Становище на АСЕП във връзка с развитието на сектор електроенергетика

АСЕП ВНЕСЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА СТАНОВИЩЕ ВЪВ ВРЪЗКА  С ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТ   ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕХОД КЪМ ФИНАНСОВА СТАБИЛИЗАЦИЯ И ПАЗАРНА РЕФОРМА В ЕНЕРГИЙНИЯ СЕКТОР. РЕЗЮМИРАН ДОКЛАД.  ВЪЗМЕЗДНА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ,  НОЕМВРИ 2016“

Асоциация „Свободен енергиен пазар“ (АСЕП), обединяваща редица български компании – участници в свободния пазар на електрическа енергия, приветства провеждането на   експертно  и обществено обсъждане на възможни пътища за финансова стабилизация и пазарна реформа, от които остро се нуждае българският електроенергиен сектор.

В позицията си, АСЕП подчертава че България разполага с голям брой високо квалифицирани експерти и енергийни мениджъри с обширен секторен опит. Мениджмънтът на практически  всички държавни и частни, български и чужди енергийни компании у нас е съставен от български специалисти,  с изключение на единици чуждестранни мениджъри-генералисти. Във връзка с това АСЕП счита, че перспективите на българската енергетика следва да бъдат подготвяни от български експерти, познаващи в дълбочина както българския енергиен сектор, така и европейската и световна добра практика. В частност считаме, че формулирането на подходи за финансово възстановяване и либерализация на българския електроенергиен пазар също следва да бъде извършено при максимално използване на националната експертиза, като общественото обсъждане е необходима, но не и достатъчна форма за това.

Остротата на проблемите в българския електроенергиен сектор определя високите обществени и експертни очаквания, свързани с официалния доклад на такава авторитетна международна финансова институция като Световната банка,  към която българските държавни институции  през 2015г. предпочетоха да се  обърнат за консултации. Със съжаление  отбелязваме, че поставеният за обществено обсъждане документ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕХОД КЪМ ФИНАНСОВА СТАБИЛИЗАЦИЯ И ПАЗАРНА РЕФОРМА В ЕНЕРГИЙНИЯ СЕКТОР. РЕЗЮМИРАН ДОКЛАД.  ВЪЗМЕЗДНА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ,  НОЕМВРИ 2016“ не представлява пълен официален доклад за заключенията и становищата  на Световната банка, а  единствено резюмира препоръки на  група експерти, дадени без подробна обосновка и без оценка на въздействието.

Според АСЕП,  ограничаването на  достъпа на българската експертна общност до проведените анализи  и резултиращите препоръчвани варианти и подходи  за финансова стабилизация и пазарна реформа в енергийния сектор придава на  провеждането на обществени консултации формален характер и поставя под въпрос тяхната стойност. Нещо повече, демонстративното пренебрегване на обществените очаквания предизвиква притеснения, че високата репутация на уважавана институция като Световната банка, в която България е акционер, би могла да бъде използвана за преследване на  цели, различни от обществените.

По отношение на някои от конкретните предложенията в обсъждания документ:

– АСЕП подчертава, че предложените непазарни мерки за дългосрочно финансово стабилизиране на сектора означават продължаване на подхода, при който за финансовата стабилизация на сектора плащат всички български данъкоплатци, и това е напълно неприемливо;

– АСЕП  подкрепя констатациите в документа, че за изграждане на изцяло конкурентен енергиен пазар, съвместим с целевия модел на ЕС, са необходими отказ от модела „единствен купувач“, постигане на по-голяма ликвидност на пазара“ден напред“  за осигуряване  на надеждна  референтна цена на електроенергията, намаляване на концентрацията на пазарната структура за отстраняване на риска от злоупотреба със сила и преодоляване на обвързването на голям дял от производството с действащи договорни и законови задължения. Сред предложените в този контекст мерки, АСЕП изрично  подкрепя прехода към закупуване на технологичните загуби на пазарен принцип и подробно представя положителния ефект от смяната на модела;

– АСЕП обръща внимание на констатирания през последните месеци проблем с формиране на цената на балансиращата енергия, както и на проблема с доставките по договорите за студен резерв, довел до обявяване на ограничителен режим за износ на електрическа енергия с произход България. АСЕП счита, че в модела за развитие на енергийната система следва да бъдат заложени мерки за осигуряване на прозрачност при формирането на цените на балансиращата енергия, както и на участието на по-голям брой участници в пазара на балансираща енергия чрез включване на търговци и крайни потребители. Считаме, че резултиращите  по-голяма конкуренция и достъп на по-голям брой участници до пазара ще повиши сигурността на системата. Всичко това би било възможно след имплементиране на интрадей-търговията в мрежата на ЕСО, което пряко може да бъде обвързано и с разширяването на доставките по договорите за студен резерв.

Вижте пълната  Позиция на АСЕП .