Писмо на АСЕП относно изтичане на ангажименти на БЕХ ЕАД за осигуряване на минимални количества

Изх. № АСЕП 297/04.11.2020

До:

Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА
МИНИСТЪР
МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

Г-Н ЖАКЛЕН КОЕН
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД

ОТНОСНО: Изтичане на срок на ангажименти на БЕХ ЕАД по дело AT.39767- БЕХ ЕЛЕКТРИЧЕСТВО

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Сегмент „Ден напред“ на Българска независима енергийна борса ЕАД се ползва с най-високо ниво на доверие сред пазарните участници. Основна заслуга за това е изпълнението на поетите към Европейската комисия ангажименти по дело AT.39767- БЕХ-ЕЛЕКТРИЧЕСТВО за осигуряване на минимална ликвидност от страна на производителите в структурата на Български енергиен холдинг ЕАД.

Като отчетем, че петгодишният период на тези задължения на БЕХ ЕАД изтича през януари 2021 г., Асоциация свободен енергиен пазар и нейните членове, които са активни участници на пазара на електрическа енергия, със загриженост отбелязваме неуредените множество въпроси и неясноти за последващото пазарно поведение на държавните производители. Според нас националният пазар все още не е достигнал необходимото ниво на развитие, което да минимизира доминиращата роля на дружествата на БЕХ ЕАД на пазара на едро, каквото би било възможно при едно пазарно обединение „Ден напред“ със съседни електроенергийни зони.

Изразените опасения на Европейската комисия в Решението от 10 декември 2015 г, че БЕХ се намира в господстващо положение на пазара за доставка на едро на електроенергия по свободно договорени цени, поради дела на продажбите на дъщерните дружества на БЕХ и на липсата на значителен конкурентен натиск, оказван от други производители или от внос, ще бъдат значител фактор и след 19.01.2021 г, когато отпадат ангажиментите на държавните производители за задължително предлагане на енергия на пазара „Ден напред“.

С оглед на по-горното, учтиво настояваме да разясните на пазарните участници у нас какви са предвидените от Вас действия, в качеството Ви на принципал на БЕХ ЕАС, след изтичането на срока на ангажиментите през януари 2021 г., които да гарантират прозрачността, конкуренцията и пазарното поведение на производителите от структурата на БЕХ ЕАД и осигуряване на необходимата ликвидност на основния сегмент „Ден напред“ на борсовия пазар? Осигуряването на ликвидност на този сегмент е от ключово значение поради две основни причини: договорните отношения на 90% от крайните потребители на електроенергия са обвързани с цената на пазара „Ден напред“ и тоталната липса на предлагане на всякакъв продукт на енергийната борса в дългосрочен план през последните девет месеца на тази година.

Като сдружение на търговци на електроенергия, от Асоциация свободен енергиен пазар предлагаме като работещо решение запазване на настоящите минимални средногодишни количества от петата година на споразумението в размер на 807 МВт за срок минимум до реализация на пазарно обединение ДНП на границата Румъния-България. Подобно решение би успокоило притесненията на останалите пазарни участници за ликвидността на предлагане на основния борсов сегмент, още повече при повишеното търсене, в следствие на увеличения дял на свободния пазар след законовото извеждане на всички стопански потребители от 01.10.2020 г.

Ангажиментът за осигуряване на ликвидност, формално може да се обвърже посредством сключване на договор за „Маркет-мейкър“ с БНЕБ ЕАД или чрез конкурсен избор на такъв, съгласно борсовите правила, или чрез искане от страна на БЕХ ЕАД за продължаване на поетите към ЕК ангажименти по дело AT.39767- БЕХ-ЕЛЕКТРИЧЕСТВО до пазарно обединение ДНП на българо-румънска граница.

С УВАЖЕНИЕ,
СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ