Компенсации за небитови клиенти, сменили доставчика си след 31.10.2021 г.

Изх. № АСЕП 355/21.01.2022

 

До:

Г-Н АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ

МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

 

Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

 

 

 

 

ОТНОСНО: Получено искане от Министерство на енергетиката за сключване на нови договори за за предоставяне на финансови средства по Програмата за компенсиране на небитовите клиенти, сключили договор за доставка на електрическа енергия с нов Доставчик след 31.10.2021 г.

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н НИКОЛОВ,

УВАЖАЕМИ Г-Н ВАСИЛЕВ,

 

През настоящата седмица членовете на Асоциация свободен енергиен пазар неочаквано получиха искане от страна на Министерство на енергетиката за сключване на нови типови договори, отнасящи се за компенсации за потребена енергия през месец октомври 2021 г. Според информацията, новите типови договори уреждат предоставянето на финансови средства по Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия, сключили договор за доставка на електрическа енергия с нов Доставчик, който е започнал да им доставя електрическа енергия след 31.10.2021 г. г.

Искането от страна на Министерство на енергетика поражда няколко сериозни въпроса, а именно:

  1. Според нашето тълкуване, подписаните вече типови договори с Министерството на енергетиката относно компенсации за небитови клиенти за м. Октомври и м. Ноември 2021 г., регламентират изплащане на компенсация за периода на снабдяване на даден клиент, независимо дали впоследствие е сменил или не своя доставчик. Доколкото ни е известно, част от нашите членове са изплащали компенсации за доставена енергия на своите клиенти, дори и да са напуснали балансиращата им група впоследствие, тъй като тази енергия е декларирана пред МЕ и верифицирана с Фонда за сигурност на електроенергийната система. Постъпилите към търговците средства от Министерство на енергетиката, би следвало да са изчислени на база декларираните количества електрическа енергия, върху която се начислява цена „задължение към обществото“ за съответния месец, което е сбор от консумацията на всички клиенти, независимо дали в последствие са сменили своя доставчик. Ето защо за нас остава неясно какви са конкретните аргументи, обуславящи необходимостта за подписването на нови типови договори, още повече, че те обхващат само един месец от действието на Програмата – м. октомври 2021 г..

С оглед на по-горното и с цел избягване на всякакви възможности за съмнения в злоупотреби, моля незабавно да ни предоставите следната информация:

  • Има ли към момента неусвоени компенсации в Министерство на енергетиката за този период и в какъв размер?
  • Ако типовите договори, подписани миналата година за компенсациите за месеците октомври и ноември 2021 г, задължаваха търговците на електроенергия да правят компенсации за двата месеца, защо има неизпълнение на тези задължения и по каква причина? По вина на доставчиците или по вина на Министерството на енергетиката? Откъде произлизат пропуските? Наясно сме, че не е имало правно основание при смяна на доставчик за издаване на фактура за задължения през м. Октомври 2021 г., но такъв документ можеше да бъде издаден с нулева основа и в него да бъде отразена само компенсацията. От друга страна, липсата на възможността за последващо прихващане на взаимни задължения при напуснали балансираща група потребители след 31.10.2021 г.. се явява възможна хипотеза и при подписване на предоставените нови типови договори, предмет на това писмо.
  • Какво се случва с небитови потребители, които са сменили доставчика си в м. януари 2022 г., а компенсацията по настоящите типови договори ще отидат в предходен доставчик, който няма какво да прихваща. Хипотетично потребител може да е сменил три пъти доставчика си до днешна дата. Как министерството ще упражни контрол върху това, така че компенсацията за октомври 2021 г. да стигне до крайния бенефициент?
  • Остава неизяснен въпросът с малките стопански клиенти, които не разполагат с банкова сметка и плащат задълженията си на каса. Ако такъв потребител смени доставчика си и няма с какво да бъде прихванато, как изобщо ще се извърши компенсацията по касов път. Какво ще се случва с изплатените вече средства от Министерство на енергетиката – ще останат ли в доставчика?
  • Възможно ли е, вследствие на гореописаните хипотези на търговски взаимоотношения и приети РМС, да останат неусвоени средства от компенсации, евентуално да бъдат облагодетелствани определени доставчици по веригата и в крайна сметка да не бъдат компенсирани определен брой небитови потребители?
  • Правен ли е анализ на изпълнението на програмата от Министерство на енергетиката към момента? Извършва ли се реална проверка за декларираните данни от търговците на електроенергия, така че да се избегнат всякакви рискове от умишлени или непредумишлени грешки.

Поради огромния размер на финансови средства, които се отделят за Програмата за компенсация на стопански потребители, очакваме пълна прозрачност спрямо начина на разходване на средства. С оглед удължения период на действие, отговорите на поставените по-горе въпроси ще гарантират, че отпуснатите държавни средства ще се използват целесъобразно и ще достигнат без непредвидено забавяне до всеки клиент на свободен пазар.

 

С УВАЖЕНИЕ,

СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ