АСЕП алармира КЕВР относно нормативно заложен дисбаланс във финансовите взаимоотношения между търговеца на електрическа енергия и мрежовия оператор

Във връзка с отварянето на пазара на електрическа енергия за малките стопански и битови потребители,  АСЕП алармира КЕВР относно наличието на нормативно заложен дисбаланс във финансовите взаимоотношения между търговеца на електрическа енергия и мрежовия оператор, касаещи мрежови услуги за крайни клиенти, сключили комбиниран договор по чл. 11, т. 10 от ПТЕЕ с търговец на електрическа енергия. Дисбалансът  води  до сериозни щети за търговеца и нарушаване на неговата конкурентоспособност.

По отношение на  проектите за Рамкови договори за уреждане на финансовите взаимоотношения, касаещи мрежови услуги за крайни клиенти сключили комбиниран договор по чл. 11, т. 10 от ПТЕЕ с търговец на електрическа енергия, публикувани на уеб-страниците на мрежовите оператори, АСЕП привлече вниманието на регулатора към онези от разпоредбите, които  уговарят изпълнението от страна на търговците на финансови функции по събиране на вземанията от клиентите на оператора.

Писмото на АСЕП до КЕВР можете да прочетете тук: Letter FW Contracts