НЕК ЕАД влиза в списъка „Неизрядни участници“ поради трети отменен търг на БНЕБ ЕАД

Национална електрическа компания ЕАД трябва да бъде включена в списъка „Неизрядни участници“ на Българска независима енергийна борса ЕАД поради трети иницииран от компанията и в последствие отменен търг за продажба.

Правилата за работа на сегмент ЦПДД изрично гласят:

Чл. 137.4 Името на всеки Търговски участник, който в рамките на една година, считано от датата на първия анулиран Търг, анулира 3 (три) Търга, се публикува в интернет страница на Оператора в списъка„Неизрядни участници“ за срок от една година.

Чл 137.5 Участниците, които са вписани в списък „Неизрядни участници“ поради анулиране на Tъргове,заплащат двойна такса за иницииране на търгза срок от една година, в случай че за посочения срок нямат следващи нарушения и бъдат отписани от горепосочения списък.

 

НЕК ЕАД първоначално обяви търг за за 19.06.2019 г  за продажба на 98 МВт с период на доставка 01.07.2019- 30.09.2019 г с обезпокоителни параметри на сделката –неделимост на количествата и отклонение в размер от -100% до +400%, определеляни еднилочно от продавача. Това доведе до остра реакция на АСЕП (позицията е достъпна на следния линк) и работодателските организации, което принуди НЕК ЕАД да отмени търга и да инициира два нови, отново за 19.06.2019 г,  със същия период на доставка и  отклонение, но разделени по минимално оферирано количество.

Поради неизвестни за нас причини, насрочените за днес два търга, отново са отменени от НЕК ЕАД. Трикратно инициираните и впоследствие отменени търгове, освен санкции от страна на борсовия оператор към НЕК ЕАД, както гласят правилата, носи нестабилност на пазара на електроенергия и дава предпоставки за спекулации. АСЕП настоява за повече отговорност, прозрачност и последователност в поведението на държавната компания спрямо реализирането на енергията от ВЕИ между 1 и 4 МВт от 01.07.2019 г.