Становище от АСЕП относно изменение на ПТЕЕ чрез ПЗР на Проект на ПИКЕЕ

Изх. № АСЕП 236 / 20.03.2019 г.
ДО:
ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
СОФИЯ 1000, УЛ. Ал. ДОНДУКОВ

ОТНОСНО: Измененение на ПТЕЕ чрез Преходни и заключителни разпоредби на Проект на Правила за измерване на количеството електрическа енергия

УВАЖАЕМИ ДОЦ. ИВАНОВ,

В Преходни и заключителни разпоредби към Проект на Правила за измерване на количеството електрическа енергия се предлага съществена промяна в Правилата за търговия с електрическа енергия. Изменението в ПТЕЕ предвижда заличаване на текстовете по чл. 31б , с което ще се премахне възможността на търговците на електрическа енергия да изискват от крайните си клиенти обезпечение по цена „Задължение към обществото“. Същото е поискано от министъра на регионалното развитие и благоустройство в специално становище относно разпоредбата по чл.31б от ПТЕЕ, обн. в ДВ бр.72 от 31.08.2018 г. Становището на Министъра визира оплаквания от ВиК дружества за допълнителни затруднения, което не кореспондирало „с очакването за изпълнение на бизнес плановете им“. На следващо място Министърът е посочил, че отмяната на чл. 31б от ПТЕЕ щяла да създаде равнопоставеност по отношение на търговците на електрическа енергия и техните клиенти.

УВАЖАЕМИ ДОЦ. ИВАНОВ,

Общият брой на ВиК дружествата в България е 52, според регистъра на КЕВР. От тях 24 са общински и само 15 – държавни. От останалите 8 са частни и дружества със смесено участие. Общият брой на потребителите на свободен пазар надхвърля 10 000. Следователно приемането на поправка в ПТЕЕ за 52-ма от общо 10 000 потребители е нецелесъобразно и не е от обществен интерес. Аргументите за поправка в ПТЕЕ за отпадане на чл. 31б са неиздържани и дискриминационни.
Отмяната на възможността за изискване на обезпечение от страна на търговците на електроенергия по цена „Задължение към обществото“ от своите клиенти не поставя търговците и крайните клиенти в равностойно положение. Напротив, търговците остават задължени лица да обезпечават вземанията си от клиенти по цена ЗкО пред Фонд сигурност на електроенергийната система. Нито търговците на електроенергия са заложили допълнителното финансиране в своите бизнес планове, свързано със същото обезпечение съгласно чл. 36ж от ЗЕ. Такова обезпечение води до общо ограничаване на стопанския оборот чрез замразяване на сериозен финансов ресурс при търговците. В допълнение трябва да посочим, че финансовият ресурс, небоходим за обезпечаване на ЗкО от крайните потребители, е незначителна част в сравнение със същото на търговците. Следва да припомним и всички останали финансови задължения на търговците, които не се прилагат със същата сила за крайните клиенти: обезпечаване на всички покупки на електроенергия, мрежови услуги, регистрация и такси участия на платформите на енергийната борса, отложени плащания към клиенти и др..
Текстът по чл. 31б от ПТЕЕ е само възможност на търговците да бъде приложено обезпечение по договори, които изискват обезпечаване на риска при събиране на вземания от клиенти и е част от търговската политика. Заличаването на текста по чл. 31б от ПТЕЕ би влошило конкуренцията между търговците и би довело до нарушаване финансовата стабилност на търговците, а оттам и на цялата финансова стабилност на електроенергийна система.
Режимът на обезпечението по чл. 31б не е гаранция за изпълнение на договори с търговци на електроенерегия и не се урежда в общото гражданско законодотелство. Подобно обезпечение осигурява стабилността на ФСЕС по реда на осигуряване и разпределяне на публични средства.
Силно сме обезпокоени за негативните ефекти спрямо нивото на конкуренция между доставчици и развитието на свободния пазар, които би имало евентуално отпадане на възможността за събиране на обезпечения за ЗкО от крайни клиенти. Становището на АСЕП напълно кореспондира с изложените мотиви от г-н Пламен Младеновски – директор на дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ в публикувания Особен доклад относно Проекта.
Приемането на изменение в ПТЕЕ в преходни и заключителни разпоредби на ПИКЕЕ е лоша практика от сферата на националното ни законодателство, което води до нежелани последствия. С оглед на горното, молим да оставите предложението за промяна в ПТЕЕ за обсъждане и анализ на въздействието му на по-късен етап при промени в съответния нормативен документ.

С УВАЖЕНИЕ,

СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ