„На пазар за…ток“ – интервю с Мария Кръстева, изп. директор на АСЕП, пред сп. ХВП

Асоциация свободен енергиен пазар взе участие в публикуация за свободния пазар на електроенергия  и предимствата за потребителите в специализираното списание „ХВП“ чрез интервю с изпълнителния директор Мария Кръстева .

“Хранително-вкусова промишленост” е единственото национално месечно научно-приложно списание, издавано от КООП ХВП със съдействието на Университет по хранителни технологии-Пловдив и Институт по криобиология и хранителни технологии към Селскостопанска академия.

Публикуваме целия текст на интервюто с Мария Кръстева, изп. директор на АСЕП:

 

– Пазарът на електроенергия у нас се либерализира, но кои са в момента нормативните основи, които определят неговото развитие?
– От 2012 г. пазарът на електроенергия у нас е напълно либерализиран за клиентите, които са присъединени на високо и средно напрежение. В момента стопанските и битовите потребители на ниско напрежение имат право на избор – да останат на регулирания пазар или да излязат на свободния. Те са по-защитени, тъй като регулираният пазар се представя като по-сигурен и цената на енергията се субсидира от всички останали участници на пазара, не варира според търсенето и предлагането на пазара. Потребителите при средно и високо напрежение нямат право на избор – за тях свободният пазар е задължителен. Това е следствие на европейското законодателство, което цели всеки един пазар да бъде конкурентен и на него свободно да се състезават фирми не само по цена, но и по условията на доставка на електроенергията. В България процесът на освобождаване на енергийния пазар се забави, но КЕВР очаква  до пет години той да се либерализира напълно и всички клиенти да бъдат поставени в условия  свободно да избират доставчика си.

– Какви предимства им дава свободният пазар на енергия?

– Свободният пазар култивира дисциплина, както при производителите, така и при консуматорите. Предимствата зависят не толкова от консумацията на електроенергия, а от профила на потреблението – кога се потребява повече енергия – през деня или през нощта, през седмицата или през уикенда. Когато има пик в потреблението, цената на енергията е най-висока. В общите случаи свободният пазар е най-изгоден за консуматорите, които имат строга дисциплина на потребление, могат да прогнозират консумацията си и които използват повече дневна електроенергия. Освен цените, на свободния пазар могат да се договарят и много други условия, като начинът на плащане, прекратяване на договора, допълнителни услуги като мерки по енергийната ефективност и други, които не съществуват на регулирания пазар. Икономическата изгода за потребителите от търговията на свободния пазар се движи от два основни фактора: първо, от ценовото решение на КЕВР, което се публикува всяка година на 01.07. и определя каква ще бъде цената на регулирания пазар за стопански и битови потребители (от него зависи колко големи ще бъдат разликите в цените на регулирания и свободния пазар),  и второ, от индивидуалното потребление на електроенергия (товаров профил) на дадената фирма, от това, доколко то е
прогнозируемо и съотношението между консумация през деня и нощта, през почивните дни и т.н. За предприятията от хранително-вкусовата промишленост свободният пазар може да бъде изключително изгоден, поради характера на тяхното производство – в общия случай те имат целогодишно, прогнозируемо и постоянно потребление на електроенергия, с минимални дисбаланси, което води до най-голяма оптимизация на разходите им за енергия на свободния пазар.

– В стопанския ни живот се появи нов субект – енергийната борса. Какво трябва да знаем за Българската енергийна независима борса и нейната работа?

– Енергийната борса е платформа за търговия на електроенергия. Тя среща продавачите и купувачите и целта е целият процес да бъде прозрачен, като достъп до нея получи всеки. В момента на нашата борса количествата предлагана  електроенергия се увеличават, като в резултат се цели да се оптимизира цената. В същото време таксите за опериране на нея са много високи, изискват се големи банкови обезпечения, което прави участието на по-малките търговци и на потребителите на електроенергия неизгодно.

– Активни ли са българските потребители на свободния пазар?

– Големите и средните предприятия са доста по-ориентирани и са наясно с правата и отговорностите си на пазара. Проблемът все още е при малките предприятия, които не са излезли на свободния пазар или им предстои излизане. В много случаи те дори нямат обучени експерти, които да се занимават с тази дейност. Аз лично смятам, че трябва да има информационна кампания, която да улесни предприемачите. В момента тази дейност извършват търговците, а би трябвало тя да се поеме от енергийния регулатор.
– У нас преобладават микро и семейните фирми. Те имат ли изгода да излязат на свободния пазар?

– Да, това ще доведе до оптимизиране на разходите им. Ние съветваме потребителите на електроенергия да проучат и потърсят търговеца, който ще анализира потреблението им и ще определи доколко изгодно е за тях участието на свободния пазар. До няколко години всички потребители се надяваме да излязат на него и няма да има субсидирани цени. На свободния пазар клиентът е защитен и няма как в един момент той да остане без електроенергия. Ако се получи проблем с един доставчик, той получава веднага енергия от друг доставчик на пазара.

– На пазара вече има 50 активни търговци на електроенергия. Как едно предприятие да избере правилния доставчик?

– Има няколко критерия за избор на доставчика. На първо място е неговият експертен потенциал, който ще му позволи да направи точен анализ на потребностите на фирмата. На второ място, доставчикът трябва да бъде с добра репутация, да стои стабилно на пазара, да осъществява постоянна комуникация с клиентите. На трето място са условията на обслужване, които предлага на предприятията, членството му в браншова асоциация, което осигурява връзка с актуалното законодателство и с институциите в страната. Процесът на излизане на свободния пазар отнема около месец и половина и изисква подготовката на определена документация – всичко това може да се поеме от търговеца, затова е важно да се провери дали той предлага тези услуги. Основното е мениджмънтът на производственото предприятие да се запознае внимателно с предлагания му договор, да не избира доставчик само по цената, а и по всички останали условия по него, начина на плащане и предоставяните му допълнителни услуги, свързани с енергийната ефективност.

Интервюто взе: Правда Добрева