Осигуряване на ликвидна подкрепа на доставчиците на електроенергия в България

Изх. № АСЕП 386/21.09.2022 г.

До:

Г-Н ГЪЛЪБ ДОНЕВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Г-Н РОСЕН ХРИСТОВ

МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

Г-ЖА РОСИЦА ВЕЛКОВА-ЖЕЛЕВА

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

 

Копие до:

Г-Н ЕЛЕНКО БОЖКОВ

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

Г-Н ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ

ФОНД СИГУРНОСТ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА

Г-ЖА ДИАНА МИТЕВА

АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ В БЪЛГАРИЯ

 

 

 

 

ОТНОСНО: Осигуряване на ликвидна подкрепа на доставчиците на електроенергия в България в съответствие с общоевропейската политика

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

С настоящото писмо Асоциация свободен енергиен пазар категорично възразява срещу предложените от Министерство на енергетиката промени в начина на изплащане на компенсациите за електроенергия на потребителите на свободен пазар. Според информацията, се планира извършване на 3 плащания за месец на компенсациите от Фонд сигурност на електроенергийната система към доставчиците – 2 междинни плащания в рамките на всеки месец и едно окончателно. За целта търговците ще трябва да издават междинни фактури с отразени компенсации.

Със съжаление отбелязваме, че представената от Министерство на енергетиката идея по никакъв начин не решава ликвидния проблем, а само утежнява значително административната работа на търговците по издаване и обработване на няколко фактури в рамките на всеки месец. Не считаме, че подобно решение е в полза и на клиентите, тъй като отново създава повече административна работа и банкови разходи по осчетоводяване и заплащане.  ФСЕС също изразяват опасения дали имат капацитет и възможност да проверяват в срок подадените справки и фактури.

АСЕП заявява, че предложението на Министерство на енергетиката по никакъв начин не отразява исканията на търговци и доставчици, които бяха обект на дискусия по време на множеството срещи между представители на търговските участници и институциите в лицето на Министерство на енергетиката и Фонд сигурност на електроенергийната система. Нашите искания са ясни и категорични – авансово изплащане, било то и частично, на средствата от ФСЕС, като за изчисляване на съответния им размер да се използват междинните данни от измерванията, които идват всеки втори работен ден на седмицата (съгласно чл. 89 от ПТЕЕ).  Всяко друго алтернативно решение само ще задълбочи сериозната ликвидна криза при доставчиците, поставяйки ги в обективна невъзможност да  участват в механизма за компенсации.

Напомняме, че осигуряването на ликвидна подкрепа за доставчиците на електроенергия вече се превръща в цялостна политика на Европейския съюз, като отделните държави-членки вече са предприели редица стъпки в тази посока:

  • Спасителен пакет в Германия – 7.7 млрд. евро за задоволяване на ликвидните нужди на доставчици;
  • Правителството на Швейцария се е съгласило да предостави спешна кредитна линия от 4 милиарда;
  • Швеция ще осигури финансови гаранции в размер на 23 млрд. долара за справяне с ликвидните проблеми на ютилити компаниите, опериращи на скандинавския и балтийския пазар;
  • Датското правителство планира да предостави 13.6 млрд. под формата на финансови гаранции на енергийните компании;
  • Финландското правителство ще предостави на електроенергийните компании в страната заеми и гаранции до 10 милиарда евро, за да осигури достатъчното ликвидност;
  • В Чехия е подписано кредитно споразумение с Министерство на финансите за 3 млрд. евро за осигуряване на ликвидна подкрепа.

 

С оглед на горното, АСЕП за пореден път апелира да се осигури необходимата ликвидна подкрепа на търговците на електрическа енергия и доставчиците от последна инстанция в съответствие с намеренията на Европейския съюз за справяне с енергийната криза. Възможни решения са авансово изплащане на необходимите средства от ФСЕС или осигуряване на безлихвени кредитни линии за оборотни средства в достатъчен размер за покриване на разходите на електроенергия по пазарни цени преди компенсации от Българска банка за развитие и/или търговските банки в страната.

 

 

С УВАЖЕНИЕ:                                                                                                                                          

СОНЯ НИКОЛОВА-КАДИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС