Становище на АСЕП относно проект за ИД на Закона за енергетиката

Изх. № АСЕП 154 / 15.02.2018

ДО:

Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА
МИНИСТЪР

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

СОФИЯ 1000, УЛ. ТРИАДИЦА 8

 

ОТНОСНО:  Проект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката от 21.01.2018 г

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПЕТКОВА,

От името на „Асоциация Свободен Енергиен Пазар” (АСЕП) – сдружение, представляващо интереса на търговските участници на свободния пазар на електроенергия, бих искала да приветствам усилията на Министерство на енергетиката относно транспонирането на европейското законодателство на местно ниво. Важна стъпка към установяването на прозрачен и недискриминационен пазар в България е ясното регламентиране на правомощията на Комисията за енергийно и водно регулиране във връзка с прилагането на разпоредбите на Регламент 1227/2011 на ЕП и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара на търговия на едро с енергия (REMIT).

 

В тази връзка Асоциация свободен енергиен пазар излага следното становище относно предложения проект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката:

–          АСЕП подкрепя всички текстове, увеличаващи правомощията на КЕВР по надзор на пазара на едро с електрическа енергия, включително разследващи функции и налагане на санкции при установяване на нарушения от страна на ТУ. Важно е да се уточни, че за се осигури ефективен контрол на пазара и за да се изпълняват новите правомощия, е необходимо да се отпусне допълнителен бюджет на КЕВР, който да обезпечи създаването на специализиран отдел в структурата на Регулатора.

 

Бихме искали да използваме текущия законопроект, за да отбележим спешните проблеми, които трябва да намерят решение чрез поправки в Закона за енергетиката:

1)      Според чл. 43, ал. 1, т. 2 от Закона за енергетиката в България може да има само една лицензия за дейността организиран борсов пазар на електрическа енергия. В допълнение с  последните изменения в ЗЕ, задължаващи всички производители с инсталирана мощност над 5 МВт да осъществяват сделки единствено на организиран борсов пазар (чл. 100, ал.3 от ЗЕ), Българска независима енергийна борса ЕАД се явява в монополна позиция на свободния пазар. Затова е наложително дейността на БНЕБ да бъде регулирана от КЕВР, както се регулира и тази на всички други лицензианти на Регулатора. АСЕП настоява всички правила и тарифи да не се определят еднолично от Оператора, а да се одобряват от Комисията след провеждане на обществено обсъждане със заинтересованите страни Това ще осигури прозрачното и недискриминационно функциониране и ще повиши доверието на ТУ към борсовия пазар.   АСЕП предлага в чл. 21, ал. 1 да се допълни правомощие на Комисията да одобрява всички актове на оператора на организирания борсов пазар, които уреждат функционирането и устройството на пазара, включително и моделите на договори между търговските участници на борсовия пазар.

2)      В Национална електрическа компания ЕАД постоянно се генерират нереализирани приходи  от цена за „Задължение към обществото“, като към момента са натрупани над 40 млн. лв. Това влияе негативно върху финансовото състояние на компанията и увеличава междуфирмената задлъжнялост в сектора. Отговорността за събирането на тази добавка и превеждането и към НЕК ЕАД е неправомерно прехвърлена към търговците на електроенергия, тъй като те не са страна по тези задължения и нямат необходимите законови способи за събирането й от недобросъвестни потребители. АСЕП настоява търговците на електроенергия да бъдат освободени от всякакви отговорности по събиране на вземанията в електроенергийната система, които не са в обхвата на тяхната пряка дейност – това се отнася до „Задължение към обществото“, мрежови услуги и вноските във фонд „Сигурност на електроенергийната система“.

3)      Отпадане на импортната такса, която търговците заплащат върху приходите си от внесена електроенергия към фонд „Сигурност на електроенергийната система“. В ситуация на ниска ликвидност от страна на предлагането на електроенергия за свободни пазар, изкуствено ограничаване на възможностите за внос на по-евтина електроенергия от съседни страни е напълно необосновано. АСЕП предлага отпадане на точка 2. „Търговците, които внасят електрическа енергия от приходите от внесената и продадена на пазара в страната електрическа енергия без ДДС“ на чл.36е от Закона за енергетиката.

4)      С оглед гарантиране на събираемостта на вземанията в сектор „Електроенергетика“ и с цел избягване на двусмислено тълкуване на чл. 123 от Закона за енергетиката, АСЕП предлага в чл. 123 от ЗЕ изрично да се предвиди възможност за спиране на захранването на крайни клиенти, дори и след като е извършена смяна на доставчика на електрическа енергия. Това се налага от двусмислието и различната практика по приложението на тази разпоредба от различните оператори на преносната и разпределителната мрежа. Понастоящем отделни оператори отказват спиране на захранването на такива клиенти и това създава възможности за широки злоупотреби от страна на крайните клиенти за неправомерна смяна на доставчик с единствена цел, невъзможност на предходния доставчик за спиране на захранването поради наличие на задължения или неизпълнено споразумение за разсрочено плащане на задължение за продадена електрическа енергия или неустойки за нея.

 

С оглед на гореописаното , моля да вземете предвид изложените ни предложения, които биха минимизирали изкривяванията в свободния пазар на електроенергия. Както многократно сме заявявали, отново подчертавам желанието и готовността на АСЕП за активно сътрудничество с Министерство на енергетиката чрез експертизата на своите членове – дългогодишни участници на свободния пазар на електроенергия, не само с изготвяне на становища, но и с включване на представители на асоциацията в работни групи по изготвяне на законопроекти.

 

С УВАЖЕНИЕ,

СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

линк към документа