Становище на АСЕП за правилата на БНЕБ за сегмент „ден напред“ и „в рамките на деня“

Изх. № АСЕП-0152/31.01.2018 г.

ДО
Г-Н КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ
Изпълнителен директор
Българска независима енергийна борса ЕАД

Относно: Предложен проект за Правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия, сегменти „Ден Напред“ и „В рамките на деня“ на БНЕБ ЕАД

УВАЖАЕМИ Г-Н КОНСТАНТИНОВ,

Асоциация свободен енергиен пазар подкрепя усилията на БНЕБ ЕАД за стартирането на новия пазарен сегмент „В рамките на деня“. В тази връзка Ви представяме експертното становище на нашите членове, водещи търговци на електроенергия в България, като вярваме, че чрез техния опит ще допринесем за създаването на ефективна нормативна рамка за осъществяване на борсова търговия.

АСЕП изразява следното становище относно предложения проект за Правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия, сегменти „Ден Напред“ и „В рамките на деня“

1) Продължаваме да настояваме за преразглеждане на действащата тарифа за достъп и за осъществяване на търговия на платформите на БНЕБ и намаляването й с цел осигуряване на равен достъп на всички участници и изпълняване на задължението за търгуване на платформата на борсата според Закона за енергетиката. Подобна мярка ще бъде компенсирана от повишения обем на регистрирани участници и няма да се отрази негативно върху финансовата стабилност и приходите на Българска независима енергийна борса.
2) В глава „III. Отстраняване и изключване от борсовия пазар. Оттегляне“ се описва процедурата, по която Операторът има право да отстрани и/или да изключи ТУ. В чл. 33-38, включително, няма точно определени или рамково ограничени срокове. Това допуска дискриминационен подход за индивидуално определяне на срока от страна на БНЕБ. Също така, изключването на участник се публикува единствено на Интернет страницата на БНЕБ, а АСЕП настоява да се включи и приоритетно уведомяване на контрагентите като страна по сделките, за да се избегне забавяне при получаването на информацията.
3) В Правилата за сетълмент на сегменти „Ден напред и „В рамките на деня“, чл. 11.2 гласи, че БНЕБ ЕАД не дължи лихви по внесени от ТУ суми. АСЕП настоява да се включат подобни лихви за неправомерно задържани суми.
4) В Правила за сетълмент на сегменти „Ден напред и „В рамките на деня“ чл. 21 определя предоставяне на извънредно обезпечение от ТУ при констатиране на завишено ниво на риск, което се определя по преценка на Оператора. АСЕП настоява за дефиниция на завишено ниво на риск, за да се ограничи възможността за неравнопоставено третиране на ТУ от страна на Оператора.

АСЕП изразява следното становище относно предложения проект за Правила за работа на пазарен сегмент „В рамките на деня“:

1) В чл. 13 не става напълно ясно каква ще бъде процедурата, която Операторът ще прилага за информиране на ТУ при промяна на началните и крайните сроковете за подаване на оферти. Затова от АСЕП настояваме изразът „информирани чрез съобщение“ да бъде заместен от „по електронната поща, посочена от ТУ“
2) Според чл.40 ЕСТ-РД допуска въвеждане на предложения за покупка и продажба единствено в евро като валута. АСЕП не може да се съгласи с това предложение, тъй като националната валута на Република България е лев (BGN) и ТУ на платформите на БНЕБ трябва да имат правото да използват националната валута най-малкото като опция за избор при осъществяване на борсова търговия.
3) В чл. 45 се въвежда право на субективна преценка от страна на Оператора на кой търговски участник да разреши да подаде, промени или анулира оферта. Трябва да има ясно разписани критерии, които да намалят субективния фактор и да осигурят равнопоставеност на всички ТУ.
4) В чл. 52 отново се дава права на Оператора субективно да преценява коя оферта може да се анулирана. Необходимо е ясно да бъдат дефинирани конкретни ситуации, които са в разрез със „справедливото провеждане на борсова търговия“, или да бъде премахната тази част. Действащата нормативна уредба и спазването й от ТУ би трябвало да бъде достатъчен фактор за коректното провеждане на търговия без да е необходимо въвеждането на необективни фактори.
5) АСЕП възразява срещу чл. 59, чрез който се въвежда референтна цена, определена на база постигнатата клирингова цена на пазара „Ден напред“, и допустими граници на отклонение от нея в рамките на +/- 50%. При непопадане на дадена оферта в тези граници, Операторът ще има право да анулира сделка без съгласието на съответната насрещна страна. Подобна мярка би ограничила свободната търговия и право на избор на ТУ. Допълнително, установяване на корелация между двата сегмента противоречи на установените добри практики в сектора и нарушава равнопоставеността на двете страни по сделката. АСЕП настоява да не се поставят ценови ограничения пред свободната борсова търговия, още повече наложени от нерелевантна връзка между два различни пазарни сегмента.
6) В чл. 60 се дава право на Оператора да откаже да изпълни искане за анулиране на сделка „по технически или оперативни причини“. Без конкретни дефиниции, единствените обосновани причини за упражняване на това право би трябвало да бъдат технически или форсмажорни обстоятелства.

АСЕП изразява следното становище относно предложения проект за Правила за работа на пазарен сегмент „Ден напред“

1) В чл. 49 се дава права на Оператора субективно да преценява коя оферта може да се анулирана. Необходимо е ясно да бъдат дефинирани конкретни ситуации, които са в разрез със „справедливото провеждане на борсова търговия“, или да бъде премахната тази част. Все пак, действащата нормативна уредба и спазването й от ТУ трябва да бъде достатъчен фактор за коректното провеждане на търговия без да е необходимо въвеждането на необективни фактори.
2) Според чл. 66 при невъзможност от страна на PCR обединението и алгоритъма EUPHEMIA да завърши калкулацията на клиринговите цени и търгуваните количества до 15:00 CET (16:00 EET), Оператор обявява съответната борсова сесия за анулирана. В случай на такава отмяна е важно да се определи процедура – ще се реализира ли нова борсова сесия и, ако не – какво ще се случи с количеството електроенергия, предлагано от съответния „маркет-мейкър“? Според АСЕП най-правилно решение би било реализиране на нова сесия или да се обяви клирингова цена на база предишен период. Също така, това разяснение е важно и с оглед новата методика на КЕВР за изчисляване на цената на балансираща енергия, базирана на постигната на БНЕБ сегмент „ден напред“ цена. Трябва да се определи дали ще се използва служебна цена от 0 лв./МВтч или ще се използва референтна за предишен период на доставка.

Вярваме, че по-горе изброените предложения на Асоциация свободен енергиен пазар отразяват международните добри практики в сектора и биха допринесли за изграждане на ефективно функционираща нормативна рамка за осъществаване на борсова търговия и успешно стартиране на пазарен сегмент „В рамките на деня“ на БНЕБ ЕАД

С уважение:

Соня Николова-Кадиева
(Председател УС, Асоциация свободен енергиен пазар)
31.01.2018 г.