Становище на АСЕП относно ЗИД  на Закона за енергетика, 48-254-01-93 от 9.12.2022 г.

Изх. № АСЕП 400 /10.01.2023 г.

До:

Г-Н ДЕЛЯН ДОБРЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА КЪМ НС

 

Копие до:

ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

 

 

ОТНОСНО: Становище на АСЕП относно ЗИД  на Закона за енергетика, № 48-254-01-93 внесен от Делян Добрев и група народни представители на 9.12.2022 г, приет на първо гласуване на 22.12.2022 г. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Асоциация свободен енергиен излага своето становище относно Законопроект за изменение и допълнение на закона за енергетика, № 48-254-01-93, внесен от Делян Добрев и група народни представители на 9.12.2022 г, приет на първо гласуване на 22.12.2022 г. Сдружението подкрепя по принцип внесените текстове в частта въвеждане в законодателството на съоръженията за съхранение на електрическа енергия, прецизиране на разпоредбите за геотермална енергия, предоставяне на системни данни и данни от меренията максимално близо до реалното време на  потребление.

 

По-долу Асоциация свободен енергиен пазар излага своята позиция по така предложените тестове в Работния доклад за второ гласуване в Комисия по енергетика:

  1. Подкрепяме 4.,т. 1, която предлага отпадане на лицензионния режим относно производство на електрическа енергия от лице, притежаващо централа, с обща инсталирана електрическа мощност до 20 MW. Необходимо е да се намали излишната административната тежест, но не следва да се поемат неоправдани рискове, затова е възможно да въведе регистрационен режим за по-големите централи под прага на лицензиране.
  2. АСЕП счита за приложим предложеният § 4.,т. 3, създаващ нова ал. 7 в чл. 39 от Закона за енергетика, регламентираща създаването на борсов пазар на гаранции за произход. Нашите наблюдения показват, че в момента трудно се определя пазарна цена по обективни фактори, а интерес и предлагане има от страна на търговските участници. Подкрепяме именно действащият  към момента лицензиран борсов оператор в лицето на БНЕБ ЕАД да организира и новия борсов пазар, тъй като считаме, че притежава необходимия опит, репутация и експертност, натрупан в годините опериране на електроенергийния пазар на едро.

 

  1. АСЕП категорично подкрепя предложенията от Георги Самандов и група народни представители за създаване на нов § 15, който предлага промяна в чл. 111, ал.1, т. 4 – накрая се добавя „и предоставя на участниците окончателните резултати ежеседмично“. Тази разпоредба задължава ЕСО ЕАД да предоставя окончателни резултати от сетълмента ежеседмично, което е изключително важно за оптимизиране работата на търговските участници, по-добро планиране и прогнозиране и респективно намаляване на разходите. АСЕП подкрепя всички предложения за законови промени, които целят предоставяне на по-голям обхват от данни максимално близо до реалния момент на реализация, като § 19, т.2 за редакция на чл.120, ал. 9 за постоянен дистанционен достъп до данни от измерването за интервал не по-дълъг от 15 минути, § 19, т.3 за създаване на единна уеб базирана информационна система, администрирана от електроенергийния системен оператор, осигуряваща достъп до данните в реално време.
  2. През изминалите две години АСЕП многократно настояваше и водеше дискусии да се отложи въвеждането на 15-минутния сетълмент в България, но за съжаление аргументите ни не бяха отчетени навреме от ЕСО ЕАД и КЕВР. От 01.10.2022 г. всички системи на търговските участници са настроени за работа към 15-минутен период на сетълмент и не мислим, че този процес е лесно обратим и ползите ще надхвърлят рисковете. Затова считаме, че не трябва отново да се променя периодът на сетълмент и усилията следва да се съсредоточат към оптимизиране на процесите и разходите, основно чрез предоставяне на системни данни максимално близо до реалното време и въвеждането на единна цена за балансиране, което беше обещано при въвеждането на 15-минутния сетълмент.
  3. Подкрепяме предложението за липса на лицензионен режим за съоръженията за съхранение на електроенергия с цел отпадане на излишни административни тежести. Въпреки това, с цел дългосрочно приложение на разпоредбата, считаме, че следва да се постави ограничителен праг, над който да се изисква лицензионен режим. Такъв праг с оглед развитието на технологията към момента, е възможно да бъде 5 МВт. Друга възможност е да се приложи същия подход, както се предлага за производителите на електроенергия в настоящия законопроект – 20 МВт, а между 5 и 20 МВт да се изисква регистрационен режим.
  4. Обръщаме внимание и на един пропуск, който наблюдаваме в настоящото законодателство. Ръстът в инсталирането на ВЕИ мощности за собствено потребление, оказва голямо влияние върху прогнозирането на необходимите количества електроенергия за покриване на портфолиото на търговците. Членовете ни алармират за много казуси, в които клиенти не уведомяват доставчика си или мрежовите оператори не предоставят информация или тя е некоректна. Всяка едно разминаване, рефлектира в по-големи небаланси, респективно по-високи разходи за цялата система и участниците в нея. С оглед очаквания бум на подобни мощности в следващите години, АСЕП настоява да се предвиди законово задължение за известяване от клиента/мрежовия оператор в определен срок на доставчика/координатора за датата на пуск в експлоатация на съоръжението и основни спецификации като вид на инсталацията, мощност, КПД.
    В допълнение, електроразпределителните дружества информират наши членове, че се наблюдава и нормативен вакуум спрямо разпоредбите, касаещи смяна на координатор, тъй като настоящите текстове в ПТЕЕ обхващат само промяна на принадлежността на краен потребител без да обхваща притежавани от него ВЕИ за собствени нужди. Следва да се допълни, че при регистриране на смяна на координатор на БГ, тя се отнася за всички производствени и/или потребяващи обекти на дадения краен клиент, който прехвърля отговорността за балансиране.

 

С оглед на всичко по-горе изброено, Асоциация свободен енергиен пазар настоява да отразите нашите предложения при предстоящото обсъждане на второ четене в Комисия, тъй като цели прецизиране на секторното законодателство и избягване на неточности. Асоциация свободен енергиен пазар заявява своята готовност за предоставяне на допълнителна експертиза при необходимост.

 

С УВАЖЕНИЕ:                                                                                                                                          

СОНЯ НИКОЛОВА-КАДИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС