Членове

АВВ Електрифициране

„АВВ Електрифициране“ ЕООД е лицензиран търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група.

ACM Energy

АСМ ЕНЕРДЖИ е частна българска компания, основана от професионален екип с многогодишен опит в областта на енергетиката.
Притежава лицензия за „Търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група“, издадена от КЕВР

Elex Corporation

Elex Corporation

“Ел Екс Корпорейшън АД” е сертифициран с лиценз номер L-354-15 / 20.04.2011 г. от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) като търговец на електрическа енергия за период от 10 години.

Enekod

„ЕНЕКОД“ АД е лицензиран търговец на електрическа енергия, с вписани права и задължения на координатор на стандартна и на комбинирана балансиращи групи. Освен търговията с електрическа енергия, дружеството извършва и търговски сделки с квоти на емисии на парникови газове и биомаса.

Energeo

Energeo

ЕНЕРГЕО ЕООД присъства на пазара от 2004 г. като развива дейността си в ключови за българската индустрия сфери. Дружеството се специализира в електроенергийните пазари, инженерните решения и опазването на околната среда.

logo_energo (1)

Енергоинвестмънт

„Енергоинвестмънт“ АД е лицензиран доставчик на електрическа енергия на свободния пазар.

Energy Supply

Компанията „Енерджи Съплай” ЕООД е търговец на електрическа енергия, с лицензен номер № Л-250 -15/20.12.2007 г., издадена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за период от 10 години.

Zagora Energy

„Загора Енерджи“ ЕООД гр. Стара Загора е дъщерно дружество от структурата на „Холдинг Загора“ ООД с предмет на дейност „Търговия с електрическа енергия“.

Proakt

Проакт ООД. Търговия с електрическа енергия. Комбинирана балансираща група. Експлоатация и поддръжка на енергийни обекти.

ElectriQube

Софтуерни решения предназначени за търговци на електроенергия: Билинг, Мониторинг и управление на небаланси.

Тера Кап

„ТЕРА КАП” ЕООД е българска компания, която развива дейността си в сферата на енергетиката в България и региона. Дружеството е лицензиран търговец на електрическа енергия, регламентиран с лицензия No Л-404-15/28.01.2013 г.

Stedex

Stedex IT Consulting

Stedex IT Consulting предлага Cloud инфраструктура, ETL, Warehouse Data и Business Intelligence консултантски услуги.

Юропиан Трейд оф Енержи

“ЮРОПИАН ТРЕЙД ОФ ЕНЕРДЖИ” АД притежава лицензия, съгласно решение на КЕВР–лицензия № Л-386-15/ 16.07.2012г, за извършване на дейност по „търговия с електрическа енергия”. Дружеството започва своята активна дейност, сключвайки сделки за покупко-продажба на пазара на едро на електрическа енергия в края на 2017г. и развива портфолиото си от производители, търговци и крайни клиенти.

Created by Evinat