Позиция на АСЕП относно Доклад на КЕВР за определяне на цени в електроенергетиката от 27 май 2016г.

Асоциация „Свободен енергиен пазар“ подчертава, че правомощията на КЕВР за регулиране на цените на електрическа енергия не могат да се използват по начин, който създава предимства за една или друга категория пазарни участници, а следва да са съобразени с принципа на равнопоставеност и недискриминация в енергийното регулиране.

Насоките за енергийно регулиране в доклада на КЕВР от 27.05.2016г. ще имат изключително негативни последици върху целия свободен пазар в страната и ще забавят бъдещото му развитие, тъй като по административен ред регулираните цени на електрическата енергия за небитовите клиенти ниско напрежение, които не са избрали друг доставчик, се променят драстично до нива, конкуриращи цените на свободния електроенергиен пазар. Това нарушава пазарните отношения, тъй като конкуренцията трябва да се развива на свободния пазар, а не да се противопоставя регулирания на свободния пазар.

Вижте  Позицията на АСЕП относно Доклад на КЕВР за определяне на цени в електроенергетиката от 27 май 2016г.  Позицията е представена на енергийния регулатор на 6 юни 2016г.