АСЕП: Плановете за прехвърляне на собствеността на БНЕБ към БФБ са обезпокоителни

АСЕП изрази безпокойство във връзка с плановете за прехвърляне на собствеността на БНЕБ към БФБ

Във връзка с  разпространената в медиите информация, че   Български енергиен холдинг ЕАД като едноличен собственик на капитала на Българска независима енергийна борса ЕАД (БНЕБ) , е изразил съгласие за стартиране на процедура по възмездно придобиване от страна на Българска фондова борса (БФБ) на 100% от капитала на БНЕБ,  АСЕП изрази безпокойство относно тези планове в писмо до Министъра на енергетиката и Председателя на Управителния съвет на БЕХ ЕАД.

В писмото, АСЕП отбелязва липсата на обществено обсъждане за един толкова важен акт като смяната на собственост на енергийната борса без необходимите промени в ЗЕ с цел осигуряване на дълготрайни и стабилни ефекти.

БНЕБ е титуляр на лицензия за организиране на борсов пазар на електрическа енергия, който има своите специфики – търговия в реално време, търговия на специални продукти, различни по време и профил, корелирани с търговски резултати с други свързани оперативни и мрежови системи. Електроенергията се търгува и потребява неравномерно   и изисква планиране в дългосрочен план и ден напред. Борсовият пазар трябва да предоставя възможност за физическа доставка на електроенергия с възможности за управление на риска с минимални разходи по транзакциите.

АСЕП смята, че борсата трябва да предполага достатъчна степен на прозрачност и пълна ликвидност на базата на перфектни правила и действието на клирингова къща, която към момента се отлага като решение. Наличието на надзор на пазара, който да е отговорен за контрола и сигурността на пазара, се  променя от една с държавна структура, което е вид подмяна на реформи.

АСЕП изразява опасения, че конфигурирайки собствеността на енергийната борса като част от фондовата и предлагането на пакет от ации на външни инвеститори ще позволи на чужди преносни оператори и борси да придобият контрол над БНЕБ, което би лишило националния ни оператор ЕСО от естествени позиции да управлява, провежда и контролира електроенергийнната система чрез дялово участие в борсовия пазар.

Вижте цялото писмо ИЗХ АСЕП 103_190717.

Снимка: investor.bg