Становище относно проекта за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия, 05.11.2015 г.

С решение по т.1 от Протокол №231, на 11.11.2015 г. КЕВР одобри Правила за изменение и допълнение на ПТЕЕ. Тук можете да се запознаете с позицията и конкретните предложения на АСЕП от 05.11.2015 г. по предварителния проект  на КЕВР за ПИД ПТЕЕ.

Становище относно проекта за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия, 05.11.2015 г.
Приложение – таблица към становище относно проект за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия, 05.11.2015 г.