Предложения на АСЕП за оптимизиране работата на балансиращия пазар и разходите на ТУ

Изх. № АСЕП 355/18.02.2022

До:

Г-Н СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

 

Копие до:

Г-Н АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ

МИНИСТЪР

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

 

Г-Н АНГЕЛИН ЦАЧЕВ

ИЗП. ДИРЕКТОР

ЕСО ЕАД

 

 

 ОТНОСНО: Предложения за нормативни промени във връзка с ефективното функциониране на балансиращия пазар и оптимизиране на разходите на търговските участници

 

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ТОДОРОВ,

 

Асоциация свободен енергиен пазар е сдружение на редица търговци на електроенергия в България, притежаващи разширена лицензия за координатор на балансиращи групи. В настоящата динамична ситуация и значителен ръст на всички енергоносители, напълно очаквано усилията на Регулатора са насочени към оптимизиране на разходите с цел максимална ефективност. В тази връзка, бихме искали да обърнем внимание на балансиращия пазар на електроенергия, който съставлява немалка част от крайните разходи за електроенергия на потребителите. Асоциация свободен енергиен пазар представя на Ваше внимание колективното становище на своите членове с предложения за промени в Правила за търговия с електрическа енергия, които биха оптимизирали работата на балансиращия пазар и разходите на крайните клиенти на електроенергия:

 

  1. Връщане на чл. 56в, ал. 6 „(6) Стандартни балансиращи групи могат да се обединят с общ финансов сетълмент и респективно“. Както вероятно сте надлежно запознат, тази промяна в ПТЕЕ ( изм. и доп. ДВ бр.110 от 24 декември 2021 г.) предизвика значително недоволство сред почти всички групи търговски участници  и основна причина за значително увеличените разходите за балансиране.
  2. Премахване на чл. 57, ал. (5) (Нова – ДВ, бр. 110 от 2021 г., в сила от 24.12.2021 г.) Координаторите на стандартни балансиращи групи нямат право да прехвърлят отговорността за балансиране на друг координатор на балансираща група.
  • Настояваме Инструкцията по чл. 184, ал. 1 от ПТЕЕ да бъде задължително одобрявана от енергийния регулатор, така както КЕВР одобрява финалния вариант на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия. Тази инструкция определя размера и начина за предоставяне на обезпечения от търговските участници за предоставяна по своята същност монополна услуга от ЕСО ЕАД и не следва да се определя еднолично от Оператора. Подобно одобряване от КЕВР включва също и процедура по обществена консултация с регламентирани срокове и ще изключи досегашната практика за публикуване на инструкция от Оператора без предварително обсъждане и без срок за адаптация на ТУ спрямо новите изисквания.
  1. Ревизиране на заложените според Инструкция 184, ал. 1 от ПТЕЕ от 15.02.2022 г. методики за преизчисляване на гаранционното обезпечение, тъй като считаме, че заложените в тях параметри водят до извънредно голямо презастраховане от страна на Оператора, както и до ангажиране на прекалено голям финансов ресурс от пазарните участници и в частност координаторите на балансиращи групи, за обезпечаване на договорите им за балансиране с ЕСО ЕАД. АСЕП настоява за справедлив и балансиран подход при определяне размера на обезпеченията, които едновременно да покриват риска на системния оператор, но и да не водят до свръх разходи за останалите търговски участници. Действащата към момента формула за актуализация на размера на гаранционното обезпечение на координатор на стандартна и комбинирана балансираща група е: ДАk = [ННk + (ЕДk * КА * ЦР)] * 1,5 * 1,2

 

В изготвената от ЕСО формула освен че се взима най-голямата положителна разлика между общата сума на задълженията и общата сума на вземанията на координатор на балансираща група за последните 12 календарни месеца, предхождащи актуализацията, към нея се добавя хипотетично и най-високата стойност на прогнозен небаланс, който допълнително се утежнява с 6% – коефициента на обезпечаване за най-голямото месечно количество потребена и произведена електрическа енергия в рамките на балансиращата група, и то за период от последните 12 календарни месеца, умножена по средноаритметичната цена за енергиен недостиг от последните 12 календарни месеца.

 

АСЕП предлага да се ревизират от КЕВР формулите в методиките за изчисляване на обезпеченията по договорите за балансиране между ЕСО ЕАД и пазарните участници, като конкретно:

 

  • Да се намали минималната сума на гаранционно обезпечение за координатор на стандартна и комбинирана балансираща група с преки финансови задължения към ЕСО ЕАД от 100 000 лв. на 20 000 лв., която в настоящия си размер е сериозна бариера за малките координатори на балансиращи групи;
  • Да се пристъпи към прилагането на диференциран подход спрямо конкретните Координатори и тяхното поведение по отношение на реализираните нeбаланси, което да бъде заложено в самата формула за актуализация на размера на гаранционното обезпечение;
  • При актуализацията на размера на гаранционното обезпечение на координатор на стандартна и комбинирана балансираща група да се взима най-голямата положителна разлика между общата сума на задълженията и общата сума на вземанията на Координатора на балансираща група за последните 12 календарни месеца, предхождащи актуализацията, умножена с коефициента на калкулиране на риска 1,5 и ДДС

 

коефициента 1,2. Във връзка с това предлагаме следния вид на формулата:

 

ДАk = ННk* 1,5 * 1,2

 

където:

ДАk е стойност на гаранционното обезпечение на координатор на балансираща група k, лв.;

ННk – най-голямата положителна разлика между общата сума на задълженията и общата сума на вземанията на координатор на балансираща група k за последните 12 календарни месеца, предхождащи актуализацията, лв.;

Коефициент 1,2 – ДДС;

Коефициент 1,5 – коефициент за калкулиране на риска при определяне на гаранционното обезпечение.

  • Гаранционното обезпечение следва да отразява динамиката в групата и в двете посоки, както с възможност за увеличението му, така и с възможност за намаляването му, като актуализацията на размера на гаранционното обезпечение по-често от веднъж годишно следва да се прилага в случаите, когато размерът на гаранционното обезпечение, предоставено в полза на оператора се промени с повече от 5%, на база периода, за който се изчислява обезпечението, в случая 12 месеца , а не само при увеличение от 5%, както е в Инструкцията в сила от 15.02.2021 г.  и отразява единствено интересите на Оператора;
  • Добър вариант е да се включат две възможности по избор на координатор за предоставяне на обезпечения: 1. Предоставяне на пълния размер на изискуемото гаранционно обезпечение, съгласно действащата инструкция; и 2. Предоставяне на гаранционно обезпечение в размер на 50% от изискуемото при заявено желание и поемане на задължението за извършване на междинно авансово плащане към оператора. Във втория случай, следва да се гарантира, че междинните авансови плащания се изчисляват на база данни за групата на координатора за текущия период, а не на база исторически данни за предходни месеци.

 

Надяваме се да отразите горните предложения чрез редакция на ПТЕЕ в спешен порядък, тъй като целят оптимизиране на разходите за балансиране на търговските участници и увеличаване на конкуренцията при предоставяне на тази услуга. Използваме случая да пожелаем успех на новия състав на КЕВР и на Вас като негов председател в нелеката задача за справяне с настоящите предизвикателства в енергийния сектор. Асоциация свободен енергиен пазар заявява своята готовност за предоставяне на експертиза и подпомагане работата на Регулатора чрез водене на открит и конструктивен диалог.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ