Становище на АСЕП относно проект на ПTEE

ДО:
ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
СОФИЯ 1000, УЛ. Ал. ДОНДУКОВ

ОТ:
СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ СВОБОДЕН ЕНЕРГИЕН ПАЗАР”
УЛ. „НАЙДЕН ГЕРОВ” № 6, ЕТ. 4, ОФИС 7,
e-mail: office@asep.bg

ОТНОСНО: Становище на АСЕП относно проект на Правила за търговия с електрическа енергия, публикуван на 06.02.2020 г.

УВАЖАЕМИ ДОЦ. ИВАНОВ,

Като представители на асоцииран интерес на търговци на електроенергия, Асоциация свободен енергиен пазар е пряко засегната от действието на Правила за търговия с електрическа енергия. Изразяваме неодобрението си, че привеждането на нормативния акт съгласно последните промени в Закона за енергетика (изм. и доп. ДВ. бр.79 от 8 Октомври 2019 г.), ще се реализира близо шест месеца след обнародването им в Държавен вестник. Закъснението от страна на КЕВР при актуализацията на нормативните актове допълнително затруднява работата на търговските участници , още повече с оглед високата динамика на промените в секторния закон. Непосредствено след приемане от Комисията на настоящия проект на ПТЕЕ на закрито заседание, насрочено за 26.03.2020 г, очакваме публикуване на нов проект на ПТЕЕ, който да отрази либерализация на потребители от 01.07.2020 г. На практика обсъжданият проект на ПТЕЕ ще действа само три, вместо поне шест месеца, ако регулаторът действаше по-адекватно на законовите промени.

АСЕП изразява следното становище относно Проекта на ПТЕЕ, публикуван на 06.02.2020 г. на интернет страницата на КЕВР, което цели гарантиране на прозрачността, конкурентноспособността и равнопоставеността на различните групи участници:

1) Параграф 22 от Проекта следва да бъде допълнен с детайно разписана процедура и срокове за одобряване на Правилата за работа на организиран борсов пазар от КЕВР.

АСЕП настоява да отразите и препоръката от секторния анализ на Комисия за защита на конкуренцията, приет с Решение № 152/13.02.2020г. КЗК счита, че е необходимо да се предвидят нормативни правила за определяне на борсовите такси, по отношение на видовете такси, принципите при определянето на размера им и общите принципи, задължаващи борсовия оператор да формира същите по прозрачен и обективен начин. Както и АСЕП многократно е насточвал, докато БНЕБ ЕАД предоставя единствената в страната платформа за борсова търговия, необходимо е да бъде упражняван ефективен регулаторен контрол не само върху борсовите правила за работа, но и върху и тарифи за таксите.

2) Подкрепяме по принцип Параграф 54 от Проекта, чрез който се регламентира ясно процедурата по смяна на доставчик и/или координатор. От ключово значение за либерализационните процеси е премахването на допълнителни административни тежести пред клиентите, каквото е предложението на работната група за текст на чл. 99, ал. (4) , чрез който отпада изискването за пълномощно с нотарилна заверка при заявяване на смяна. Въпреки това считаме, че трябва да има изискване за предоставяне на пълномощно без нотариална заверка. От една страна, това няма да се явява аминистративна и финансова тежест за клиентите, а от друга ще се явява документ, гарантиращ отношенията между клиент и доставчик/координатор.
Отново в Параграф 54 Работната група предлага отпадане на досегашната възможност смяната на доставчик да се заявява от крайния клиент или нотариално упълномощено от него лице (всяко, без ограничения). Новият текст гласи, че смяна на доставчик може да се извършва единствено чрез новия доставчик/координатор. Отпадането на възможността клиентът сам или чрез нотариално упълномощено от него лице да заявява смяна, може да доведе до неумишлено (поради прекалена натовареност) или умишлено забавяне от новия доставчик/координатор на подаване на заявлението за смяна.

Обръщаме внимание, че е необходима промяна в чл. 104г, ал. 1 от ПТЕЕ, тъй като в настоящия текст се запазва изискването за нотариална заверка при смяна на доставчик/координатор на клиенти със СТП профили. Предлагаме отпадане на чл. 104г, ал. 1, тъй като редът за смяна на доставчик или координатор е детайлизирана в предложението за нов текст на чл. 99 от Проекта и не следва да има различни процедури за клиентите.

3) Параграф 62, т.1 от Проекта, предлага редакция на чл 104в, ал. 1 от ПТЕЕ, с която отпада възможността за избор на вид товаров профил от страна на клиента, а същият ще се определя едностранно от мрежовия оператор. Считаме това за неправомерно ограничаване на клиентски права, още повече, че според публикуваната съгласувателната таблица с постъпили предложения, Работната група отхвърля предложението за тази редакция с мотиви, че алинея 3 на същия член регламентира възможност за промяна на товаровия профил от мрежовия оператор във всеки един момент, ако установи, че потреблението не съответства на заявеното. Запазване на правото на клиента за избор е важно, с оглед и максимално използване на натрупаните исторически данни за потреблението чрез заявка от страна на клиента.

Потвърждаваме и позицията на АСЕП по вече входираното становище спрямо публикувания през декември 2019 г. Проект на ПТЕЕ:

1) Параграф 5 от Проекта въвежда допълнение в чл. 9 от ПТЕЕ, според което независимият преносен оператор сключва сделки за студен резерв съгласно изискванията на ЗЕ, Правилата за управление на електроенергийната система, на ПТЕЕ и на Правила за провеждане на търгове за закупуване а разползагемост за бавен третичен (студен) резерв от производители и потребители, публикувани на сайта на независимия преносен оператор. АСЕП настоява, Правилата за провеждане на търгове, да се публикуват на сайта на преносния оператор след одобрението им от Комисията, подобно на правилата за работа на организиран борсов пазар. Това се налага, тъй като разходите за управление на системата се заплащат от всички потребители и следва да има регулаторен контрол върху избора на доставчици, начина на сформиране и размерът на разходите за предоставяне на допълнителни услуги на ЕСО ЕАД;

2) Подкрепяме всяка промяна в ПТЕЕ, която ограничава извършването на неправомерни действия от търговски участници, каквото е прехвърлянето на количества по регулирани цени между крайния снабдител и оператора на електроразпределителната мрежа, каквото е предложението в Параграф 29, т.4 за заличаване на ал. 10 на чл 56а. Настояваме, при всеки случай на установено от КЕВР нарушение, да се санкционират съответните извършители;

3) Оценяваме възприетото ни предложение, отразено в Параграф 95 от Проекта, според който агрегаторът на група от обекти, независимо дали е производител или търговец, трябва задължително да притежава лицензия, допълнена с права и задължения на координатор на балансираща група, което би гарантирало необходимата експертиза за ефективното извършване на тази дейност;

4) Не приемаме аргументите на Работната група против предложението на АСЕП за решаване на сериозния проблем с неспазване на определените в ценовото решение на КЕВР количества за обществена доставка. Считаме, че досегашната практика за увеличаване на количествата без решение на КЕВР за изменяне на разполагемостта противоречи на логиката на Закона за енергетика. АСЕП настоява всички допълнителни количества, които надхвърлят определената разполагаемост в ценовото решение или актуализирана по реда на чл. 31б, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, да се закупуват от организран борсов пазар.

С УВАЖЕНИЕ,

СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ