Настояване за продължаване на компенсациите и промяна в механизма на изплащане

Изх. № АСЕП 351/17.12.2021

До:

Г-Н РАДОСЛАВ РИБАРСКИ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА ВЪПРОСИТЕ С ЕНЕРГИЙНАТА КРИЗА И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СПРАВЯНЕ С НЕЯ

 

Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Р. БЪЛГАРИЯ

 

Г-Н АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ

МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

 

Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

 

Г-Н ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ ФОНД СИГУРНОСТ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА

 

 

ОТНОСНО: Продължаване на компенсациите за стопанските потребители на свободен пазар и промяна в механизма на изплащане

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 

Както Ви е добре известно,  в рамките на предишния състав на Министерски съвет, започна да действа така необходимия механизъм за временно компенсиране на крайните небитови потребители в България заради екстремните цени на електроенергията на едро. Одобрената компенсация е в размер на 110 лв. за всеки потребен мегаватчас електрическа енергия със срок на действие за месеците октомври и ноември 2021 г. Де юре, механизмът се реализира посредством търговците на електрическа енергия, които следва да изплатят помощта към крайните клиенти след подписване на типов договор и превеждането на финансовите средства  от Министерство на енергетиката.

Поводът за настоящото писмо е изтичане на срока на действие на механизма за компенсация на небитовите потребители на свободен пазар и настояването ни за незабавното му продължаване. Необходимо е също така и увеличение на размера на помощта, тъй като тя е крайно недостатъчна към очакваните цени за следващите месеци.  В предходното ни становище Ви уведомихме за нарастващия натиск  върху крайните потребители на свободен пазар – налице е ежемесечен ръст в цените на електроенергията на едро в размер на 20 – 30 %. Крайните потребители, объркани от противоречивата информация от последните дни за мораториуми върху цените на „тока и парното“, постоянно отправят запитвания за продължаване на помощта и през следващите месеци. С настоящото писмо, Асоциация свободен енергиен пазар открито алармира, че нестабилността в платежоспособността на стопанските клиенти нараства лавинообразно с всеки месец и към момента единственото, което придава известен баланс, е именно механизмът за компенсации. Напомняме, че механизмът за компенсации бе изрично изключен като държавна помощ от Европейската комисия и не съществуват никакви правни пречки пред продължаване на действието му. Без съществуването на тези компенсации, фалитите в бизнеса са неизбежни.

 

Наред с горното, АСЕП настоява  за изваждане на механизма от търговците на ел. енергия като буфер и насочването му към фонд Сигурност на електроенергийната система. Неколкократно алармирахме, още в рамките на предварителните срещи за обсъждане на помощта, че търговците не могат да поемат финансовия и ликвиден риск от огромните флуктуации на пазар Ден-напред на БНЕБ ЕАД. Въпреки заявките от страна на Министерство на енергетиката, механизмът на практика бе структуриран така, че търговците първо да компенсират крайните клиенти посредством месечните фактури за електрическа енергия, и едва след седмици да получат финансовите средства от държавата. При скокообразния ръст на цените на ПДН на БНЕБ това предизвика огромен ликвиден риск за нас. В допълнение – практиката показа, че са налице множество спънки и забавяния в институциите, които нарушиха сроковете по сключените договори.

 

Нещо повече – търговците поеха тази функция на държавата абсолютно безвъзмездно, въпреки че бяха генерирани допълнителни разходи за извънреден труд, предизвикан от тежката процедура за събиране и изпращане на информация, преработване на софтуер за фактуриране и разяснителна кампания. Настояваме ФСЕС да влезне в ролята на директен разплащателен център за компенсациите, които следва да продължат в периода до уравновесяване на пазара. Това е първичният източник на средствата, който в своята същност е разплащателно ведомство и разполага с пълния финансов и административен капацитет, за да извършва тази дейност от страна на държавата.

 

Единственият вариант механизмът да функционира посредством търговците на електроенергия  е в случай, че получаваме финансовите средства преди извършването на компенсациите към крайните потребители. В противен случай, кредитираме всички по веригата производство-крайно потребление, с риск да изпаднем в неплатежоспособност.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ