АСЕП ще предоставя безплатни консултации при изпълнение на индивидуалните цели на търговците според ЗЕЕ

Асоциация свободен енергиен пазар стартира нова инициатива, чрез която ще предоставя безплатни консултации и насоки по изпълнение на индивидуалните цели на своите членове според чл. 14, ал. 4 от Закона за енергийна ефективност.

Задължените лица според него са:

Всички крайни снабдители, доставчици от последна инстанция, търговци на електроенергия, които осъществяват продажби на крайни клиенти над 20 GWh/годишно;
Топлопреносни предприятия и доставчици на топлинна енергия (над 20 GWh/година);
Крайните снабдители и търговци с природен газ (над 1 млн. куб. Метра/година);
Търговци с течни горива (над 6500 тона/година) и твърди горива (над 13000 тона/година.

Индивидуалните цели за енергийни спестявания представляват ежегодни енергийни спестявания при крайните клиенти за периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г. и се разпределят  пропорционално на продадените количества енергия за предходната година.

Допустимите мерки за осъществяване на енергийни спестявания в крайното потребление, начините за доказване на постигнатите енергийни спестявания, изискванията към методиките за тяхното оценяване и начините за потвърждаването им се определят с Наредба № Е-РД-04-/4.05.2016г.

Консултациите по ЕЕ са насочени към разясняване на нормативната уредба, методите за реализиране, измерване и доказване на енергийни спестявания, както и различните възможности за изпълнение на индивидуалните цели и предимствата и недостатъците им за всеки конкретен случай. За повече информация, моля, свържете се с екипа на АСЕП.