Становище относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закон за енергийна ефективност

Изх. № АСЕП 284/28.05.2020

До:
Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА
МИНИСТЪР
МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

Копие до:
Г-Н ИВАЙЛО АЛЕКСИЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ

ОТНОСНО: Становище относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закон за енергийна ефективност

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПЕТКОВА,

Асоциация свободен енергиен пазар в качеството й на сдружение, представляващо водеща част от търговците на електроенергия, задължени лица по чл. 14, е пряко засегната от Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закон за енергийна ефективност. С настоящото писмо изразяваме категоричното несъгласие на членовете на АСЕП със запазването на настоящия модел със задължени лица търговци на електроенергия и през новия програмен период (2021-2030 г.). Още повече, в публични изказвания на представители на изпълнителната власт се признаваше неефективността на възприетата схема в България и се даваха заявки, че през следващия период ще се заложи на алтернативните мерки при постигане на Националната цел. Ако не се преразгледа своевременно възприетия подход, съществува обективна невъзможност за изпълнение на индивидуалните цели от търговците на електроенергия, което ще компроментира постигането на Националната цел.

Търговците на електроенергия са независими икономически субекти, които осъществяват дейност по свободно договорени цени. В България пазарът на дребно се характеризира с динамика при издаване и прекратяване на лицензии, както и с честа смяна от потребителя на доставчик на електроенергия. Подобни нетрайни отношения не могат да постигнат изпълнение на дългосрочни цели, каквито са мерките по енергийна ефективност.

За гарантиране изпълнението на целите и осъществяването на реални мерки по енергийна ефективност, АСЕП предлага в §11 от Проекта да се направи редакция и задължените лица в чл. 14а, ал. 4, т.1 да са електоразпределителните предприятия. Подобна възможност е ясно регламентирана в Директива 2012/27/ЕС за енергийна ефективност. Основните аргументи в тази посока са:

 В малък брой компании са концентрирани всички потребители на електроенергия в страната, което улеснява значително процесите по администриране и контрол от компетентните институции;
 Отношенията между електроразпределителните дружества и техните клиенти са непрекъсваеми и дългосрочни, без възможност за смяна с алтернативен доставчик на мрежова услуга, което позволява прилагане на реални инвестиции в енергоспестяващи мерки. От друга страна, единствено електроразпределителните предприятия имат достъп до всички исторически данни за потреблението и собственост върху измервателните уреди, което е от ключово значение при избора на мерки по енергийна ефективност;
 Като естествени монополи, дейността на операторите на електроразпределителните мрежи е регулирана от енергийния регулатор, който одобрява инвестиционните планове, необходими приходи за извършване на дейността и стойността на предоставяните услуги. Регулаторът има безпрекословна възможност да оказва контрол върху изпълнение на целите и дали събраните от потребителите средства се разходват целесъобразно, което е неприложимо при търговците на електроенергия. Затова тези разходи трябва да бъдат нормативно определени от енергийния регулатор и заложени в ценовите решения на сектор електроенергетика. Предлагаме, подобно на цена Задължение към обществото, да се регламентира в мрежовата такса компонента по енергийна ефективност.

Излагаме становището на АСЕП и по останалите текстове от Проекта:

I. Настояваме за създаване на организиран пазар за търговия със сертификати за енергийни спестявания, което да бъде заложено и в нормативната уредба. Подобна платформа за търговия в рамките на Българска фондова борса се очакваше да стартира още през 2018 г, но плановете не се реализираха. Към момента все още не съществува организирана система за търговия с т.н. „бели сертификати“, което затруднява значително изпълнението на Националната цел и не създава допълнителни финансови стимули за реализиране на мерки за енергийна ефективност. В допълнение, отсъствието на организирана платформа не създава предпоставки за прозрачна търговия и референтна пазарна цена;

II. Ако се запази настоящата схема на задължения и през новия програмен период, АСЕП подкрепя разширяването на обхвата на задължените лица в § 11, чл. 14а от Проекта с включване на търговците на течни горива за транспортни цели. Считаме обаче, че не трябва да съществува минимален праг за различните групи търговци на енергия, а всички участници трябва да са равнопоставени и да имат своя принос при изпълнение на Националната цел за енергийна ефективност. На практика, възприетият ограничителен праг, влияе негативно върху конкуренцията като налага задължения чрез допълнителни и неприсъщи разходи само на определени търговски участници;

III. Подкрепяме предложението за отпадане на нормативното определяне на размера на вноската към Фонд енергийна ефективност и възобновяеми източници (ФЕЕВИ) и други финансови посредници. Както сме твърдели многократно, настоящият модел за сформирането й беше напълно неприемлив и като размер, и като методика на изчисление. Предложеният в Проекта подход за двустранно договаряне на размера на вноската между задълженото лице и съответната насрещна страна, ще гарантира справедлива цена и спазване на пазарните принципи при определянето й;

IV. При приемане и решение за запазване на схемата със задължени лица е задължително да се предостави на търговците на електроенергия нормативно регламентиран инструментариум за влияние върху решенията на потребителите за одобрение на прилагането на мерки за ЕЕ. Изпълнението по чл.14 от ЗЕЕ би било единствено възможно, ако нормативно се признаят разходите на задължените лица като част от общите разходи за електроенергия, като компонента с определен размер от КЕВР, подобно на цена Задължение към обществото. Тъй като енергийните спестявания са национална цел, АСЕП настоява да се изработи механизъм, който от една страна, да стимулира крайните клиенти да прилагат мерки, а от друга – да ги задължава да съдействат на търговците при осъществяване на целия процес, включително прехвърлянето на издадените от АУЕР сертификати за спестявания.

С УВАЖЕНИЕ,
СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ