Настояване на АСЕП за спешно прилагане на чл. 184, ал 5 от ПТЕЕ с цел превенция от драстично увеличение на разходите за балансиране

Изх. № АСЕП 353/17.01.2022

 

До:

ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ КЕВР

 

Копие до:

Г-Н РАДОСЛАВ РИБАРСКИ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА КЪМ НС

 

Г-Н АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ

МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

 

Г-Н АНГЕЛИН ЦАЧЕВ

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД

  

 

 

ОТНОСНО: Спешно прилагане на чл. 184, ал 5 от ПТЕЕ с цел превенция от драстично увеличение на разходите за балансиране на небитови потребители на електроенергия

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

 

Обръщаме се към Вас във връзка с полученото на 13.01.2022 г. уведомително писмо от Електроенергиен системен оператор ЕАД до всички търговци на електроенергия с разширена лицензия за координатори на балансиращи групи. В писмото системният оператор изисква актуализиране на гаранционно обезпечение за сделките, сключвани на пазара на балансираща енергия, до безпрецедентни до момента размери, и то в срок до 21.01.2022 г.

С настоящото писмо Асоциация свободен енергиен пазар има за цел да Ви алармира, че ако не бъде приложен чл. 184, ал 5 от ПТЕЕ и  не бъде преразгледан размерът на изисканото от ЕСО ЕАД обезпечение в спешен порядък, това ще оскъпи разходите за балансиране на крайните клиенти до 50% според нашите изчисления. Отделно ще принуди много от координаторите да намалят портфолиото си като изпратят част от своите клиенти на Доставчик от последна инстанция, за да могат да набавят необходимите средства за обезпечаване, които са задължителни, за да продължат нормална търговска дейност.

Напомняме, че основание за изискването на подобни обезпечения, е последната промяна в основния подзаконов нормативен акт, регламентиращ функционирането на свободния пазар на електроенергия – Правилата за търговия с електрическа енергия (обн. ДВ, бр.110/24.12.2021 г.), и отмяната на чл. 56в, ал. 6, и новосъздадената ал.5 на чл.57. Според новите изисквания, считано от 01 февруари 2022 г.  координаторите на балансиращи групи нямат право да се обединяват с общ финансов сетълмент, те остават с преки финансови задължения към ЕСО ЕАД и отговарят самостоятелно за реализираните небаланси (т.е. всички координатори на стандартни и комбинирани балансирлащи групи следва да предоставят директно в полза на ЕСО ЕАД обезпечения по чл. 184 от ПТЕЕ).

Основният  аргумент,  изложен от КЕВР за тази промяна, е намаляване разходите на небитовите клиенти за балансиране – позиция, защитавана от ЕСО ЕАД и Регулатора, с която обаче продължават да не са съгласни всички търговски участници. Остра позиция против въвеждането на тази забрана за свободно обединяване изразиха водещите секторни сдружения като тези на производителите на енергия от ВЕИ (Хидроенергия, БГВЕА, БФА), търговците на електроенергия (АСЕП, АТЕБ), както и големи енергийни компании, именно защото според тях отпадането на възможността за обединения ще оскъпи услугата за балансиране.

Поредно доказателство за това оскъпяване е, изисканото СВРЪХОБЕЗПЕЧЕНИЕ ОТ ЕСО ЕАД към всички координатори на стандартни и комбинирани балансиращи групи. Размерът му е определен на база Инструкция по чл. 184 ал 1. от Правила за търговия с електрическа енергия в сила от 01.03.2021 г. , която еднолично е изготвена от ЕСО ЕАД. Според нея, системният оператор изисква от търговските участници обезпечение за количествата на цялото им портфолио, което е напълно несъстоятелно и не взима предвид реалните задължения по договор за балансиране и не отчита мотивите за промяна на ПТЕЕ от 24.12.2021 г.. Размерът на обезпечението се изчислява по формула, в която влиза най-голямото количество произведена и потребена електрическа енергия в рамките на балансиращата група за последните 12 месеца и средномесечната максимална цена за недостиг за същия период – 418,79 лв./МВтч.

АСЕП се обявява против изготвената формула от ЕСО ЕАД и настояваме за намесата на КЕВР по  две основни причини:

  1. Досегашната практиката сочи, че процентът на балансираща енергия съставлява около 3-4% от общите продажби. Следователно търговската логика посочва, че гаранционни обезпечения по договор за балансиране следва да се предоставят единствено за тази част от количествата електроенергия. Възможно е да се приложи и диференциран подход, като се определи за всеки търговски участник на база предходните 12 месеца средномесечният процент използвана балансираща енергия и тази стойност да подлежи единствено на обезпечаване;
  2. Не виждаме причина, да се взима за база историческата цена на недостиг за последните 12 месеца, тъй като тя не следва да се отнася за периода след 01.02.2022 г. Това са категоричните твърдения на ЕСО ЕАД и на КЕВР на база извършени симулации, че от 01.02.2022 г. цените за балансиране ще бъдат с 30% по-ниски. Имено поради този аргумент се стигна и до промяната в чл. 56в и чл. 57 от ПТЕЕ.

 

С оглед на горното, призоваваме Комисия за енергийно и водно регулиране за  спешна намеса по силата на чл. 184, ал. 5 от ПТЕЕ, според който КЕВР може да дава задължителни указания за изменение на Инструкцията, изготвена от ЕСО ЕАД. АСЕП настоява за справедлив и балансиран размер на обезпеченията, които едновременно да покриват риска на системния оператор, но и да не водят до свръх разходи за останалите търговски участници. АСЕП заявява готовност за участие в необходимите за целта обществени консултации за промяна на Инструкцията по чл.184 ал.1 от ПТЕЕ, за да предотвратим  оскъпяване на разходите за електроенергия на потребителите в размер на десетки милиона лева. Считаме също така, че Инструкцията по чл. 184, ал. 1 трябва по правило да се определя единствено от КЕВР, тъй като ЕСО ЕАД извършва монополна услуга като системен оператор и именно поради това  всички дейности за предоставени от него услуги следва да бъдат обект на енергийно регулиране. В противен случай е възможна хипотеза на злоупотреба с монополно положение, като каквато  определяме изготвената от ЕСО ЕАД формула по настоящия модел за определяне обезпеченията по договори за балансиране.

Действията на ЕСО ЕАД са само поредното доказателство, че отпадането на възможността за прехвърляне на отговорността за балансиране на друг координатор, единствено централизира тази дейност в системния оператор и е изцяло в ущърб на конкуренцията на пазара. Ето защо не бихме приели аргумента, че ЕСО ЕАД поема извънредни рискове и затова налага на останалите търговски участници подобни свръхобезпечения. ЕСО ЕАД многократно настояваше изцяло самостоятелно да поеме тези дейности, премахвайки ролята „главен координатор“, тъй като това има за цел „облекчаване и опростяване работата на независимия преносен оператор при администрирането на балансиращите групи“ (цитат от Доклада към Проекта на ПТЕЕ) и следва да е направена оценка на риска надолу, а не обратно.

 

Категорично заявяваме, че търговците на електроенергия – членове на нашето сдружение нямат резерви, за да могат да покрият новоналожените им извънредни разходи за обезпечения към ЕСО ЕАД. Неизбежно, тези финансови разходи ще бъдат калкулирани в крайните цени за доставка на електроенергия на клиентите на свободен пазар. Определяме настоящите действия на ЕСО ЕАД като пълен противовес на усилията на правителството и прокарваните до момента политики за подкрепа на потребителите в тежката ценова криза в енергетиката.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ