Становище на АСЕП относно промяна в начина на изчисляване на пределната цена на пазара на балансираща енергия

До Комисия за енергийно и водно регулиране относно промяна в начина на изчисляване на пределната цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА,

Асоциация свободен енергиен пазар (АСЕП), обединяваща редица български компании – участници в свободния пазар на електрическа енергия, приветства всяко усилие на КЕВР за усъвършенстване на нормативната уредба в сектор електроенергия при спазване на принципите за равнопоставеност и защита на обществения интерес.
Във връзка с Проект на решение относно промяна при определянето на пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия имаме следните съображения:

1. Промяната на методиката при определяне на пределната цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия и обвързването й с цената на енергийните борси е практика само на пазари, които нямат собствени балансиращи мощности и използват референтна пазарна цена при внос. У нас цените на балансиращата енергия за енергиен недостиг и енергиен излишък се определят съгласно чл. 7 и чл. 8 от Методиката за опредялане на цените на балансираща енергия по чл.105, ал. 4 от ПТЕЕ. По дефиниция, цените трябва да отчитат направените разходи от Електроенергийния системен оператор за регулиране за всеки период на сетълмент и реализиране небаланси от координаторите на балансиращи групи и участници по чл. 57 ал. 1, т. 2 от ПТЕЕ. Следователно, цените на енергийния недостиг трябва да покриват само направените технологични разходи за производство на единица електроенергия, а не да отразяват кривите на търсенето и предлагането на свободния пазар на електроенергия, каквото е проекто-решението на Комисията. Още повече, че много често на енергийния пазар има и спекулативни сделки.

2. Разходите на ЕСО за балансиране на Електроенергийната система и регулиране на големи мощности в определени периоди на сетълмент отнесени към минимални небаланси имат за резултат цени на балансираща енергия и извън определената пределна цена. Това показва проблем на участниците на пазара на балансираща енергия и липса на достатъчно гъвкави генерационни мощности, които да отразяват кратки периоди на небаланси в системата.

3. Въвеждането на пазарно обвързана пределна цена на енергиен недостиг цена, ведно с императивното задължение на производителите с инсталирана мощност над 5 МВт за сключване на сделки с електрическа енергия на организиран борсов пазар от 01.01.2018 г., би довело до неблагоприятни последици за либерализирания пазар на електроенергия в България. При сегашаната конфигурация на производителите на електроенергийния пазар у нас и монополното положение на предприятията в структурата на Български енергиен холдинг, би поставило пазара в ситуация на изкуствен търговски дефицит или контролирано високи цени на БНЕБ. При твърде високи цени на пазара Ден напред ще се появат нереализирани търговски позиции и последваща единствена опция за реализация на балансиращ пазар при така планираните пределни цени по среднодневната цена на борсата умножена по коефициент 2,5.

4. Въпреки изложените мотиви на Комисията, според които новата методика ще ограничи възможността цената за недостиг на балансиращия пазар да бъде по-ниска от тази на пазара Ден-напред, АСЕП счита, че няма разумен търговски участник на пазара, който да държи търговски позиции на балансиращ пазар. Още повече, че това е изрично записано в ПТЕЕ и ЕСО има правомощия за превенция на подобно некоректно поведение.

С оглед на гореописаното, моля да вземете предвид изложените ни съображения относно предоставеното за обществено обсъждане проект на решение на КЕВР. Вместо предложения проект на решение, АСЕП счита за основателно да се предприемат спешни мерки за предотвратяване на евентуални вреди и защита на обществения интерес при необходимостта от бързо отстраняване или оттегляне на търговски участник от пазара. Такива мерки са наложителни чрез промяна в ПТЕЕ и гласуване на по-широки правомощия на Комисията по ЗЕ.

С уважение:
Соня Николова-Кадиева
(Председател УС, Асоциация свободен енергиен пазар)
12.12.2017 г.

ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТА