Удължаване на срока на решението за преустановяване на функционирането на екран „Непрекъсната търговия“

Изх. № АСЕП –322/ 28.14.2021
ДО:
ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ГРУПИ
45-о НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ДОЦ ИВАН ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Г-Н КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
БЪЛГАРСКА НЕЗАВИСИМА ЕНЕРГИЙНА БОРСА ЕАД

ОТНОСНО: Необходимост от удължаване на срока на решението за преустановяване на функционирането на екран „Непрекъсната търговия“, част от пазарен сегмент Двустранни договори на БНЕБ ЕАД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В продължение на дългогодишната политика на Асоциация свободен енергиен пазар за установяване на прозрачна и конкурентна среда за осъществяване на борсова търговия, с настоящото писмо бихме искали да насочим Вашето внимание към един от най-спорните възможности за търговия с продукти с дългосрочна доставка – екран „Непрекъсната търговия“, част от пазарен сегмент „Двустранни договори“ на Българска независима енергийна борса ЕАД.

На борсов съвет към БНЕБ ЕАД бе взето решение за временно преустановяване на функционирането на екран „Непрекъсната търговия“, на основание чл. 166, ал 2 от Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия (ПРОБПЕЕ, изм. и доп. ДВ, бр.4 от 15.01.2021 г.). Решението е за срок от 5 месеца, считано от 25.01.2021 г. до 25.06.2021 г., като мотивите за прекратяването са недостатъчна ликвидност на екрана и опит за прекратяване на непазарни практики вследствие на ниската ликвидност.

Асоциация свободен енергиен пазар счита, че този срок трябва да бъде удължен, тъй като към настоящия момент не отчитаме каквато и да промяна във фактическите обстоятелства, които наложиха неговата временна забрана. Ликвидността на екрана може да се постигне едва след реализация на пазарното обединение на българо-румънска граница, което е с най-голямo национално значение, тъй като чрез него България ще има достъп до 6 други пазарни зони – Румъния, Унгария, Чехия, Словакия, Австрия и Хърватия Относно възможностите за непазарни практики – не са предприети промени в Правилата за работа на екран Непрекъсната търговия, така че да се осигури прозрачна платформа за сключване на сделки. От друга страна, основният възпиращ механизъм за извършването на злоупотреби при търговията на едро следва да е ефективният пазарен мониторинг и контрол, осъществяван от Комисия за енергийно и водно регулиране. В изпълнение на Европейския регламент REMIT, Комисията за енергийно и водно регулиране придоби нови правомощия и задължения да следи на национално равнище за предотвратяване на пазарни злоупотреби при функционирането на пазарите на търговия на едро с енергия и да налага санкции при установяване на такива злоупотреби. За съжаление, въпреки множеството сигнали към енергийния регулатор със съмнения за непазарни сделки на екран „Непрекъсната търговия“, първият от които за сделките от 17.08.2017 г., все още няма какъвто и да е резултат и произнасяне от страна от енергийния регулатор. АСЕП настоява Комисията за енергийно и водно регулиране да упражни в пълен обем правомощията си по чл. 74а от Закона за енергетика във връзка с изпълнението на чл. 5 от Регламент на ЕС 1227/2011 г. и едва след това да се приоритизира осигуряването на допълнителни възможности за борсова търговия, каквото е функционирането на екран „Непрекъсната търговия“. Настояваме за удължаване на срока на решението за преустановяване на функционирането на екран „Непрекъсната търговия“ до първо произнасяне от КЕВР по образувано производство за разследване на манипулации на пазара на едро с електроенергия.

Тъй като удължаването на ограничението за екран Непрекъсната търговия е временна мярка до установяване на ефективен пазарен мониторинг и контрол, АСЕП предлага междувременно да се предприемат следните промени в ПРОБПЕЕ, които биха повишили ликвидността и прозрачността на екрана:
 Механизмът за сключване на сделки да бъде трансформиран от „Click-trading” в “Auto-matching””. Чрез „Auto-matching“ сделките ще могат да се сключват автоматично, когато има съвпадение между цена на оферта за продажба и оферта за покупка. Това значително би намалило риска от злоупотреби, тъй като водещо за сключването на сделките няма да бъде първият подал съвпадаща оферта, а най-добрата офертна цена. По този начин ще се максимизират резултатите от търговията, а времето на подаване на офертата няма да има определящо значение.
 При въвеждането на оферта за покупка или оферта за продажба на екрана следва търговският участник да може да избира само товар (MW), период на доставка и цена. Всички останали условия трябва да са автоматично еднакви. Това ще даде възможност на “Аuto matching” механизма да среща (match) сделките само по цени, а не по метод на плащане, гаранции за добро изпълнение, изисквания за неустойки и др.
 АСЕП предлага да се въведе „период преди търговия – pre-trade period“, който да предшества отварянето на БНЕБ за търговия и да има за цел даване на време на търговските участници да заредят офертите за покупка и офертите за продажба. Така, в отварянето на екрана в 9:00:00 (чч:мин:сек) няма да има възможност за нагласени сделки в 9:00:15 часа, защото търговските участници ще са подредили офертите си за покупка и продажба и в 9:00:00 и всички търговските участници ще имат равни шансове за успешни сделки.

За членовете на Асоциация свободен енергиен пазар, като сдружение на търговци активни участници на борсовия пазар е важно да има богат инструментариум от възможности за търговия с различни по вид продукти. Но практиката през последните години показа, че националният пазар не е узрял в достатъчна степен за осигуряване на подобна търговска свобода основно поради липсата на ефективен регулаторен мониторинг и контрол.

С УВАЖЕНИЕ,

СОНЯ КАДИЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС
АСОЦИАЦИЯ СВОБОДЕН ЕНЕРГИЕН ПАЗАР