Допълнение към становище на АСЕП относно Проект на Правила за работа на организиран борсов пазар

Изх. № АСЕП 283/07.05.2020

До:
ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ОТНОСНО: Допълнение към становище на АСЕП относно Проект на Правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия

УВАЖАЕМИ ДОЦ. ИВАНОВ,

На 22.04.2020 г. изпратихме становище на Асоциация свободен енергиен пазар (Изх. № АСЕП 282/21.04.2020) относно публикувания за обществено обсъждане Проект на Правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия. В хода на последващи дискусии се оформи необходимостта от изпращането на настоящото писмо на АСЕП, включващо допълнения и уточнения. Въпреки изтеклия срок за получаване на становища, надяваме се да отчетете следните предложения:

I. В т. VIII от предходното ни писмо, засягаща временно спиране на действието на Допълнителното споразумение, сме допуснали техническа грешка и предложението ни за текст на чл. 282, следва да гласи:
„Чл. 282. (1) При постигане на съгласие за временно спиране на действието на допълнително споразумение, страната, поискала временното спиране, заплаща на ИЗРЯДНАТА страна 20% (двадесет процента) от стойността на недоставената електрическа енергия до 5 (пет) работни дни преди началото на уговорения период на спиране“

II. Правим следното допълнение към т. II от предходното ни писмо, като включваме конкретно предложение за промяна в Проекта. Правото на Оператора да отстранява и изключва търговски участник от сегмент ЦПДД трябва да бъде сведено единствено до случаите в които ТУ не отговаря на условията да бъде такъв, съгласно Правилата. Аргументите вече сме ги изложили, а именно, че БНЕБ не е страна по сделки на ЦПДД и налагането едностранно на рестрикции по силата на Правилата ще доведе до неоснователна намеса в двустранни търговски взаимоотношения. Затова предлагаме редакция в чл.32 и чл. 39, като текстът „от определен пазарен сегмент“ да се замени с „ от сегмент Ден напред и В рамките на деня“, както и създаване на :

 „Чл. 32а Операторът има право да отстрани търговски участник от пазарен сегмент ЦПДД, част от борсовия пазар на електрическа енергия, при неизпълнение на
едно или повече от задълженията, разписани в чл.32, ал.3 и чл. 39 ал.2.“
 „Чл. 39а Операторът има право да отстрани търговски участник от пазарен сегмент ЦПДД, част от борсовия пазар на електрическа енергия, при неизпълнение на
едно или повече от задълженията, разписани чл.39 ал.3 и ал.4.

III. С оглед на по-горното и с цел ненамеса на БНЕБ в отношенията между търговски участници по двустранни договори, сключени на сегмент ЦПДД, следва да има изрично записан текст в Правилата, че когато Операторът не е страна по Договора, няма възможност за едностранно налагане на условия, с които да изменя/прекратява/спира изпълнението на Допълнителното споразумение.

IV. За да не се допусне приемането на противоречиви решения или такива, които биха ограничили или нарушили конкуренцията, е необходимо предварително да се извърши производство по реда на чл. 28, ал. 1 от Закона за защита на конкуренцията на Проекта на борсови правила от страна на Комисия за защита на конкуренцията. Oще повече, че предложеният проект не отговаря в пълна степен на Насоки за оценката на съответствието на нормативни и общи административни актове с правилата на конкуренцията, приети от КЗК.

Със становището по Проекта на борсови правила от страна на Комисия за защита на конкуренцията, АСЕП цели да ограничи възможността за приемане на акт, който предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията, чрез по-прецизно формулиране на съответните разпоредби. Считаме, че без този анализ и препоръки от КЗК няма да се защити в пълна степен свободната инициатива в стопанската дейност и да се предотврати ограничаването или нарушаването на конкуренцията. Приемането на Проекта на борсови правила в предложения вид, без да се вземат предвид предложенията ни, както и искането за провеждане на производство по реда на чл.28 от ЗЗК може да има отрицателни последствия за свободното функциониране на пазара, защото ще ограничи условията за ефективна конкуренция между икономическите оператори. Негативното влияние върху конкурентната среда може да навреди и на интересите на потребителите, като доведе до по-ограничен избор от стоки или услуги и до по-високи цени.

V. АСЕП счита за задължително в Проекта да се включи разписана процедура по механизма на административните производства за оспорване на решение за отстраняване и изключване на търговски участник, както и възстановяване на регистрацията в пълен обем със заличаване на последиците, в случай на отмяна на решението за отстраняване и изключване, без да се начисляват допълнителни такси или да следват последици от това.

С УВАЖЕНИЕ,
СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ