Въвеждане на нов продукт на екран „търгове“ на ЦПДД

Изх. № АСЕП 368/04.07.2022 г.

 

До:

Г-Н КОНСТАНТИН  КОНСТАНТИНОВ

БЪЛГАРСКА НЕЗАВИСИМА ЕНЕРГИЙНА БОРСА

Копие до:

Г-Н СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

 

 

ОТНОСНО: Въвеждане на нов продукт на екран „търгове“ на ЦПДД

 

УВАЖАЕМИ Г-Н КОНСТАНТИНОВ,

 

На 27.06.2022 г. БНЕБ анонсира въвеждането на нов продукт на екран „търгове“ на ЦПДД. Продуктът представлява нов товаров профил от осем последователни часа в часовия пояс от 08.00 до 16.00 ч. Като част от аргументацията за въвеждането на този продукт от БНЕБ посочват, че борсовият оператор се стреми да отговори в по-пълна степен на нуждите на производителите и консуматорите на електрическа енергия.

АСЕП счита, че така въвеждания продукт от 28.06.2022 г. ще облагодетелства единствено конкретни интереси и в частност производители от определен тип ВЕИ. Липсват продукти за всички други видове производители от ВЕИ.  Също така профилът на този продукт не отговаря на нуждите на потребление на небитовите клиенти в страната. Именно затова считаме, че с цел максимална обективност, видовете търгувани продукти трябва да се одобряват от енергийния регулатор след консултации с търговските участници. Опасяваме се, че анонсираният от БНЕБ нов продукт по двустранни търгове облагодетелства само един вид производители и има насоченост към увеличение на износа на ел. енергия от страната, която е толкова нужна за ликвидността на националния пазар към днешна дата. Доказателство за засилване на търговската политика в тази посока са именно търговете организирани на ЦПДД през последните месеци. В подкрепа на тази теза, призоваваме да бъдат обявени резултатите и каква част от изтъргуваната ел. енергия е закупена от големи търговци, предимно транзитьори и износители на електроенергия и на какъв анализ се основава изборът на този нов продукт по товаров профил от 08.00 до 16.00 ч..

Към днешна дата остават неразгледани и без решение исканията на АСЕП, съгласно насоките на Европейската комисия от 20.05.2021 г. , за стимулиране на дългосрочната търговия на ел. енергия за период от 6 до 12 месеца, която да създаде устойчиво прогнозиране както за крайните потребители, така и за търговците на електроенергия. Остава без отговор и предложението за иницииране от страна на БНЕБ на процедура за сключване на договор за маркет-мейкър на ЦПДД с някой от доминиращите пазара производители.

 

УВАЖАЕМИ Г-Н КОНСТАНТИНОВ,

 

АСЕП настоява за предприемане на конкретни стъпки, включително от страна на БНЕБ в тази посока, както и гарантиране, че въвежданите продукти и профили няма да доведат до приоритизиране на определени производители и износа на ел. енергия на организиран борсов пазар.

 

 

С УВАЖЕНИЕ:                                                                                                                                          

СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ