Настояване за намаляване на действащата тарифа на таксите на БНЕБ ЕАД

Изх. № АСЕП –328/ 10.06.2021

ДО

ДОЦ. Д-Р МАНЮ МОРАВЕНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА ЕАД

Копие до
Г-Н КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
БЪЛГАРСКА НЕЗАВИСИМА ЕНЕРГИЙНА БОРСА ЕАД

 

 

ОТНОСНО: Настояване за преразглеждане и намаляване на действащата тарифа на таксите на БНЕБ ЕАД, поради значителния ръст в търгуваните обеми на  борсов пазар

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н МОРАВЕНОВ,

 

Основната цел на Асоциация свободен енергиен пазар (АСЕП) е изграждането на реална конкурентна среда на българския пазар на електроенергия и осигуряване на по-широк и равен достъп до пазара по отношение на всички участници. Промените в Закона за енергетика през последните години регламентираха задължителна продажба на борсов пазар, което определя централната роля  на Българска независима енергийна борса ЕАД  при сделките с електроенергия на едро.

 

От началото на 2021 г. се наблюдава рекорден ръст в ценовите нива на електроенергията на едро, в сравнение с предходните години. В условия на постоянно нарастващи разходи за българските стопански потребители множеството фактори с натрупване оказват влияние в посока нагоре на цените на електроенергията на едро като повишено търсене поради излизане на всички стопански потребители, рекордно високи цени на CO2 квоти, ръст в цените на природния газ и петрол и др. Немалък принос към високите електроенергийни разходи за потребителите оказват и допълните административни тежести при покупката на електроенергия като таксите за участие на БНЕБ ЕАД.

 

Напомняме, че за дейността организиране на борсов пазар на електрическа енергия в България може да има само една лицензия, съгласно чл. 43, ал. 1, т. 2 от Закона за енергетиката и затова достъпността на тарифите е от основно значение за нормалното функциониране на свободния пазар на електроенергия в България. От създаването на борсовия оператор  многократно се изразяват становища от неговото ръководство, че тарифите на таксите ще бъдат намалени след повишаване на търгуваните обеми и активни участници. През последните години се затвърждава тенденцията за постоянен ръст на регистрирани участници и търгуваните обеми на БНЕБ ЕАД, без да се генерират допълнителни разходи за дейността на оператора като използването на клирингова къща.  Регистрираните активни  участници  на  основния  сегмент  „Ден  напред“ са вече 85, а количествата са нараснали близо 10 пъти  спрямо  първата  година  от  функционирането  на  енергийната  борса,  видно  от месечните отчети на борсовия оператор. Последният сериозен ръст в търгувания обем е след пазарното обединение с Гърция през май тази година, следващият месец предстои извеждане на борсов пазар на допълнителна енергия от ВЕИ производители с инсталирана мощност между 0,5 и 1 МВт, а до края на годината ще се реализира и пазарно обединение на българо-румънска граница, което ще доведе до нов сериозен ръст в приходите на оператора.

 

Въпреки значителния ръст в търгуваните обеми, таксите за търговия на националния оператор никога не са преразглеждани в посока надолу и продължават да бъдат едни от най-високите спрямо други европейски борси, което оказва съществени и несправедливи финансови тежести за търговските участници и потребителите на електроенергия на свободен пазар. По-долу ще намерите сравнителна таблица между тарифите на българската, румънската и гръцката енергийни борси, от които недвусмислено се вижда, че БНЕБ ЕАД e в пъти по-скъпа например от румънския оператор OPCOM:

 

 Вид такса БНЕБ ID БНЕБ DA OPCOM ID OPCOM DA HENEX ID HENEX DA
Такса за участие

12000

0

3900 (до  0.1 TWh) /11700 (над  0.1 TWh)
Годишна такса 16000/2000 24000/0 5231,85 5231,85 0 1950/19500
Такса оборот 0.22/0.5 0.14/0.32 0,0702 0,0702 0,15795 0,0897
Такса сетълмент 0,02 0,02
Доп. портфолио 3000 3000

 

С оглед на по-горното, Асоциация свободен енергиен пазар за пореден път настоява за преразглеждане и намаляване на таксите за регистрация и търговия на БНЕБ ЕАД, което ще облекчи разходите за електроенергия за българския бизнес и следва да се осъществи преди пазарното обединение на българо-румънска граница през есента на 2021 година.

 

С УВАЖЕНИЕ,

СОНЯ КАДИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС

АСОЦИАЦИЯ СВОБОДЕН ЕНЕРГИЕН ПАЗАР