Настояване за авансово плащане на необходимите средствата за компенсациите

Изх. № АСЕП 367/04.07.2022 г.

 

До:

Г-Н АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

 

Г-Н СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО  РЕГУЛИРАНЕ

 

Г-Н ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ

ФОНД СИГУРНОСТ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА

 

 

 

ОТНОСНО: Настояване за авансово плащане към търговците на електроенергия на необходимите средства за компенсация на небитовите потребители на електроенергия

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

УВАЖАЕМИ Г-Н ТОДОРОВ,

УВАЖАЕМИ Г-Н ЧЕРВЕНКОНДЕВ,

 

На 30.06.2022 г. Народно събрание гласува включване на схемата за компенсиране на всички крайни небитови потребители на електрическа енергия в закона за държавния бюджет. Съгласно приетото решение, потребителите ще бъдат компенсирани за 100% от разликата между постигнатата за съответния месец средна цена на пазарен сегмент „ден-напред“ на БНЕБ и 250 лв./МВтч. На практика това означава поставяне на таван на цената на електрическата енергия.

Схемата по всяка вероятност ще продължи да бъде администрирана както досега – основно посредством търговците на електрическа енергия, които да правят отстъпката в издаваните от тях фактури.

Основният проблем, за който алармираме още от приемането на първите компенсации през м. октомври и ноември 2021 г. е, че така функциониращ механизмът поставя търговците в изключително рисково положение, в сектора с най-висока волатилност в икономиката. Принудени сме да правим отстъпка и да се откажем от финансов ресурс, кредитирайки държавата за период от 10 до 20 дни. В повечето случаи става въпрос за десетки милиони левове, достигащи стотици при най-едрите търговци. Нещо повече – търговците не получиха никаква подкрепа от държавата за това кредитиране и фактическо извършване на компенсацията. Нито пък беше отчетен фактът, че енергията се купува от търговците всеки един ден авансово преди деня на доставка.

Асоциация свободен енергиен пазар участва във всички срещи още от първите разговори по темата с ценовата криза, от периода юли-август 2021 г. досега. До момента не се отказахме от  това да реализираме така предлаганата схема, в името на крайните потребители на електрическа енергия в България, от които зависим и ние. Докато крайните потребители са ликвидни и стабилни, търговията с ел. енергия ще се развива. Въпреки това – и при най-добро желание от наша страна да продължим работа в тази посока, при продължаване функционирането на схемата по същия начин както досега – с отложено предоставяне на компенсациите към търговците от страна на държавата, ние ще бъдем поставени на ръба от фалит. Както знаете, съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия, стандартна клауза в договорите за доставка на ел. енергия гласи, че при изпадане в несъстоятелност или ликвидация на един търговец, и невъзможност да посреща текущите си задължения към БНЕБ, договорът с крайния потребител се прекратява автоматично, а клиентите биват причислени към доставчик от последна инстанция.

Смятаме, че е налице реален риск от хаос и предпоставка от неконтролируеми фалити на търговци, които да доведат до срив в пазара за електрическа енергия.

В т. 3.2. и т. 3.2.2 от всяка лицензия за търговия с ел. енергия е записано, че „лицензиантът е длъжен да поддържа финансова обезпеченост на дейността на лицензията“ и, че „лицензиантът води търговските си сделки по начин, гарантиращ финансовата му стабилност“ . С така предлаганата схема, държавата еднолично нарушава тези заложени принципи, която сама поставя като изискване към лицензиантите.

В допълнение,  необходимо е да отчетем обстоятелството, че залагането на таван на електроeнергията за небитови потребители, на практика обезсмисля фиксирането на цена по дългосрочни договори с производители над 250 лв. на мегаватчас. От което произлиза фактът, че всички доставчици ще бъдат изложени на директна покупка от пазар Ден напред на БНЕБ за сметка на техните клиенти, както и висок ръст на данъчните разходи от покупката на  електроенергия. Предвид, че потреблението на консуматорите се движи в относително постоянни параметри, както вече години наред е установено на свободния пазар на база прогнози, съвсем ясно и с максимална точност може да се прогнозират месечните компенсации, които  са заложени в актуализирания бюджет за 2022 г.

В тази връзка, отправяме към вас призив за сформиране на работна група, на която да бъде разгледан въпросът и взето решение за предоставяне на средствата за компенсациите авансово изцяло или частично към търговците по начин, който да позволи финансова стабилност за търговците на ел. енергия и нормално осъществяване на сделките за покупко-продажба на ел. енергия, особено в ситуация, в която всички купуваме преимуществено час за час и ден за ден, на краткосрочните пазари „в рамките на деня“ и „ден-напред“. Другата възможност е директно разплащане от ФСЕС към потребителите без незаобиколимото участие на търговците на електрическа енергия.  

 

С УВАЖЕНИЕ:                                                                                                                                          

СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ