Облекчения на изискуемите банкови гаранции към ФСЕС за търговците на електроенергия

Днес в брой 64 на Държавен вестник са обнародвани облекчения на изискуемите банкови гаранции към Фонд сигурност  на електроенергийната система за търговците на електроенергия. Промените са осъществени  чрез Преходните и заключителни разпоредби на  Закон за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

Както АСЕП многократно настоява, банковите гаранции вече ще отразяват много по-точно реалните задължения за цена Задължение към обществото, като размерът им се намалява от 150%  на 100% и ще се изчислява като средно аритметична стойност за последните 6 месеца, вместо най-високата стойност за последната година

Също така, чрез обнародваните текстове се въвежда облекчение спрямо коректните търговски участници, които добросъвестно са заплащали задължението си за последните 12 поредни месеца към Национална електриеческа компания ЕАД. За тях ще важи чл. 36ж, ал 6 от ЗЕ, според който размерът на банковите гаранции към ФСЕС е 50% от от най-високата месечна стойност от произведението на цената и/или компонентата от цена по чл. 30, ал. 1, т. 17 и количеството електрическа енергия, продадено от търговеца на крайни клиенти, за предходните 6 месеца.