Колективните усилия на членовете на АСЕП доведоха до поправка в Закона за енергетиката

Благодарение на колективните усилия на членовете на Асоциация свободен енергиен пазар, вносителите на проектозакона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, направиха поправка в чл. 123, която бе приета от Народно събрание на 26.04.2018 г.

С оглед гарантиране на събираемостта на вземанията в сектор „Електроенергетика“ и с цел избягване на двусмислено тълкуване на чл. 123 от Закона за енергетиката, АСЕП категорично настояваше за промяна в чл. 123 от ЗЕ, изрично предвиждаща  възможност за спиране на захранването на крайни клиенти, дори и след като е извършена смяна на доставчика на електрическа енергия. Това се налага от двусмислието и различната практика по приложението на тази разпоредба от различните оператори на преносната и разпределителната мрежа. Понастоящем отделни оператори отказват спиране на захранването на такива клиенти и това създава възможности за широки злоупотреби от страна на крайните клиенти за неправомерна смяна на доставчик с единствена цел, невъзможност на предходния доставчик за спиране на захранването поради наличие на задължения или неизпълнено споразумение за разсрочено плащане на задължение за продадена електрическа енергия или неустойки за нея.

След обнародване в Държавен вестник, чл. 123 от ЗЕ вече ще гласи:

„След смяна на доставчик, ако клиентът не е изпълнил задълженията по договор за продажба на енергия към предходния си доставчик, последният има право да преустанови временно снабдяването му с електрическа енергия по ред, определен в правилата по чл. 91, ал.2″

Въпреки че Законът за енергетиката има необходимост от още множество промени, АСЕП изразява задоволство от поправката в чл. 123, която позволява на търговците да събират вземанията си по-лесно от недобросъвестни клиенти. Благодарим на активната позиция на нашите членове и колективните усилия в посока развитие на свободния пазар на електроенергия в България.