Обнародване на измененията в Закона за енергетиката

В брой 102 на Държавен вестник от дата 22.12.2017 г. се обнародва Законът за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, приет от 44-то Народно събрание на 13 декември 2017 г.

Чрез преходните и заключителните разпоредби се правят няколко изменения в Закона за енергетиката, които касаят свободния пазар:

1) В чл. 36е – срокът за подаване на информация към Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ за съответните приходи се променя от 15-о на 20-о число на текущия месец. Същата промяна се отнася и за срока за изплащане на вноските към Фонда – до 20-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят.

2) Намалява се долната граница на имуществената санкция за нарушителите според ЗЕ в чл. 206 от 200 000 на 20 000 и от 01.01.2018 г. размерът й ще варира между 20 000 и 1 000 000 лв.

2) Най-съществена промяна върху свободния пазар ще има измененията в чл. 100, които задължават всички производители с обща инсталирана мощност над 5 МВт да осъществяват сделки единствено на организиран борсов пазар, който към момента е Българска независима енергийна борса:

„§ 38. В Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49, 55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г., бр. 38, 54 и 82 от 2012 г., бр. 15, 20, 23, 59 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 17, 35, 48 и 56 от 2015 г., бр. 42, 47 и 105 от 2016 г., бр. 51 и 58 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
2. В чл. 100 се създават нови ал. 3 и 4:
„(3) Сделките по ал. 1, които се сключват от производители на електрическа енергия с обща инсталирана мощност над 5 MW, включително от производители на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност над 5 MW, както и сделките по ал. 2 се осъществяват на организиран борсов пазар на електрическа енергия.“

Законовите промени влизат в сила от 1 януари 2018 г.

Брой 102 на Държавен вестник е достъпен на следния линк