Официално писмо на АСЕП относно Обезпечаване на количества електроенергия за свободен пазар

Официално писмо на АСЕП относно Обезпечаване на количества електроенергия за свободен пазар в България, изпратено на 04.12.2017 г. до Министерство на енергетиката, КЕВР, БЕХ, НЕК, АЕЦ Козлодуй и ТЕЦ Марица Изток 2.

УВАЖАЕМИ ЗАМ.-МИНИСТЪР СТАНКОВ,
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с проведена на 30.11.2017 г. среща в Министерството на енергетиката по инициатива на Асоциацията на търговците на електроенергия в България и Асоциация свободен енергиен пазар относно липсата на достатъчно количества и продукт пикова енергия за нуждите на свободния пазара на електроенергия в България за 2018 г., следва да заявим:

1. АСЕП оценява загрижеността на МЕ и поставяне началото на една ползотворна комуникация между участниците на пазара на електроенергия чрез проведената среща между производители в структурата на БЕХ и представители на търговците и потребителите за решаване проблемите на либерализацията на пазара на електроенергия като един от акцентите по време на предстоящото Европредседателство на България през 2018 г.

2. АСЕП и представителите на БЕХ отчетоха констатираната липса на продукт пикова енергия и достатъчно количество електроенергия, за да продължи процеса на либерализацията на електроенергийния пазар до пълното му развитие. Докато делът на потребителите на електроенергия по свободно договорени цени расте до близо 45% от общия товар на електроенергийната ни система, пазарът отчита липса на количества и продукти, които да обезпечават това развитие. Така процесът на преминаване на клиенти от регулиран на свободен пазар расте с по-бързи темпове, а предлагането на енергия от страна на производителите не следва същите темпове. Появява се дефицит на пикови продукти, които следват профила на консуматорите, липсва на дългосрочно базирани процедури и зависимост от резки колебания на цената на електроенергията от пазара ‚ден напред“ на БНЕБ. Всичко това води до непредвидимо покачване на цената на МВтч електроенергия, поемане на необосновани рискове и отстраняване на няколко ключови търговци на електроенергия. Дори тази тежест да бъде прехвърлена към потребителите, липсата на стабилност и предвидимост на разходите в обозрим период от време ще рефлектира върху финансовата и икономическата стабилност на системата и на страната като цяло.

3. В тази връзка са необходими спешни мерки, които включват промяна на регулаторно решение на КЕВР № Ц-19 от 01.07.2017 г. относно утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“ и промяна в ангажиментите на производителите от структурата на БЕХ относно участието им на Българската независима енергийна борса.

4. АСЕП счита и БЕХ подкрепя, че определеното с решение на КЕВР годишно количество електроенергия от АЕЦ Козлодуй за периода 01.07.2017 – 30.06.2018 г. трябва да бъде разпределено пропорционално по месеци, с цел по-добро планиране и реализация на количествата електроенергия за свободен пазар. Такова разпределение би освободило дългосрочните процедури на централата и би допринесло за въвеждане на строга дисциплина на производителите на електроенергия по преференциални цени, където това е възможно. Това от своя страна ще даде възможност на Обществения доставчик, който има задължения по изкупуване от тези производители да планира собственото си производство. За целта е необходимо спешна промяна на регулаторно решение № Ц-19 от 01.07.2017 г. относно утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“, която промяна да бъде ефективно в сила, считано от 01.01.2018 г.

5. АСЕП подкрепя изразените съображения относно задължителните ангажименти на производителите от структурата на БЕХ ЕАД за участието им на енергийната борса. При промяна на ангажимента за базов продукт на предлаганите товари на БНЕБ, ще се осигури възможността да се увеличат товарите в часовете с по-голяма консумация за сметка на часовете с ниска консумация от денонощието. АСЕП би подкрепило такова искане до Европейската комисия и промяна на ангажиментите на АЕЦ, ТЕЦ „Марица Изток-2“ и НЕК. Междувременно, АСЕП счита за необосновано наличието на свободни мощности при наличието на интерес за закупуване на електроенергия. Би било възможно в рамките на БЕХ да се направи по-добра координация между производителите, за да се отговори на очакванията на пазара и да се осигури необходимата ликвидност от пикова енергия още в началото на 2018 г. около 200 МВт пиков товар.

УВАЖАЕМИ ЗАМ.-МИНИСТЪР СТАНКОВ,
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

АСЕП отговорно застава зад набелязаните по-горе мерки за решаване на създалата се ситуация относно недостатъчно обезпечени количества електроенергия за свободен пазар. Както не веднъж сме заявявали, АСЕП работи и ще продължи да развива свободния пазар на електроенергия на базата на свободна конкуренция между търговци и производители. Това развитие, което ще бъде приоритетна държавна политика през следващите 6 месеца, не е възможно без твърд ангажимент от страна на Министерството на енергетиката, предвид че най-големите генерационни мощности са все още държавна собственост.

С уважение,
СОНЯ НИКОЛОВА-КАДИЕВА
Председател на УС ,
Асоциация свободен енергиен пазар

ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТА