Въвеждане на 15-минутен период на сетълмент от ЕСО ЕАД

Изх. № АСЕП 360/01.04.2022 г.

До:

Г-Н СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО  РЕГУЛИРАНЕ

 Копие до:

Г-Н АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ

МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

 Г-Н РАДОСЛАВ РИБАРСКИ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА

 Г-Н АНГЕЛИН ЦАЧЕВ

ИЗП. ДИРЕКТОР ЕСО ЕАД

 

 

ОТНОСНО: Въвеждане на 15-минутен период на сетълмент от ЕСО ЕАД

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ТОДОРОВ,

 

Като активни участници в електроенергийния пазар, Асоциация свободен енергиен пазар счита за необходимо да Ви алармира за пореден проблем на пазара на балансираща енергия, който ще доведе до повишени разходи на пазарните участници и то в период на исторически рекорден ценови ръст на всички енергоизточници.

Към 30.06.2022 г. предстои преминаване от едночасов към 15-минутен период на сетълмент, което се въвежда като процес от Електроенергиен системен оператор ЕАД. На практика от гледна точка на разходите, това означава, че ако до момента реализираните небаланси са се нетирали в рамките на един час,  то ЕСО възнамерява да отчита (и да се заплащат, съответно) на всеки 15 минути. В същото време прогнозата на консумация и прогнозата на производство на електроенергия ще продлъжава да се прави на всеки един час, както и продуктите за сделки на Българска независима енергийна борса, който се явява основен доставчик на небитовите консуматори в България. На практика ще се разминават времевите интервали на прогноза, реализация на сделки по покупко-продажба на електроенергия и отчитане. Единствената възможност за смекчаване на този негативен ефект е предоставяне на инструментариум на търговските участници за осигуряване на продукти за балансиране със същия период на доставка от 15-минути. Промяната се прилага в съответствие с изискванията на Регламент 2019/943 на Европейския парламент и съвета от 5 юни 2019 г. относно вътрешния пазар на електроенергия. Следва обаче да се отбележи, че тя е част от цялостен пакет от мерки, които се въвеждат едновременно, а не избирателно и „на парче“, за да могат да се постигнат заложените цели съгласно Регламента и да не водят до дисбаланси и  прекомерни разходи  на пазарните участници.

По изнесената информация от ЕСО ЕАД, става ясно, че системният оператор ще отчита на 15-минути, но ще продължи да приема графици на едночасов период, което единствено ще натовари търговските участници, за сметка на увеличени приходи за ЕСО ЕАД.  Същевременно, основният борсов сегмент – пазар ден напред, ще продължава да предоставя единствено едночасови продукти. Предоставянето на продукти с  15-минутен период на доставка се очаква да се реализира за момента само на пазар в рамките на деня, което освен че е крайно недостатъчно, е неясно дали ще съвпадне времево с въвеждането на по-кратък период на сетълмент. Липсата на осигуряване на 15-минутни продукти за търговия на борсовите пазари, би увеличила прекомерно разходите за небаланси на пазарните участници, което е ясно посочено и в мотивите на КЕВР, публикувани в СЪГЛАСУВАТЕЛНА ТАБЛИЦА към проекта на ПИД на Правилата за търговия с електрическа енергия, приет с решение на КЕВР по Протокол № 245 от 01.11.2021 г

АСЕП подчертава, че изискванията  на Регламент 2019/943 на Европейския парламент и съвета от 5 юни 2019 г. относно вътрешния пазар на електроенергия са пазарите Ден напред и В рамките на деня максимално да увеличават възможностите на пазарните участници да управляват дисбалансите си (чл. 7, т.2, буква а), като се предоставя възможност за оптимизиране на разходите за балансиране. Планираното нововъведение на ЕСО ЕАД  считаме и за нарушение на Член 8, т.2 от същия Регламент, според който  „НОПЕ предоставя на участниците на пазара възможност да търгуват с енергия на времеви интервали, които са поне толкова кратки, колкото е периодът за уреждане на дисбаланса на пазарите както за ден напред, така и за в рамките на деня“.

АСЕП е категоричен, че възприетия подход за реализиране на реформа в балансиращия пазар в България е нецелесъобразен и неефикасен, а крайният резултат ще бъде увеличени разходи за балансиране на крайните клиенти. Още повече, Регламент 2019/943, чл. 8, т. 4 предвижда, че регулаторните органи могат да предоставят дерогации за въвеждането на 15-минутен период на сетълмент до 31.12.2024 г . В тази връзка АСЕП настоява да се използва тази възможност до практическото въвеждане и на двете по-долу изброени условия:

  • Предоставяне на продукти с 15-минутен период на доставка на пазар, включително сегментите  „Ден напред“ и „В рамките на деня“ на БНЕБ ЕАД, както и възможност за извънборсова търговия с ВЕИ и ВЕКП продукти с 15-минутен период на доставка.
  • Приемане на прогнозни графици на 15-минутен период от ЕСО ЕАД.

АСЕП използва възможността отново да припомни и останалите задължения на ЕСО ЕАД съгласно европейските регламенти, които не следва да се прилагат избирателно и за които КЕВР следва да има активна позиция, защото ненамеса от страна на регулатора дава възможност за злоупотреба с монополно положение на системния оператор. Освен въвеждането на 15-минутния период на сетълмент, ЕСО ЕАД има редица други задължения като:

  • Публикуване на текущия баланс на системата, прогнозните цени на дисбаланса и прогнозните цени на балансиращата енергия, възможно най-близко до реалното време, със забавяне не повече от 30 минути след доставката, съгласно член 6 от Регламента относно електроенергията;
  • Увеличаване на конкуренцията в рамките на времевия интервал за балансиране. Европейската комисия приканва България да предприеме мерки за включването на повече доставчици на услуги по балансиране, като преразгледа изискванията за предварително класиране и мониторинг, позволявайки участието на възможно най-много технологии, като например реакция на потребителите и акумулиране на енергия;
  • Въвеждането в най-кратки срокове на единна цена за балансиране за периоди, в които не е имало задействане на балансираща енергия, с цел привеждане в съответствие с член 55 от Насоките за електроенергийното балансиране;
  • Използване на възможностите за реакция на потребителите и агрегиране. Отразяване на препоръките на ЕК за намаляване на минималния размер на офертите от 5 MW, тъй като е прекалено висок, за да позволи участието на по-малки инсталации в предоставянето на услуги на резерв за заместване. ЕК препоръчва минимален размер от 1 MW, какъвто се прилага в много други държави членки (напр. Франция, Германия за РВРЧ, Италия, Гърция, Испания, Словения), или 500 kW (както е определено за пазарите „Ден напред“ и „В рамките на деня“ в член 8 от Регламента относно електроенергията);
  • Въвеждане на интелигентни измервателни уреди – липса на адекватна оценка относно ползите от въвеждането на интелигентни измервателни уреди след влизането в сила на Директивата относно електроенергията. В съответствие с член 19, параграф 5 от Директивата относно електроенергията Комисията, че България следва да се ангажира да предприеме цялостен анализ на разходите и ползите, отчитайки последните промени и пазарните изисквания, за да определи дали въвеждането на интелигентни измервателни уреди ще бъде разходоефективно за всички потребители или за подгрупа от потребителите, в съответствие с принципите, залегнали в приложение II към Директивата относно електроенергията. В случай на положителен анализ на разходите и ползите, България следва да гарантира въвеждането на интелигентни измервателни системи, които подпомагат активното участие на клиентите на пазара на електроенергия в съответствие с член 19, параграф 2 от Директивата относно електроенергията.

Гореописаните предложения ще повишат системната ефективност на електроенергийната система, ще оптимизират крайните разходи за електроенергия и реализират необходимата цялостна реформа на балансиращия пазар.

 

С УВАЖЕНИЕ:                                                                                                                                          

СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ