Липса на устойчива стратегия при предлагане на продукти от производители с държавно участие

Изх. № АСЕП 304/29.12.2020

До:
Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА
МИНИСТЪР
МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

Г-Н ЖАКЛЕН КОЕН
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД

Копие до:
ДОЦ ИВАН ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Г-Н ЖИВКО ДИНЧЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД

ОТНОСНО: Липса на устойчива стратегия при предлагането на продукти на едро на БНЕБ ЕАД от производители с държавно участие

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Като сдружение на търговци на електроенергия, Асоциация свободен енергиен пазар за пореден път е силно обезпокоена от управлението на предлагането на електроенергия от страна на държавните дружества през последните седмици. За съжаление, през настоящата година множество непредвидени социо-икономически фактори, в следствие на пандемичната обстановка, оказаха и продължават да оказват негативно влияние върху пазарите на едро на електроенергия не само в България, но и на целия европейски енергиен пазар. В съчетание с външни влияния като изпълнението на екологичните политики на ЕС за ограничаване работата за ТЕЦ на въглища чрез високи цели за намаление на въглеродните емисии, и вътрешни – като разширяване на дела на свободния пазар чрез задължително извеждане на всички стопански потребители, оказват сериозен пазарен стрес върху целия сектор.
С възмущение отбелязваме, че в подобна икономическа ситуация още повече се откроява демонстрираната липса на адекватни политики от страна на Министерство на енергетика и Български енергиен холдинг ЕАД спрямо каквато и да е било визия за управлението на предлагането от държавните производители. С оглед на гореописаното, считаме, че са налице обстоятелства за предприемане на спешни мерки спрямо наблюдаваните проблеми преди недоволството на търговските участници да ескалира пред европейските институции:

 Наблюдаваме пълна пасивност при предлагане на енергия от страна на ТЕЦ Марица изток 2, въпреки високите борсови цени през декември 2020 г , надминаващи не само променливите разходи от 93.33 лв./мВтч (според препоръките и регулаторните изчисления), но и пълният размер на разходи от 135,95 лв./МВтч, над които дружеството реализира печалба. Тази необяснима незаинтересованост за реализиране на допълнителни приходи от държавния ТЕЦ, освен че следва да се компенсира чрез допълнителни финансови помощи, натоварва втори път участниците в сектор енергетика чрез дефицити при предлагането на електроенергия на едро и респективно в по-висока борсова цена. Опасяваме се, че подобно търговско поведение от страна най-голямата въглищна централа на Балканите попада и в дефинициите за задържане на производствен капацитет (според насоките на ACER за прилагане на РЕМИТ), което може да се причисли към пазарна манипулация – непредлагане на наличен производствен капацитет, въпреки че предлагането му на конкурентен принцип би довело до печеливши сделки при преобладаващите пазарни цени.
Не приемаме за релевантни аргументите от страна на ръководството на централата, че непредлагането е в следствие на технологичните характеристики на блоковете и невъзможността за работа само в определени часове от седмицата. Пазарът предполага търсене не само в часове, а продукти на седмична и дори месечна база, отговарящи на ценовите нива на себестойност на държавната централа. Като безстопанственост може да се определи невъзползването от краткосрочно високите цени и непредлагането на седмични (дори месечни) бандови продукти (понеделник-петък), въпреки повишеното търсене от страна на търговските участници. Като безстопанственост може да се определи и пропуснатите ползи за компенсиране бъдещи разходи за по-високи цени на въглеродни емисии, за които анализите сочат по-високи цени, разпределени върху по-малко участници;

 Липсата на всякаква яснота и позиция от управляващите сектор електроенергетика в държавните дружества след отпадане на ангажиментите на БЕХ ЕАД по дело AT.39767- БЕХ-ЕЛЕКТРИЧЕСТВО през януари 2021 г. Затова как и доколко ще се осигури минимална ликвидност на основния борсов сегмент „Ден напред“ от основните производители на електроенергия в България и ще се гарантира ли пазарна цена единствено на база конкурентните сили на търсене и предлагане;

 Непрозрачност спрямо управлението на производството от т.н. Американски централи, въпреки начисляването на разходи за разполагаемост за всеки непроизведен мВтч електроенергия;

 Неоправдана липса на предлагане на дългосрочни продукти в сектор електроенергетика от производители с държавно участие. Дори ограничените количества енергия на дългосрочна база не се реализират на конкурентен принцип чрез търгове за продажба на екран Търгове, а се удовлетворяват единични предложения за покупка на определени търговски участници, в повечето случаи при цени по-ниски от пазарните. Посредством задържането на количества базова енергия за дългосрочна доставка, за пореден път доминиращият с господстващо положение участник на пазара БЕХ ЕАД, чрез дъщерните си дружества АЕЦ Козлодуй, НЕК и ТЕЦ Марица Изток 2 създава условия за спекула на пазара, които се изразяват в следното:
– На първо място, създава се изкуствен дефицит на дългосрочни продукти. За доставка през 2021 г. АЕЦ Козлодуй има 0 проведени търгове за продажба за бандов товар на Централизиран пазар двустранни договори
– На второ място, поради господстващото си положение, държавните дружества създават предпоставки и опасност да влияят на ценовите нива на пазарен сегмент „Ден-напред“. В ситуация на изкуствен дефицит и високи ценови нива, се създават условия за бързо и стресирано провеждане на изненадващи търгове за дългосрочна доставка, възможно най-близко до началото на периода на доставка, съответно – при цени значително по-високи в сравнение с тези, които биха били при провеждането им в една нормална и спокойна пазарна обстановка, с достатъчно време и предвидимост за взимане на информирано решение от заинтересованите участници;

За съжаление, всеки един от посочените по-горе проблеми изхожда от господстващата пазарна позиция на държавните производители и е въпрос на политическа воля и контрол от страна на принципала да се спазват конкурентните принципи и да се защитава обществения интерес. Това е от критично значение, тъй като всяка несигурност и непредвидимост оказват силно негативно влияние върху електроенергийния пазар и ценовите нива на едро и е напълно неоправдано излишното генериране на пазарен стрес в затруднена икономическа ситуация като настоящата. Слабото развитие на генерационни мощности, обусловено от икономико-политическата и правна рамка в страната, незавършеният процес на либерализация в сектор електроенергетика, безбройните и чести нормативни промени, предполагат отношенията между участниците на пазара на електроенергия още дълго време да минават през адресатите на това становище.

С УВАЖЕНИЕ,
СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ