Становище на АСЕП относно промени в ПТЕЕ

Изх. № АСЕП  197/ 30.07.2018

До:

ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

  

ОТНОСНО: Проект на Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия, публикуван на 19.07.2018 г.

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ

Като сдружение, представляващо редица търговци на електроенергия, Асоциация свободен енергиен пазар е пряко засегната от Проекта на Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия, публикуван на 19.07.2018 г. В тази връзка, бихме искали да представим на Ваше внимание колективното становище на членове на АСЕП по така предложените от Работната група редакции, част от които ще намерите представени и в схематичен вид като приложение на писмото:

 

 • Подкрепяме параграф 2 на Проекта и включването на потребителите в групите търговските участници, с които независимият преносен оператор сключва сделки за допълнителни услуги и предоставяне на студен резерв. Считаме за необходимо обаче, да има технически изисквания, включително размер на предоставена мощност, и ясна дефиниция на заложения термин „диспечирани потребяващи мощности“. Настояваме сред задължителните критерии за участие да бъде включено и изискване за наличие на дългосрочен договор за закупуване на електрическа енергия, който да обезпечава размера и срока на предоставения студен резерв. АСЕП предлага да се възприеме същия подход и спрямо търговците на електрическа енергия чрез предоставян на възможност да участват в търговете за предоставяне на студен резерв. Това ще осигури допълнителни възможности за повишаване на сигурността на системата и същевременно ще увеличи още повече конкуренцията в този иначе сравнително неразвит сегмент на пазара.
 • Категорично се обявяваме против привилегировано третиране на търговски участници в нормативната рамка, каквото включва новосъздадената ал. 5 на чл. 29 чрез §11 на Проекта. Пълното освобождаване на ПАВЕЦ от цена пренос и достъп, която заплащат всички потребители на мрежови услуги, е напълно неоснователно. ПТЕЕ не могат да променят текстове от Закона за енергетика, където ясно е дефинирано кои търговски участници заплащат мрежови такси и цена ЗкО, без да включва изключения. Параграф 13, чл. 31а, ал. 1 по подобен начин освобождава ПАВЕЦ от друга задължителна компонента за пазара – цена за задължения към обществото. Въвеждането на подобни дискриминационни мерки ще натовари несправедливо останалите пазарни участници, които ще трябва да поемат дела от разходи на освободените помпени инсталации. Също така считаме, че това предложение е предпоставка за неправомерни търговски практики, които и към момента се подозират около работата на ПАВЕЦ поради липсата на прозрачност и изчерпателна информация относно помпения и произвеждащ режим. Затова АСЕП настоява за отпадането на 11 и §13, чл. 31а, ал. 1, последно изречение от Проекта;
 • ПТЕЕ трябва да отразяват промените в Закона за енергетика, а не да допускат тълкуване или опция на обнародваните текстове. Точното пренасяне на новите изисквания на ЗЕ в прилежащите нормативни актове изисква преформулировка на 14 от Проекта. АСЕП предлага чл. 31б, ал. (1)  да гласи: „Крайните клиенти предоставят на търговските участници по чл. 31а, с изключение на оператора на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи, обезпечение на задължението си за заплащане на цена за задължения към обществото чрез предоставяне на банкова гаранция и/или паричен депозит“;
 • Параграф 17, чл. 56а, ал. 4 и параграф 19, чл. 56в, ал. 5 дава право на обществения доставчик, независимия преносен оператор и операторите на електроразпределителните мрежи да прехвърлят отговорността за балансиране на координатор на стандартна балансираща група. Тъй като генерираните разходи за тази дейности ще бъдат признати от Регулатора в Наредба 1 за цените в сектор електроенергетика и заплатени от крайните потребители, настояваме изборът на координатор да става чрез публична тръжна процедура;
 • Параграф 18, чл. 56б, ал. 2, въвежда изискване за отделни агрегирани графици и отделен сетълмент на подгрупите на координаторите на комбинирани балансиращи групи. АСЕП счита, че отделните агрегирани графици са напълно достатъчни за дейността и контрола от страна на независимия преносен оператор и настояваме за общ сетълмент на комбинираните и стандартните балансиращи групи. По този начин ще се намалят разходите за балансиране на произвежданата от ВЕИ електроенергия и ще се създадат пазарни предпоставки за доставка на продукти с гарантиран минимален дял „зелена“ енергия за крайните битови и стопански потребители;
 • Според §26, чл. 68, ал.1 срокът за предизвестие при отстраняване на търговски участник се променя от три на два дни, който в предходна редакция на ПТЕЕ вече беше променен от пет на три работни дни. Не считаме за мотивирано подобно предложение и настояваме то да отпадне.
 • АСЕП настоява в параграф 26, чл. 68, ал. 2 да бъде включено задължение за независимия преносен оператор да уведомява и провинилия се търговски участник, който предстои да бъде отстранен. Също така, считаме за наложително да се разпише и разумен срок, в който добросъвестен участник да има възможност да изчисти задълженията си към ФСЕС и едва тогава да се премине към крайната наказателна мярка отстраняване от пазара. Отговорно заявяваме, че всяко едно подобно отстраняване води неминуемо до нарушаване на сигурността на снабдяването, затова считаме за необосновано последното изречение на ал. 2, тъй като то дава право на субективна избирателност от страна на независимия преносен оператор кой търговски участник да бъде отстранен и кой не.
 • Подкрепяме защитната мярка в параграф  26, т.3 и т.4, която ще даде възможност на крайните потребители бързо да преминат към друг доставчик и координатор при отстранен търговски участник. Все пак считаме за резонно, да бъде разписана ясно подобна улеснена процедура и да се посочат конкретни срокове в тези случаи;
 • Параграф 27, член 69, ал. 4 създава противоречие между прогнозираните по график и реално произведени количества и затова предлагаме фразата „продават произведените от тях количества“ да се промени на „продават прогнозираните за производство количества“. Също така, с цел избягване на различни тълкувания, настояваме да се определи ясно кое по смисъла на ПТЕЕ се има предвид под „организиран борсов пазар“ – дали трите съществуващи към момента сегмента на платформата на БНЕБ ЕАД или само пазарът „ден-напред“.
 • Параграф 28 и новосъздаденият чл. 69а е излишен, тъй като антимонополните принципи са заложени в Закон за защита на конкуренцията  и са в обхвата на Комисия за защита на конкуренцията. Освен това, подобно изискване на практика е трудно приложимо, защото данните от измерването са ясни след като се е осъществила самата продажба и количествата не подлежат на предварителен контрол. Не става ясно и коя институция ще следи и контролира спазването на тази разпоредба. Същите причини се отнасят и 29, чл. 69б, затова АСЕП настоява за отпадане и на двата текста, тъй като са неприложими и извън обхвата на КЕВР;
 • АСЕП настоява за отпадане на параграф  34, чл. 78, ал. 10, който променя сроковете за регистриране на графици към обществения доставчик. Задължението в § 61 от Закона за енергетика, обнародван на 08.05.2018 г, според което НЕК ЕАД ще продължи да изкупува енергията от ВЕИ производители с обща инсталирана мощност 4МВт и над 4МВт до сключване на новите договори за премии (не по-късно от 31.10.2018 г )  с Фонд сигурност на електроенергийната система, не налага промяна в досегашните задължения и отношения между  пазарните участници.  Следователно няма основателна причина за промяна и в срока на графиците към НЕК ЕАД в ролята му на обществен доставчик. Както вече подробно аргументирахме мотивите ни в писмо с изх. № АСЕП 190/25.06.2018, в което КЕВР е в копие, АСЕП категорично се обявява против исканата от НЕК ЕАД променя, тъй като увеличаване на периода между известяването и реалното изпълнение ще окаже негативно влияние върху точността на прогнозиране, реализираните небаланси и съответните разходи за балансиране. Също така, заложените разлики в часовете и задълженията осигуряват търговско предимство на НЕК ЕАД спрямо останалите търговски участници.
 • Настояваме посочената в параграф 41, член 89а цена на услуга от страна на независимия преносен оператор и операторите на електроразпределителните мрежи да се определя от КЕВР и да бъде включена в Наредба 1. АСЕП не може да приеме за редно компании с регулирани цени на услуги да определят сами ценоразпис. Считаме това предложение за възможна предпоставка за злоупотреби и настояваме то да отпадне.
 • Както вече подробно аргументирахме в наше писмо до Комисията с Изх. № АСЕП 162/ .03.2018, АСЕП настоява за промяна в чл. 102а, който към момента допуска злоупотреби от страна на недобросъвестни потребители, които се освобождават от задължения за заплащане на потребена електроенергия чрез смяна на собственост-партида върху обект с доставка на електроенергия от свободния пазар. Според чл. 102а, ал.2 от ПТЕЕ новият титуляр запазва доставчика си на електроенергия, ако изрично заяви това свое желание в определен срок. В противен случай, преминава служебно към доставчик от последна инстанция. С преминаването към ДПИ се избягва изискването за удостоверение за липса на задължения или възможност за мотивирано възражение от страна на предходния доставчик, което позволява независимият преносен  оператор/операторът  на електроразпределителната  мрежа да регистрира последваща смяна на доставчик при налични задължения.

 

Като обединение на водещи участници на свободния пазар на електроенергия, Асоциация свободен енергиен пазар настоява горепосочените предложения да бъдат отразени при настоящата промяна на Правилата за търговия с електрическа енергия.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Линк към документа