Становище относно промени в правилата за работа на сегмент ЦПДД на БНЕБ

Изх. № АСЕП-0150/29.12.2017 г.

ДО
Г-Н КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ
Изпълнителен директор
Българска независима енергийна борса ЕАД
гр. София 1000, бул. Княз Дондуков № 19
Е-mail: office@ibex.bg

ОТ
Сдружение
„АСОЦИАЦИЯ СВОБОДЕН ЕНЕРГИEН ПАЗАР“
гр. София 1612, ул. Найден Геров 6, ет.4, оф. 7
Е-mail: office@asep.bg

Относно: Промени в правилата за работа на сегмент ЦПДД и промяна в тарифата на БНЕБ ЕАД

УВАЖАЕМИ Г-Н КОНСТАНТИНОВ,

На 22.12.2017 г. след края на последния работен ден, непосредствено преди официалните почивни дни за Коледните празници, на сайта на Българска независима енергийна борса се публикува предложение за промяна в тарифата и в правилата на БНЕБ за работа на сегмент ЦПДД. Освен че се обявява срок за получаване на становища от приблизително 24 часа (започващи да текат от първия работен ден след обявяването на промените – 28.12.2017 г.) информацията се публикува по неподходящ начин, което възпрепятства процеса по изготвяне и предоставяне на позиция от засегнатите пазарни участници.

От Интернет страницата на БНЕБ са премахнати действащите тарифи, което прави сравняването почти невъзможно. Допълнително, на официалните телефони на БНЕБ на отдел ЦПДД служител уверява, че всички юристи са в отпуск на 28.12.2017 и не е възможно да предоставят контакт на лице, отговарящо за предложените промени. Посоченият телефон на отдел връзки с обществеността също не е активен, което категорично възпрепятства възможността за двупосочната комуникация.

Като допълнение, проектопредложението за промяна е публикувано не като отделни параграфи с посочени промени по точки от правилата, а като нов документ, което отново силно възпрепятства анализа на промените, защото свежда работата до сравнение дума по дума на действащите правила и посочените нови такива.

Избраният подход от страна на БНЕБ за публично оповестяване на промяна на правилата, влизащи в сила от 01.01.2018 г., следва установената вече тенденция за прибързани промени, които се извършват без обществено обсъждане със заинтересованите страни.

Независимо от по-горе посочените действия, които ние считаме за некоректни от страна на БНЕБ, Асоциация свободен енергиен пазар изразява следното становище относно предложените промени:

1) Подкрепяме действията на БНЕБ в посока намаляване на действащата тарифа с цел осигуряване на по-широк достъп до платформата. Въпреки това АСЕП счита, че са необходими и възможни още промени в посока надолу на тарифата.

2) Настояваме БНЕБ да изпълнява функциите си на оператор и активна страна по всички сделки, сключени на организирания борсов пазар, каквато е логиката на приетите промени в Закона за енергетиката, публикувани в брой 102 (22.12.2017 г.) на Държавен вестник. АСЕП счита, че е неотложно съществуването на клирингова къща, която да обслужва и гарантира сделките на борсата, предвидени съгласно промените в ЗЕ.

3) В Глава „Оттегляне и изключване на търговски участник“, чл. 46-49, Операторът предписва срок, който никъде не е категорично упоменат или рамково ограничен. Това допуска дискриминационен подход за индивидуално определяне на срока от страна на БНЕБ.

4) Според чл. 53 изключването на участник се публикува единствено на Интернет страницата на БНЕБ, а АСЕП настоява да се включи и приоритетно уведомяване на контрагентите като страна по сделките, за да се избегне забавяне при получаването на информацията.

5) Според чл. 70.2 БНЕБ не дължи лихви по внесени от търговските участници суми. АСЕП настоява да се включат подобни лихви за неправомерно задържани суми.

6) Според чл. 75.4 БНЕБ актуализира финансовите лимити на всеки кръгъл час между 08:00 и 15:00 (ЦЕВ). АСЕП предлага този срок да бъде намален до 14:00 (ЦЕВ), за да е съобразен с работното време на банките.

7) В Глава 10. се премахва действащото задължение всички сделки на екран “Hourly products” да бъдат Auto-matching и се дава възможност чрез чл. 83 всички сделки да се сключват посредством Auto-matching или Click trading, без да са обосновани критериите за избор на вида механизъм. Създаването и допускането на опции предполага избор на съществуващия механизъм „Click matching”. Както вече неведнъж сме информирали, АСЕП настоява всички сделки да се сключват единствено чрез Auto-matching механизъм, който дава възможност сделките се сключват автоматично, когато има съвпадение между цена на оферта за продажба и оферта за покупка. Това значително намалява риска от злоупотреби.

8) Според чл. 88 сделката се сключва на офертна цена , посочена от ТУ, подал първи своята оферта. Това не отговаря на принципите на механизма Auto-matching, където водеща трябва да е цената, а не времето.

9) Чл. 98.1 дава право на Оператора да усвоява сума в размер на блокирания финансов лимит и я нарежда под формата на банков превод на посочената от другия контрагент банкова сметка като неустойка. Според АСЕП БНЕБ няма правомощия да се разпорежда със неустойките еднолично, подобни отношения между ТУ би трябвало да се уреждат по установения съдебен път, като има възможност БНЕБ единствено да блокира сумата като гаранция до установяване на отношенията между ТУ.

10) Според чл. 98.3 многократен отказ „Mistrade“ не се третира като нарушение на Правилата. Според АСЕП трябва да се постави ограничение за допустим брой откази на ТУ, над които да има определени санкции, за да се ограничи възможността за злоупотреби.

11) В чл. 143 не се изисква предоставяне на гаранционни обезпечения за плащане за срок по-малък от 31 дни, което дава възможност отново за злоупотреби.

12) Чл. 154 дава право на БНЕБ да събира обезпечения за плащане на акциз и дължими мрежови услуги по преноса на електроенергия и достъпа до мрежата от крайни потребители на електроенергия,. АСЕП възразява срещу възможността да се събират обезпечения от БНЕБ, което не отговаря на правомощията й и според действащата законова рамка Операторът не е страна при събирането на тези такси и данъци.

13) Чл. 200 (Всички промени в Правилата влизат в сила 7 /седем/ дни от публикуването им на интернет страницата на Оператора) и чл. 202 (Правилата влизат в сила от момента на публикуването им на интернет страницата на Оператора) създават двусмислие.

Като сдружение, представляващо търговците на електроенергия в България, настояваме за спешно преосмисляне на подхода на комуникация със заинтересованите страни от страна на БНЕБ, за да можем ние от АСЕП да предоставяме навремени експертни становища, отразяващи колективния интерес на търговските участници на свободния пазар в България. Също така, настояваме за удължаване на срока за получаване на становища по Правилата за работа на сегмент ЦПДД, в който засегнатите лица да имат достатъчно време за професионално подготвяне на предложения по Правилата.

АСЕП подкрепя усилията от страна на БНЕБ в посока адаптиране на Правилата към промените на пазара, но още веднъж подчертаваме необходимостта всички правила за работа на борсата да се одобряват от КЕВР след наличие на широко обществено обсъждане.

С уважение:
Соня Николова-Кадиева
(Председател УС, Асоциация свободен енергиен пазар)
29.12.2017 г.

ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТА