ТВЪРДЕНИЯ ЗА „БЕЗЛИМИТНИ“  ОФЕРТИ НА ТЪРГОВЦИТЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ

Изх. № АСЕП  333/ 12.08.2021

 

До:

Г-Н ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД

 

Копие до:

Г-Н АНДРЕЙ ЖИВКОВ

МИНИСТЪР

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

 

ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

 

 

ОТНОСНО: „БЕЗЛИМИТНИ“  ОФЕРТИ НА ТЪРГОВЦИТЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ НА БНЕБ ЕАД

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н НИКОЛОВ,

 

 

Обръщаме се към Вас във връзка с излъченото на 11.08.2021 г. интервю с Вас за телевизия bTV по темата за екстремно високите цени на електроенергията, реализирани на БНЕБ ЕАД от началото на месец август 2021 г. Според  изказването, Вие посочвате две основни причини за този ръст – увеличения износ и поведението на търговците на електроенергия. Ако за първия фактор – увеличения износ, има напълно логично обяснение с реализираното пазарно обединение на българо-гръцка граница от  дъщерния за БЕХ ЕАД Електроенергиен системен оператор, въпреки исканото отлагане и неколкократните предупреждения от страна на АСЕП и работодателските организации за негативния ефект, който обединението ще има за националния пазар през летните месеци, то вторият Ви аргумент постави множество неясноти сред пазарните участници.

 

След такова категорично твърдение от Ваша страна в обществена телевизия, АСЕП настоява да предоставите допълнителна информация за поведението на търговците на електроенергия, с каквато Български енергиен холдинг ЕАД очевидно разполага. АСЕП неведнъж е настоявало пред БНЕБ за предоставяне на информация относно офертите на участниците на енергийната борса, особено на такива, чиято собственост е в обсега на енергийния холдинг и поради спецификата на отношенията в холднинга представлява информация от висок обществен интерес. Вертикалната структура на БЕХ предполага финансова зависимост и кръстосано субсидиране между основни производители в групата на БЕХ, което поведение е законово недопустимо. Вместо в търсене на „безлимитни“ оферти на търговците на електроенергия, усилията на управляващите като Вас могат да бъдат насочени в децентрализация на заложените по Закона за енергетика задължения за реализация на електроенергията на/чрез БНЕБ без да бъдат диверсифицирани по продукти и по време.

 

Като сдружение на търговци на електроенергия, отговорни за обезпечаване на дейността на своите клиенти – крайните потребители, ясно заявяваме нашата готовност за предприемането на корективни действия, които биха минимизирали негативни ефекти спрямо търговията на БНЕБ ЕАД, ако действително има такива. Не отхвърляме възможността, с оглед засиления интерес през последните месеци за издаване на нови лицензии и навлизане на нови търговци на електроенергия,  да има единични необосновано високи оферти за покупка от неопитни търговци, и именно затова се обръщаме към Вас след като БЕХ ЕАД разполага с подобни данни за офертите „купува“, настояваме те да бъдат предоставени публично. Следва да добавим, че освен търговци на електроенергия в ролята на купувачи могат да попаднат оператори на мрежите за техните технологични загуби, доставчици от последна инстанция, общественият доставчик, крайни консуматори на електроенергия, както и производители с цел балансиране на производството си. Наясно сме, че следва да се спазят всички изискания за гарантиране неразкриването на чувствителна търговска информация, и следва данните да се предоставят в обобщен вид, което би било напълно достатъчно в подкрепа на Вашето изказване. В противен случай, ще счетем обвиненията Ви за неоснователни и целящи прехвърляне на отговорност към само една определена група пазарни участници – търговците на електроенергия.

 

В подкрепа на горното, анализът на търговските участници обаче сочи, че екстремално високите цени на БНЕБ ЕАД са свързани не толкова с „безлимитните оферти на търговците“, а с високи офертни цени за продажба от производители, целящи да генерират високи финансови резултати и да се възползват от ограниченото предлагане, в което са главни действащи лица. В тази връзка бихме искали да Ви попитаме, дали представляваният от Вас Български енергиен холдинг ЕАД е правил анализи относно оферираните цени за продажба от производители в рамките на БЕХ ЕАД? Наблюдава ли се някаква корелация между пазарното поведение на държавните производители и реализираните ценови нива на БНЕБ ЕАД и какъв би бил пазарният ефект от евентуално занижаване на ценовите граници на т.нар. бидове?  Считаме, че подобен експертен анализ е наложително да бъде направен и оповестяване на резултатите от него биха били в ползва на пазара и участниците на него.

 

Наред с горното, бихме искали да Ви попитаме, дали Вашите анализи сочат, че липсата на предвидимост и предлагане на дългосрочни продукти от държавните производители в рамките на БЕХ ЕАД е възможно обяснение за повишените оферти за покупка на електроенергия, тъй като търговците следва да гарантират нормалното снабдяване на своите клиенти, като в същото време нямат никакъв икономически интерес изкуствено да повишават ценовите равнища на електроенергията, търгувана на БНЕБ ЕАД? ? В същото време, налице ли е целенасочена липса на предлагане на дългосрочни продукти на ЦПДД на БНЕБ от група БЕХ, целяща да постави всички пазарни участници на 100% експозиция на краткосрочния пазар ден-напред, където на свой ред е налице изкуствено завишаване на цените на бидовете за продажби ?

 

С УВАЖЕНИЕ,

СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ