Несъгласие с § 3. от ПЗР на Законопроекта за държавния бюджет, удължаващ събирането на вноски от производители и търговци до края на 2023 г.

Изх. № АСЕП 414/17.07.2023 г.

До:
Г-Н ДЕЛЯН ДОБРЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА
НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА Р. БЪЛГАРИЯ

Г-Н РУМЕН РАДЕВ
МИНИСТЪР
МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ОТНОСНО: Несъгласие с § 3. от ПЗР на Законопроекта за държавния бюджет на Р. България за 2023 г. (сигнатура 49-302-01-44 от 05/07/2023), въвеждащ несправедливо събиране на вноски от производители и търговци на електроенергия

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото писмо Асоциация свободен енергиен пазар категорично изразява своето несъгласие с приетите на първо четене текстове от §3. от ПЗР на Законопроекта за държавния бюджет на Р. България за 2023 г. (сигнатура 49-302-01-44 от 05/07/2023). Предложените текстове въвеждат несправедливо събиране на вноски от производители и търговци на електроенергия без необходимата правна и практическа обосновка.
Напомняме, че същите текстове бяха въведени с период на действие до 30.06.2023 г. в изпълнение на задълженията ни като страна-членка по изпълнение на Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета от 6 октомври 2022 година относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията. Посоченият Регламент изрично посочва, че е с временен характер и цели да преодолее енергийната криза в ЕС за зимния сезон 22/23 г. чрез въвеждане на извънредни, краткосрочни мерки с ограничен период на действие. Член 22 „Влизане в сила и прилагане“ от него изрично определя, че събирането на вноски за т.нар. свръхприходи (членове 6, 7, и 8) се прилага от 1 декември 2022 г. до 30 юни 2023 г. АСЕП счита, че запазването на текстовете, базирани на Регламента, извън определените в него срокове на действие биха били в нарушение на европейското и националното законодателство. Подобно законодателно действие е дискриминационно, съставлява негативен инвеститорски сигнал, нарушава принципите на конкуренцията и стимулите за развиване на свободната частна дейност, отнемайки де факто приходи от едни групи търговски участници с цел безвъзмездно предоставянето на други групи.

Ако държавата иска да предостави държавна помощ на стопанските потребители, следва за целта да отпусне средства от държавния бюджет, а не да въвежда допълнителни данъци и такси само на определени бизнес субекти. Аргументите, че законовите текстове се налагат за изпълнение на Решение на Народно събрание (Обн. ДВ бр. 90, от дата 11.11.2022 г.) за възлагане на Министерския съвет да приеме програма за предоставяне на компенсации на небитовите крайни клиенти на електроенергия за периода от 1 януари 2023 г. до 31 декември 2023 г., приемаме за невалидни. От една страна, Решението на НС не се изпълнява през последните четири месеци – последната приета програма от Министерски съвет е с действие до м. март 2023 г. От друга страна, Решение на НС, без да има действие на Регламента за спешна намеса на ЕС, би оправдало осигуряване на средства единствено от държавни производители, а не от частни субекти – търговци и производители. Дори и въвеждане с чисто превантивен ефект при евентуални високи цени през зимата е неоснователно, тъй като сме убедени, че при повтаряне на кризата отново ще има въвеждане на колективни действия на ниво ЕС, които няма как да бъдат предвидени към настоящия момент. И последно, но не на последно място, енергетиката не може да бъде инструмент за влияние в годината на перманентните политически избори.

Още повече, през последните месеци виждаме успокояване на пазара на природен газ и електроенергия и стабилизиране в устойчиви нива, няма сигнали за възпроизвеждане на енергийната криза. В допълнение, както неведнъж сме алармирали, програмата за компенсиране на небитовите потребители е неефективна и няма никакъв устойчив дългосрочен ефект. Освен че помощта не е диференцирана по никакви критерии, средствата не са обвързани с намаляване на инфлация, енергийно потребление или инвестиции в енергийна ефективност, като не изпълняват препоръките на Европейската комисия.

С оглед на по-горе изложените аргументи Асоциация свободен енергиен пазар категорично настоява за отпадане на всички текстове от § 3. от Преходните и заключителни разпоредби на проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г., сигнатура 49-302-01-44 от 05/07/2023. Призоваваме за провеждане на последователна политика в съответствие с препоръките на Европейската комисия и отменяне на Решение на НС (Обн. ДВ бр. 90, от дата 11.11.2022 г.) за предоставяне на компенсации на небитовите крайни клиенти до 31 декември 2023 г. като . Членовете ни остават в готовност за участие в работни групи и предоставяне на допълнителна експертиза при необходимост.

С УВАЖЕНИЕ:

……………………
СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ