Предложение за административна процедура за авансово изплащане към търговците на 80% от средстватa за компенсации

Изх. № АСЕП 373/21.07.2022 г.

 

До:

Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Р. БЪЛГАРИЯ

 

Г-Н АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

 

Г-Н AСЕН ВАСИЛЕВ

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

 

Г-Н ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ

ФОНД СИГУРНОСТ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА

 

Копие до:

Г-Н АНГЕЛНИН ЦАЧЕВ

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР

 

 

 

ОТНОСНО: Предложение за административна процедура за авансово изплащане към търговците на електроенергия на 80% от  необходимите средства за компенсации

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

 

Асоциация свободен енергиен пазар приветства прекратяване на досегашната практика за определяне на компенсации за електроенергия на помесечна база  и обнародването на  ЗИД на Закона за държавния бюджет на Република България, с който беше въведен механизъм за компенсиране на цените на електрическа енергия 100% над базовата цена от 250 лв./МВтч с период на действие от юли до декември 2022 г.

Седем работни дни пред датата за фактуриране все още няма решение на Министерски съвет и яснота как ще бъде администрирана помощта, ще се запази ли досегашната роля на търговците като посредник при изплащането.

Въпреки че търговците на електроенергия бяха напълно изключени от процеса по обсъждане, каквото отношение продължава и до момента, търговците приеха ролята безвъзмездно да съдействат при предоставянето на държавната помощ. Въпреки това, нито финансовите, нито държавните институции предложиха механизъм за покриване на разликата от цената на свободния пазар от 700-800 лв./МВтч до тавана на компенсации 250 лв./МВтч.  Тази разлика се покриваше месеци наред от търговците, което ги постави в сериозна ликвидна криза. В повечето случаи става въпрос за десетки милиони левове, достигащи стотици при най-едрите търговци.

С оглед на горното, АСЕП настоява в предстоящото решение на Министерски съвет да се гарантира частично авансово предоставяне на предвидените финансови средства без да поставят в риск от ликвидна криза търговците на електроенергия. Търговците нямат отношение към предоставянето на държавна помощ и не могат да продължат да покриват разликата между определения таван и реалната пазарна цена. Това застрашава нормалната им оперативна и лицензионна дейност. Единствената възможност членовете на АСЕП да продължат да извършват безвъзмездната посредническа дейност по изплащане на компенсациите е да им бъдат предоставени авансово необходимите средства за закупуване на електроенергията по пазарна цена. Ако това не се случи, очакваме много от тях да откажат участие в процеса по изплащане поради сериозния финансов риск, пред който ги поставят институциите.

С настоящото писмо изпращаме предложение как  административно е възможно да се случи процедурата, така че да се изчисли размерът на предоставените авансови средства, а именно:

В началото на всеки месец в Електроенергиен системен оператор има списък на всички участници в балансиращи групи. Този списък по ИТН се изпраща във Фонд сигурност на електроенергийната система. ФСЕС имат един месец да сравнят балансираща група на всеки търговец с предходния, по ИТН клиенти, имат мерене от същите ИТН от предходния период. Консумацията на клиентите не се различава с повече от 10%, исторически погледнато. Данните ги има също във ФСЕС и в ЕСО.

Ако балансиращата група на търговец Х е същата като предходния месец, клиентите са същите, меренето е ясно, на първо число на следващия месец вече е ясна цената на борсата, тоест ясен е размерът на компенсация. Необходимо е няколко прости сметки, за да се изчислят и изплатят на търговците сумата за компенсация за текущия месец. Възможно е да има отклонения, но те са ще бъдат минимални. Освен това, настояването на търговците е да бъдат изплатени 80% от компенсацията за текущия месец до пето число, за да могат да изпълняват задълженията си за предоставяне на компенсациите към клиентите. Останалите 20% следва да се изплащат по сегашната процедура.

Ако не бъдат предоставени авансово тези 80% от полагащата се компенсация на търговците, АСЕП предлага държавата да се разплаща директно с 600 000 небитови потребители на електроенергия, по какъвто начин и в каквито срокове се договорят помежду си.

 

С УВАЖЕНИЕ:                                                                                                                                        

СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ