Становище АСЕП относно търгове за покупка на ЦПДД на 24. и 25.06.2019

До:

Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА

МИНИСТЪР

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

 

Г-Н ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА КЪМ НС

 

ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДО РЕГУЛИРАНЕ

 

Г-Н ПЕТЬО ИВАНОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД

 

Копие до:

Г-Н НАСКО МИХОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД

 

Г-Н КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

БЪЛГАРСКА НЕЗАВИСИМА ЕНЕРГИЙНА БОРСА ЕАД

 

 

ОТНОСНО: Настояване за неучастие на АЕЦ Козлодуй в търгове за покупка на базов товар на екран Auction на ЦПДД на БНЕБ ЕАД с дата 24.06.2019 и  25.06.2019 г. поради неконкурентни параметри

 

 

УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА,

Асоциация свободен енергиен пазар се обръща към Вас във връзка с насрочените за 24.06.2019 и  25.06.2019 г. търгове за покупка на базов товар на екран Auction на Централизиран пазар двустранни договори на Българска независима енергийна борса ЕАД. Дванадесетте търга с инициатори Загора енерджи ЕООД, Стомана Индъстри АД и Енерджи МТ ЕАД сформират общо количество търсена  електроенергия в размер на 2 459 160 МВтч и стойност от над 200 милиона лева. За сравнение, тези количества представляват 82% от разполагаемостта на АЕЦ Козлодуй ЕАД за обществена доставка.

 

Силно обезпокоени сме от възможността за реализация на посочените търгове, които не позволяват конкуренция между купувачите, още повече в период като настоящия с липса на дългосрочно предлагане на продукти електроенергия за второто полугодие на 2019 г и календарната 2020 г. Затова призоваваме за засилен контрол от страна на собственика и принципала за неучастие на АЕЦ Козлодуй ЕАД в посочените търгове, тъй като те са в противоречие с обществения интерес и принципите за конкуренция и равнопоставеност в пазара на едро на електроенергия. Обезпечаването на електроенергията за обществена доставка е в риск, стана ясно от изявлението на АЕЦ Козлодуй по време на обществените обсъждания в КЕВР.  

 

По-долу излагаме част от аргументите ни спрямо посочените 12 търга на екран Auctions:

 

  • Този тип търгове за покупка не позволяват възможност за конкуренция между купувачите, изключвайки всички участници освен инициатора, следователно е невъзможно постигане на равновесна и справедлива цена (т.н. „пазарна цена“). Те силно наподобяват пропуските и възможностите за манипулация при търговията на едро, каквито се наблюдаваха на тръжните платформи на държавните производители от БЕХ ЕАД и на платформата на БНЕБ ЕАД „Continuous trading“ и които доведоха до тяхната забрана;
  • Напълно идентични параметри – дата на търга, минимално оферирано количество в размер на общото количество, еднаква цена и период на доставка от трите търговски участници–инициатори, което дава индикации за предварителни договорености между инициаторите;
  • Обявена цена за покупка значително под пазарните нива – среднопретеглената цена за посочените 12 търга е 84,69 лв/МВтч, средно 11-12 евро/МВтч подпазарна цена за съответните периоди по цени на The European Energy Exchange eex.com. Същевременно ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД инициира търг за продажба на същия продукт базова енергия за същия период при начална цена от 134,52 лв/МВтч;
  • Периодите (изключват плановия годишен ремонт на АЕЦ Козлодуй), количествата и видът продукт отговарят на профила на производство на АЕЦ Козлодуй ЕАД. Продажбата на електроенергия по 12-те търга при предложените от купувачите параметри и цени под пазарните нива по изчисления на АСЕП би ощетила държавния производител с между 40 и 60 милиона лева

 

Въпреки големия брой задължени производители за продажба на БНЕБ ЕАД, българският пазар е  доминиран от държавните производители в рамките на Български енергиен холдинг ЕАД, които нямат конкуренция при предлагане на големи количества базова енергия. С оглед този местен пазарен дефект, всички усилия на законодателя, собственика и националния регулатор трябва да бъдат съсредоточени в гарантиране на принципите за конкурентност и равен достъп на търговските участници при осъществяване на борсова търговия на платформата на БНЕБ ЕАД. АСЕП настоява цялата електроенергия от производителите в рамките на БЕХ ЕАД по дългосрочни договори да се предлага чрез конкурентни тръжни процедури, каквито към момента са само търговете за продажба на ЦПДД. Освен че осигуряват равен достъп на всички търговски участници, гарантират постигането на най-добра цена и спазването на публичния интерес при управлението на държавни компании.

 

Притеснението ни от възможности за злоупотреби чрез посочените търгове се увеличава и от  факта, че инициирането на търгове за покупка при непазарни условия не са единичен случай на ЦПДД на БНЕБ ЕАД, за което неведнъж сме алармирали отговорните институциите и сме настоявали за забрана за участие на производителите от БЕХ ЕАД в подобни процедури. Последната крупна сделка при значително под пазарните цени се състоя на 12.12.2018 г (за което АСЕП отново алармира отговорните институции), когато бяха продадени 110 Мвт електрическа енергия с период на доставка 01.01-31.03.2019 г. Постигната цена от 86.03 лв/Мвтч базов товар за периода януари-март 2019 г. се разминаваше значително (до над 29% по-ниска цена) с постигнатите цени на аналогични търгове за продажба за същия период на доставка.

 

Като представители на асоцииран интерес, настояваме да отразите по-горните препоръки за повече конкурентност, сигурност и прозрачност в предлагането на електроенергия на свободен пазар. АСЕП счита, че единствено засиленият контрол върху търговското поведение на държавните производители ще минимизира злоупотреби с пазарна сила и ще повиши многократно доверието на търговските участници в сектор електроенергетика.  В противен случай и при повтарящи се опити да се компрометира националната енергийна борса като единствената платформа за осъществяване на сделки с електроенергия за производители с над 1 МВт инсталирана мощност, БНЕБ ЕАД може да бъде застрашена от закриване поради нарушения на основни европейски регламенти, а България от нови наказателни процедури.

 

 С УВАЖЕНИЕ,

СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ    

Линк към документа