Несъгласие с предложени промени в балансиращия пазар чрез ЗИД на Закона за безопасно използване на ядрената енергия

Изх. № АСЕП 475/13.03.2024

До:
Г-Н РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Г-Н ДЕЛЯН ДОБРЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА КЪМ НС

ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ГРУПИ

ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, сигнатура 49-454-01-9 от 05/02/2024 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото писмо Асоциация свободен енергиен пазар в качеството й на сдружение, представляващо участници на пазара на електроенергия, бихме искали да изразим нашето притеснение и несъгласие с конкретни разпоредби на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, сигнатура 49-454-01-9 от 05/02/2024 г., приет на второ четене в Комисия по енергетика на 06/03/2024 г. В Преходни и заключителни разпоредби на цитирания законопроект между първо и второ четене са предложени и приети съществени редакции в Закона за енергетика, които касаят функционирането на балансиращия пазар на електроенергия.

На първо място, бихме искали да обърнем внимание, че промените се вкарват като се използват процедурни хватки през ПЗР на закон, който няма нищо общо с проблематиката на предложените промени. А проблематиката на балансиращия пазар често пъти е пренебрегвана, веднъж поради неразбиране, и втори път, поради липса на достатъчно адекватна информация за функционирането на балансиращия пазар. Балансиращият пазар е най-нереформираната част от пазара на електроенергия у нас, като в същото време има директно отражение както върху физическия обмен на електроенергия, така също се отразява пряко в разходите на всички потребители и производители, вносители, износители на електроенергия, оператори на мрежи. За целта е необходима много широка дискусия с всички изброени по веригата преди изобщо да се предприемат каквито и да било резки промени. Внесеното и гласувано предложение от народния представител Делян Добрев, направено по реда на чл. 80, ал. 7, т. 2 от ПОДНС, §14, §15 и §16 на практика не решава съществуващите проблеми на балансиращия пазар, а касае само финансовите разходи за балансираща енергия.

АСЕП твърди, че поредните изменения във финансовите отношения на балансиращия пазар са опит за догонване на вятъра. При липса на адекватни и гъвкави мощности за балансиране на електроенергийната система, общ европейски пазар, където енергията тече във всички потоци и съседните пазарни зони през разполагаемите капацитети за пренос ще изливат у нас излишната си енергия, а при недостиг ще засмукват всичко, което може да се пренесе, при липса на данни от електромери в реално време, което да позволи на производители и консуматори през техните доставчици да управляват електроенергийния си товар, при пълен хаос в присъединяването на производители на ниско и средно напрежение, съчетано с липсата на регулаторен контрол, да коригираш финансовите параметри на балансиращия пазар, без да отчиташ по-горе изброените фактори, е наказателна процедура към всички ползватели на мрежа ЕСО. Ако целта е да се ограничи обемния внос на евтина електроенергия у нас, то целта не оправдава средствата. Години наред вече има действаща програма за компенсация на разходите за електроенергия. Ако хипотетично намалим вноса заради заложената санкция от отрицателни цени на балансиращия пазар чрез предложението от народния представител Делян Добрев, направено по реда на чл. 80, ал. 7, т. 2 от ПОДНС, §14, §15 и §16, първо ще се увеличат разходите за всички ползватели на системата не само през разходи за балансиране, но така също е много възможно да се увеличи и цената на енергийната борса, която е базата за програмите за компенсации на разходите за електроенергия за всички крайни потребители, в това число и битовите потребители от първи юли тази година. Като цяло е възможно да се окаже натиск върху финансовите разплащания и сигурността на електроенергийната система.

Напомняме, че промени в цените на балансиращия пазар се инициират за пореден път като последното нормативно изменение в тази посока се прие от КЕВР през декември 2023 г. и влезе в сила от 01.01.2024 г. Едва три месеца по-късно отново се правят изменения в модела за изчисляване на цените на балансираща енергия. АСЕП много пъти е подчертавала, че резките и чести промени във всяка една част от електроенерийната система, без да се правят фундаментали реформи е стрес за системата и участниците в нея.

За целта АСЕП изрично настоява за следното:

1. Народното събрание да отхвърли на второ четене внесеното и гласувано предложение от народния представител Делян Добрев, направено по реда на чл. 80, ал. 7, т. 2 от ПОДНС, §14, §15 и §16
2. Предвид предстоящия сезон на свръхпроизводство от ВЕИ, всички преки участници на балансиращия пазар в това число координатори на балансиращи групи, доставчици, оператори на мрежи и ЕСО ЕАД да обединят усилия за оптимизация на физическия небаланс на системата. Това задължително включва процедури и програми за обмен на данни в реално време между лицата за координация от всеки един електромер на производител и консуматор до отговорниците за балансиране.
3. Когато опитите за оптимизиране на физическия небаланс в системата са координирани, да се предложат нормативни промени, които да дадат достъп на възможно най-много участници на пазара до механизмите за балансиране на ЕСО ЕАД. Тази стъпка е задължително да бъде публична и с ясни критерии за достъп.
4. Едва след реализиране на етапите от 1 до 3 може да се мисли за корекция в методиката за изчисляване на балансиращите цени и отпадане на пределни цени, защото участниците ще могат реално да управляват товарите си, а тези които спекулират с пазара на балансираща енергия да бъдат санкционирани през финансовите параметри.

Въпреки гореописаните срочни мерки, които АСЕП твърди, че ще имат незабавен положителен ефект върху небалансите в системата, дългосрочни мерки като изграждане на гъвкави енергийни мощности, като ПАВЕЦ, газови базови мощности, с директно участие на държавата, или системи за съхранение на енергия трябва да са в дневния ред на обществото.

С УВАЖЕНИЕ,
СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ