Становище относно Проект на Типов договор

Изх. № АСЕП 294/18.08.2020

До:
ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ОТНОСНО: Становище относно Проект на образец на типов договор по § 15, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн. ДВ, бр. 57 от 2020)

УВАЖАЕМИ ДОЦ. ИВАНОВ,

Като представители на колективен интерес, Асоциация свободен енергиен пазар изразява следното становище относно публикувания за обществено обсъждане Проект на образец на типов договор по § 15, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн. ДВ, бр. 57 от 2020):

I. В образеца на типов договор не се предвижда фиксирана цена за доставка на електроенергия за целия срок на договора, което не е в защита на интереса на крайните клиенти. Чл. 4 регламентира доставчикът единствено да уведоми клиента при всяка промяна в цената на договора. Проектът не регламентира дори минимален срок за това уведомяване, който да бъде достатъчно дълъг, така че потребителят да може да извърши процедурата по смяна на доставчик, без да е принуден да продължи да бъде клиент при несъгласие за тази ценова промяна или да отиде на ДПИ (минимален срок трябва да бъде 30 дни).

Тъй като този тип договорни отношения, регламентирани в Типовия договор, са въведени в Закона за енергетика като своеобразен защитен механизъм за крайните клиенти до 30 юни 2021 г, поради кратките срокове за избор на доставчик на свободен пазар и провеждане на обществена информационна кампания, АСЕП настоява да се положат необходимите усилия от Регулатора за ценова защита на малките стопански потребители. Възможни мерки в тази посока е или фиксиране на цената за целия срок на договор, или въвеждането на хипотези при които може да бъде променяна ( като обвързването й под някаква форма с постигнатите цени на едро на БНЕБ ЕАД и отклонението им от Прогнозната пазарна цена за този период).

II. В чл. 6, т. 3, настояваме да се предвиди по-дълъг срок, в който клиентът да може да реагира без да попада в хипотеза на неизпълнение на договора за доставка. АСЕП предлага срокът да бъде удължен от 3 на 10 дни.

III. Считаме, че трябва да се прецизира текста на чл. 12, т.2, като изрично се уточни, че договорите се променят само при промени в нормативната уредба, пряко касаещи услугата по доставка на електроенергия, като клиентът трябва да бъде предварително уведомен в дефиниран времеви период ( например в срок до 3 дни)

IV. АСЕП счита за задължителна промяната в чл.17, т.1 от проекта на образец на типов договор и допълване, че при невъзможност/нежелание за споразумение между двете страни, споровете се решават чрез българския съд

V. Предлагаме в договора ясно да се дефинират възможностите за комуникация с доставчика – електронен път, телефонна линия, физически офиси и други. Също така, с цел предотвратяване на всякакви възможности за кроссубсидиране в рамките на дружествата крайни снабдители, настояваме за ясно разграничаване на ресурсите за административно обслужване на клиенти между клиенти по регулирани и свободно договорени цени, тъй като административни разходи на досегашните канали се покриват от сметките на клиентите на регулиран пазар.

Като представители на асоцииран интерес, настояваме да отразите по-горните препоръки за прецизиране на типовите договори, които целят защита на крайните стопански клиенти и отразяват установените добри практики на свободния пазар.

С УВАЖЕНИЕ,

СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ