Становище относно публикуван на 22.05.2020 г Проект за изменение и допълнение на Закон за енергетика

Изх. № АСЕП 285/28.05.2020

До:
Г-Н ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА КЪМ НС

ОТНОСНО: Становище относно публикуван на 22.05.2020 г Проект за изменение и допълнение на Закон за енергетика

УВАЖАЕМИ Г-Н НИКОЛОВ,

От Асоциация свободен енергиен пазар изразяваме пълната подкрепа на нашите членове към всички инициативи, насочени към изграждането на високо конкурентен и напълно либерализиран пазар. Като пряко засегната страна, излагаме нашето становище относно публикуваните на 22.05.2020 г. текстове за изменение и допълнение на Закона за енергетика:

1) Считаме, че следващата стъпка към либерализация на потребители в България трябва да включва всички стопански клиенти, независимо от тяхната консумация, каквото е предложението в параграфи 1-6 от Проекта. Формулираните текстове са значително по-удачни и лесни за прилагане, от първоначално представяните в началото на годината законодателни идеи. Премахва се нуждата от предоставяне на информация за предоставената мощност на битови и стопански потребители, което би усложнило процеса и създаваше предпоставки на неправомерно използване на информацията, концентрирана в мрежовите оператори;
2) Настояваме в § 7 от Проекта да се добави „изпращат уведомление по образец, изготвен от Комисията“, което ще гарантира, че всички потребители, независимо от териториалното им местоположение, ще получат унифицирана, обективна и изчерпателна информация относно процедурата по смяна на доставчик, правата и задълженията им на свободен пазар, броят лицензирани търговци на електроенергия и по какви критерии да изберат новият си доставчик;
3) Намираме противоречие между последните промени в ПЗР на Закона за здравето – § 21, „(1) За гарантиране на енергийната сигурност ценовият/регулаторният период, който приключва на 30 юни 2020 г. за цените на дружествата в сектор „Електроенергетика“, може да се удължи със срок до два месеца, считано от датата на изтичане на периода“ и § 8 от Проекта. Не отчитаме към настоящия момент обективни причини за отлагане на ценовото решение на КЕВР и апелираме за приемане на публикувания ЗИД на Закон за енергетика преди края на м.юни 2020 г.

С УВАЖЕНИЕ,

СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ