение към обществото“, която се явява допълнителен разход за потребителите върху цената на активната електрическа енергия. Резерви за това има във ФОНД „СИГУРНОСТ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА“ и би позволило намалението на цена ЗкО за периода от 01.02.-30.06.2019 г.
  4. Премахване 5% от вноса на електроенергия в България. Таксата беше предвидена с цел осиуряване на приходната част на ФСЕС, което към момента не е необходима мярка поради частичните разплащания от Фонда и излизането на производителите над 4 МВт на пазара на електроенергия.  Тази такса противоречи на свободното движение на стоки и услуги в ЕС и както вече подчертахме, вносителите подпомагат електроенергийната система за осигуряване на баланса й.

 

С оглед на гореописаните предложения, считаме че са налице реалистично постижими мерки  в рамките на правомощията на КЕВР да бъдат създадени условия за регулиране отношенията в сектор „Електроенергетика“, които да подпомогнат пазарното ценоообразуване и справедливо разпределение на разходите с системата.

 

С УВАЖЕНИЕ,

СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ