Позиция на „Асоциация Свободен Енергиен Пазар“ АСЕП относно номинациите за председател и членове на КЕВР

От
“Асоциация Сводобен Енергиен Пазар”
БУЛСТАТ 175745201,
гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков-
Корсаков“ 5, вх.Б, ап.7

До
Председателя на Народното събрание
г-жа Цецка Цачева
гр. София, пл. „Народно събрание“ № 2

Копие до:
Г-н Делян Добрев
Председател на
Комисията по енергетика
гр. София, пл. „Народно събрание“ № 2

Позиция на „Асоциация Свободен Енергиен Пазар“ АСЕП относно номинациите за председател и членове на КЕВР

Уважаема Г-жо Председател,

Във връзка с постъпилите номинации за председател и членове на Комисията заенергийно и водно регулиране, „Асоциация Свободен Енергиен Пазар“ АСЕП – сдружение,което обединява търговски участници на свободния пазар на електроенергия в България,заявява следната позиция:

1. АСЕП отчита и подкрепя последните законодателните промени в Закона за Енергетиката, насочени към независимостта на енергийния регулатор от изпълнителната власт. Това съответства на заложените тенденции в третия енергиен пакет на ЕК.

2. Същевременно, АСЕП изразява загриженост, че това съответствие е само частично осъществено. На снование приетите промени в ЗЕ, влезли в сила на 06.03.2015 г., членовете и председателя на КЕВР се избират пряко от Народното събрание по предложения само на народни представители или парламентарни групи. Това отново създава предпоставки за политическо влияние и зависимост в работата на регулатора.

3. АСЕП открива потвърждение на това свое притеснение в излъчените номинации за председател и членове на КЕВР. Сред обявените предложения за Комисията се открояват бивши, настоящи или нереализирани кандитати за членове на регулаторната комисия, което не предполага постигане на заложената промяна в ЗЕ. АСЕП не намира, че чисто експертната квалификация е била приоритет при номинирането. А компетентността и необвързаността с политически партии са най-сигурната гаранция за ефективна, независима и стабилна администрация. Считаме, че търсеното развитие на електроенергийния и воден сектор е действително възможно, но след коренни индивидуални и концептуални промени, и негови носители могат да станат само хора с нов професионален заряд.

4. С оглед гореизложеното, считаме за необходимо преосмисляне на излъчването на чисто политически кандидатури за членове на КЕВР и възприемане на подход, при който бъдещата комисия би имала изцяло експертен състав от технократи, които да извършат необходимите регулаторни реформи в сектор „Електроенергетика“ без да се водят от политически съображения и цели.

Моля, при гласуване на съответните кандидати в пленарна зала, позицията ни да бъде отразена, както и други подобни позиции на браншови и неправителствени организации.