Нови правила за работа на борсата от 26.02, сегмент „ден напред“ и „в рамките на деня“

Българска независима енергийна борса ЕАД публикува окончателния вариант на Правила за работа за пазарен сегмент „ден напред“ и „в рамките на деня“, които влизат в сила на 26.02.2018 г. Промените са в резултат на предложения от борсата на 17.01.2018 г. работен вариант на правила и получените предложения и становища от заинтересовани страни.

Радваме се, че благодарение на колективните усилия на членовете на Асоциация свободен енергиен пазар и изпратеното експертно становище (можете да го разгледате на следния линк), са отразени част от нашите предложения, а именно:
– премахване на възможността за неравнопоставено третиране на ТУ, чрез определяне на конкретни срокове при процедурите за  отстраняване и изключване на ТУ
– известяване на всики ТУ при отстраняване и изключване на даден участник
– приемане на служебно определени клирингови цени при невъзможност от страна на PCR обединението и алгоритъма EUPHEMIA да завърши калкулацията на клиринговите цени и търгуваните количества до 15:00 CET. Това въведение е изключително важно с оглед промяната на метода за изчисляване от КЕВР на пределна цена за балансираща енергия, обвързана с цената на БНЕБ

Основните искания на АСЕП, които не са отразени и ще продължим да настояваме за изпълнението им, са:
1) Намаляване на тарифите за работа на БНЕБ с цел осигуряване на по-широк достъп и изпълняване на задълженията според ЗЕ;
2) Единствена валута евро на сегмент „в рамките на деня“, което противоречи на определената национална валута. Настояваме за въвеждането и на българския лев (BGN) и осигуряване на избор за ТУ
3) Премахване на чл. 59, чрез който се въвежда референтна цена, определена на база постигнатата клирингова цена на пазара „Ден напред“, и допустими граници на отклонение от нея в рамките на +/- 50%. При непопадане на дадена оферта в тези граници, Операторът ще има право да анулира сделка без съгласието на съответната насрещна страна. Подобна мярка би ограничила свободната търговия и право на избор на ТУ.
4) БНЕБ ЕАД не дължи лихви по внесени от ТУ суми. АСЕП настоява да се включат подобни лихви за неправомерно задържани суми.